Parlamentarizmo idėja ir okupuotos Lietuvos valdymo sistema 1940-1941 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Parlamentarizmo idėja ir okupuotos Lietuvos valdymo sistema 1940-1941 m
Alternative Title:
Idea of parliamentarianism and the system of governing occupied Lithuania in 1940-1941
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2004, Nr. 1, p. 36-54; 94-100
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Administracija; Komunistų diktatūra; Liaudies seimas; Lietuvos TSR; Parlamentarizmas; Rinkimai; Sovietinis režimas; Sovietinė okupacija; Tarybos; Teisėtumo regimybė; Totalitariniai režimai; Valdymo sistema; Administration; Communist dictatorship; Councils; Eledtions; Lithuania; Lithuanian SSR; Parlamentarianism; Parliamentarianism; People's Parliament; Soviet Regime; Soviet occupation; System of governing; Totalitarian regimes; Vision of legitimacy.
Keywords:
LT
20 amžius; Administracija; Politinė sistema / Political system; Liaudies seimas; Lietuvos TSR; Parlamentas. Seimas / Parliament; Sovietinė okupacija; Politinė sistema / Political system; Tarybos; Teisėtumo regimybė; Politinė sistema / Political system.
Summary / Abstract:

LTOkupavusi Lietuvą Sovietų Sąjunga nutraukė jos natūralią istorinę ir politinę raidą, prievarta įtraukė Lietuvą į svetimos valstybės ir visuomenės gyvenimą ir procesus, primetė jai savo valdžią ir okupacinės valdžios mechanizmo pagalba komunistiniais pagrindais pradėjo keisti Lietuvos socialinę ir politinę tikrovę. Siekdama nuslėpti Lietuvos okupaciją ir suformuoti okupacinio režimo legitimumo įspūdį, Sovietų Sąjunga mėgino inscenizuoti teisėtą ir laipsnišką valdžios, valstybės sandaros ir jos valdymo formos pakeitimą, imitavo parlamentinės respublikos valdymo formą. Ideologiniais sumetimais komunistai siekė sudaryti įspūdį, kad Lietuvoje veikia suvereni valdžia, organizuojama pagal principus, būdingus demokratinėms politinėms sistemoms. Dėl to buvo pripažįstamas Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) suverenitetas ir imituojama respublikinė valdymo forma, buvo sudaryta LTSR institucijų sistema, kuri imitavo taip vadinamos tarybinės parlamentinės respublikos schemą, o konstitucija oficialiai nesuteikė kompartijai teisių prisijungti administravimo įstaigas, dubliuoti ar uzurpuoti jų funkcijas. Formaliai aukščiausių LTSR institucijų – laikinosios Aukščiausiosios Tarybos ir Liaudies komisarų tarybos bei laikinųjų vykdomųjų komitetų sudarymo tvarka, įgaliojimai, kompetencija ir santykiai su kitomis institucijomis bei politinėmis struktūromis visiškai neatitiko parlamentarizmo požymių ir griovė komunistų imituojamą parlamentinės respublikos valdymo formą. Parlamentarizmo principus visiškai paneigė komunistų partijos diktatūra ir totalitarinis režimas.

ENThe Soviet occupation of Lithuania interrupted its natural historical and political development, forced it to join the life and processes of another state, imposed its regime and initiated changes in Lithuania’s political and social reality by applying mechanisms of the occupational regime based on the communist principles. In order to disguise the occupation of Lithuania and form a legitimate image of the occupational regime, the Soviet Union tried to stage a legal and gradual alternation of the state’s government, structure and form, imitated the form of government of a parliamentary republic. For ideological purposes, communists tried to create an image of a sovereign government in Lithuania organised according to the principles characteristic of democratic political systems. This was the reason the sovereignty of the Lithuanian Soviet Socialistic Republic was recognised and the republican form of government was imitated. A system of LSSR institution was formed, which imitated a so-called scheme of a Soviet parliamentary republic, and the Constitution did not officially granted the Communist party the right to annex administrative institutions or duplicate or usurp their functions. Formally, the formation procedure, powers and competences of supreme LSSR institutions, i.e. the Supreme Council and the Council of People’s Commissars, and their relations with other institutions and political structures were totally inconsistent with features of parliamentarism and destructed the parliamentary form of the republic governance imitated by communists. The dictatorship and totalitarian regime of the Communist party fully denied all principles of parliamentarism.

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Lietuvos Seimo istorija : XX-XXI a. pradžia / Danutė Blažytė-Baužienė, Mindaugas Tamošaitis, Liudas Truska. Vilnius : Baltos lankos, 2009. 558 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39344
Updated:
2022-10-19 10:34:03
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: