Komandinio darbo tobulinimas Lietuvos organizacijų pavyzdžiu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komandinio darbo tobulinimas Lietuvos organizacijų pavyzdžiu: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Pages:
198 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2010 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) – Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Komandinis darbas; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Organizacijų vadyba; Teamwork; Human resource management; Organization management.
Keywords:
LT
Komandinis darbas; Organizacijų vadyba; Žmogiškųjų išteklių vadyba.
EN
Human resource management; Organization management; Teamwork.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of team work on the example of Lithuanian organizations Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011 50 p
Summary / Abstract:

LTDarbas komandų pagrindu organizacijose, anot mokslininkų, yra pažangiausias ir produktyviausias - tuo ir grindžiamas komandinio darbo konceptualios analizės bei empirinio tyrimo aktualumas. Pažymėtina, jog šiuo metu socialiniuose moksluose nėra vieningos nuomonės apie komandinio darbo tobulinimą. Nedaugelis užsienio bei Lietuvos tyrėjų ir tik epizodiškai nagrinėja komandinio darbo veiksnius, turinčius įtakos sėkmingai komandos veiklai. Komandinio darbo veiksmingumo tyrimų svarbą sustiprina ir tai, kad stinga empiriniais tyrimais grįsto kompleksinio požiūrio į komandų vystimosi procesą. Pabrėžtina, jog organizacijų vadovams aktualu žinoti, kaip siekti veiksmingesnio darbo komandoje, išmanyti, kokiomis vadybinėmis priemonėmis gali būti palaikoma sėkmingesnė komandos veikla.Disertaciniame darbe pagrindžiamas bei sukuriamas teorinis komandinio darbo tobulinimo organizacijose modelis. Pateikiamos šio modelio kūrimo teorinės ir praktinės prielaidos: patikslinta komandinio darbo sąvoka; išskirtos esminės komandinio darbo charakteristikos; atskleisti teigiami ir neigiami komandinio darbo organizacijoje aspektai; identifikuoti veiksmingą ir neveiksmingą komandinį darbą lemiantys veiksniai; atskleidžiamos komandos kūrimo organizacijoje prielaidos bei detalizuojamas veiksmingos komandos formavimo procesas. Pagrindžiama komandinio darbo diagnostikos ir eksperimento organizacijose tyrimo metodika. Pristatomi diagnostikos tyrimo rezultatai. Pateikiami diagnostinio tyrimo metu identifikuoti komandinio darbo tobulinimo veiksniai, numatyti tobulinimo sprendimai, nustatytos komandinio darbo tobulinimo priemonės. Remiantis tyrimo rezultatais suformuotas komandinio darbo tobulinimo modelis Lietuvos organizacijoms. Pristatomas atliktas eksperimentas, siekiant įvertinti komandinio darbo tobulinimo sprendimų įgyvendinimo veiksmingumą Lietuvos organizacijose. Atsižvelgiant į eksperimento metu gautus rezultatus, konstatuota, kad vykdant trumpalaikę „Komandinio darbo ugdymo programą“, intensyviai, tikslingai ir planingai dirbant, galima pozityviai paveikti ir pakoreguoti komandinio darbo procesą bei padidinti jo veiksmingumą.

ENIn the dissertation, the theoretical development model of team work has been motivated and established. The theoretical and practical assumptions of this model creation has been given: the concept of team work is specified; characteristics of essential team work are distinguished; positive and negative aspects of team work in organizations are revealed; factors determining effective and ineffective team work are identified; team creation assumptions in organization have been revealed and building process of effective team has been elaborated. The methodology research of the diagnostics and experiment of team work have been based in organizations. The research results of diagnostics are presented. The team work development factors identified by diagnostic research are submitted, improvement solutions are provided, the team work development tools are improved. Appealing to them, the team work development model is formulated to Lithuanian organizations. There is introduced the performed experiment, seeking to evaluate the team work development efficiency of implementation decisions in Lithuanian organizations. Regarding to the results of the experiment, it can be stated that implementing short-term "Team work development program", working intensively, purposefully and planned, it is possible to affect positively and adjust team work process and increase its efficiency.

ISBN:
9789955126157
Related Publications:
Komandinio darbo kokybei įtaką darantys veiksniai: fizinę negalią turinčių asmenų patirtys / Ina Ribinskaitė. Socialinis ugdymas. 2020, Nr. 2 (54), p. 36-50.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39387
Updated:
2022-02-07 20:09:02
Metrics:
Views: 132
Export: