Tikėjimo bloga akimi raiška šiuolaikinėje Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikėjimo bloga akimi raiška šiuolaikinėje Lietuvoje: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
Pages:
165 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. Vytauto Didžiojo universitete, Etnologijos ir folkloristikos katedroje. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Bloga akis; Tikėjimas; Blogos akies kompleksas; Šiuolaikinė Lietuva.
EN
Evil eye; Belief; Evil eye belief complex; Contemporary Lithuania.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Representation of the evil eye belief in contemporary Lithuania Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012 29 p
Summary / Abstract:

LTProblema: Kaip ir kokiu mastu šių dienų Lietuvoje blogos akies raiškos ir įveikos procese dalyvauja amžiaus, išsilavinimo, profesijos, lyties požiūriu skirtingi žmonės? Objektas: Blogos akies kompleksas šiuolaikinėje Lietuvoje. Tikslas – atskleisti blogos akies komplekso raiškos ypatumus šių dienų Lietuvoje. Naudotasi etnografinių lauko tyrimų metodais (stebėjimas, interviu, anketavimas). Pateikėjai atrinkti ,,sniego kamuolio“ metodu. Objektą atskleisti siekta, žvelgiant iš pateikėjo pozicijos. Analizuojant duomenis, vadovautasi interpretacinės antropologijos metodais. Lauko tyrimai truko 2000–2010 m. imtinai. Pusiau struktūruoto interviu būdu apklausta 450 pateikėjų. Be to, remiantis autorės sudaryta anketa, anonimiškai apklausti 493 (242 merginos ir 251 vaikinas) studentai. Rezultatai: Šių dienų Lietuvoje blogos akies kompleksas pasireiškia kaip homogeniškas, tačiau drauge ir įvairiaprasmis kultūrinis konstruktas. Jo kūrime dalyvauja įvairaus amžiaus, profesijos ir išsilavinimo žmonės. Lyties požiūriu, blogos akies raiška nevienoda. Moterys, lyginant su vyrais, intensyviau išreiškia ir akcentuoja blogos akies idėją. Bloga akis nėra kaimiškos tradicinės kultūros reliktas, būdingas senyvo amžiaus, mažai išsilavinusiems žmonėms. Jaunoji karta, labiau moteriškąja linija perimdama blogos akies idėją, supina ją su populiariosios kultūros elementais. Daugelio pateikėjų įsitikinimu, bloga akis – ne prietaras, o baugus reiškinys, slepiantis savyje didelę, paslaptingą galią.

ENProblem: How do contemporary Lithuanian people differing in terms of age, education, profession and gender participate in the representation of the evil eye belief, and what is the scope of such participation? Object: The complex of evil eye in contemporary Lithuania. The goal of the research was to reveal the peculiarities of the representation of the evil eye complex in contemporary Lithuania. The research was based on methods of ethnographic field research (monitoring, interview and questionnaire). Respondents have been selected through snowball sampling. The object was revealed from the respondents’ point of view. In the course of the data analysis, methods of interpretational anthropology were taken into consideration. The field research lasted from 2000 throughout 2010. 450 respondents were questioned by means of semi-structured interview. In addition, the questionnaire compiled by the author was used to question 493 (242 female and 251 male) students. Results: In contemporary Lithuania, the evil eye complex manifests itself as a homogeneous multifaceted cultural construct, which involves people differing in terms of age, profession and education. However, with regard to gender, the evil eye representation is not balanced. Women express and stress the idea of evil eye more intensively than men. Evil eye may not be regarded as a relic of the rural traditional culture featuring largely among elderly people with a relatively low level of education. The younger generation adopting the idea of evil eye combines it with elements of popular culture. Many of the respondents are convinced that evil eye is not a superstition. In their opinion it is an eerie phenomenon charged with magnificent and mysterious power.

ISBN:
9789955127802
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39401
Updated:
2022-02-07 20:09:09
Metrics:
Views: 4
Export: