Darbo paieškos teoriniai modeliai ir jų taikymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo paieškos teoriniai modeliai ir jų taikymas
Alternative Title:
Job search theory models and their practical application
In the Journal:
Keywords:
LT
Bedarbiai; Bedarbių elgesys; Bedarbystė; Darbo paieška; Darbo paieškos modeliai; Darbo paieškos teoriniai modeliai; Darbo pasiūla; Darbo rinka; Darbo rinkos rodikliai; Darbo užmokestis; Motyvacija; Motyvacija dirbti.
EN
Job search; Job search models; Job search theory models; Labor market; Labor supply; Labour market indicators; Motivation; Motivation to work; Unemployed; Unemployed behavior; Unemployment; Wage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – įvertinti darbo paieškos modelių teorinį aspektą ir praktinį pritaikymą. Esant visiškai vienodoms sąlygoms nedarbo lygis ekonomikoje tiesiogiai priklauso nuo jo vidutinės trukmės, o užimtumo galimybių analizė rodo, kad sunkiausiai į darbo rinką integruojasi ilgalaikių bedarbių kategorija. Standartinis darbo pasiūlos modelis šioje situacijoje nėra tinkamas, todėl darbo paieškos teorijos pagrindu buvo išvesti specialūs dinaminiai modeliai, leidžiantys įvertinti bedarbių elgesį neapibrėžtumo bei nepakankamos informacijos sąlygomis. Šie modeliai paremti sprendimų priėmimo pasekmių statistinėmis teorinėmis nuostatomis. Atliekant tyrimą pasirinkti depresiniai šalies regionai, kuriuose fiksuotas didžiausias nedarbo rodiklis (Šiaulių ir Panevėžio apskritys). Tyrimo rezultatai parodė, kad didžioji dalis apklausoje dalyvavusių bedarbių esminę neįsidarbinimo priežastį nurodė išsilavinimo ir kvalifikacijos atitinkamai veiklai stoką (36 proc). Tyrimo metu nustatyta, kad miesto gyventojai savarankiškai darbo ieško aktyviau nei rajone gyvenantys bedarbiai. Atlikus bedarbių apklausų rezultatų analizę paaiškėjo, kad bedarbių, gyvenančių mieste, vidutinė nedarbo trukmė yra mažesnė nei rajono gyventojų. Be to, jų motyvacija dirbti yra stipresnė nei rajone gyvenančių bedarbių. Stipresnę motyvaciją dirbti galima laikyti viena iš priežasčių, sąlygojančių mieste gyvenančių bedarbių trumpesnę nedarbo trukmę. Apibendrinat tyrimo rezultatus galima teigti, kad depresinių šalies regionų vyraujantis didelis nedarbo lygis yra sąlygojamas ne tik ekonominių priežasčių, bet ir silpnos ilgalaikių bedarbių motyvacijos dirbti.

ENThe purpose of the article is to evaluate the theoretical aspect and practical implementation of search for employment models. In the event of completely homogenous conditions, the unemployment level in the economy directly depends on its average duration and the analysis of employment opportunities shows that the category of long-term unemployed persons have the most difficulties in integrating to the labor market. In this situation, the standard model of job offering is not suitable, which is why on the theoretical basis of search for employment special dynamic models, which allow evaluating the behavior of unemployed persons in the conditions of uncertainty and insufficient information, were created. These models are based on the statistical theoretical provisions of consequences of the decision-making. When carrying-out the research, the depressive regions of the country were chosen, in which the biggest unemployment rate was recorded (the counties of Šiauliai and Panevėžys). The results of the research showed, that the majority of unemployed persons, who participated in the survey, indicated the lack of education and qualification for respective activity as the main reason for unemployment (36%). During the research, it was determined that the citizens are more actively searching for employment than the unemployed persons living in the county. After carrying-out the analysis of the results of the unemployed person’s survey, it became apparent that the average unemployment duration of unemployed persons living in the city is shorter than the county’s residents. Furthermore, their motivation for work is stronger than those living in the county. A stronger motivation for work could be considered one of the reasons conditioning the shorter unemployment duration of unemployed persons living in the city. By summarizing the results of the research, it could be stated that the unemployment level, which prevails in the depressive regions of the country, is con.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39625
Updated:
2018-12-17 11:28:19
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: