Lietuvos teisėkūros būklė ir perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos teisėkūros būklė ir perspektyvos
In the Journal:
Teisės problemos. 2000, Nr. 2 (28), p. 31-54
Keywords:
LT
Parlamentas. Seimas / Parliament; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Vyriausybė / Government.
Summary / Abstract:

LTRemdamiesi Teisės institute įgyta tam tikra moksline - praktine teisėtyros bei teisėkūros patirtimi, šiame straipsnyje autoriai aptaria bendresnio (mokslinio, sisteminio) požiūrio bei tyrimų svarbą, vertinant Lietuvos teisėkūros būklę ir tobulinant šio proceso organizavimą. Taip pat pateikiami pasiūlymai tolesniems nagrinėjamos problemos tyrimams bei galimiems praktiniams sprendimams. Straipsnyje apsiribojama tik principinio, metodologinio pobūdžio teiginiais, apžvelgiant, autorių nuomone, svarbiausias problemas, kurių atitinkamas mokslinis sprendimas galėtų paspartinti teisėkūros sistemos reformą. Šios problemos susijusios su bendra teisėkūros samprata ir jos organizavimo sistemos - optimalaus Lietuvai modelio - paieška bei kūrimu, pagrindinių teisėkūros principų realizavimu ir jos būklės vertinimo kriterijų nustatymu, svarbiausiomis (strateginėmis) teisėkūros tobulinimo kryptimis ir jų įgyvendinimu - artimiausiais bei perspektyviniais uždaviniais. Autorių teigimu, svarbiausioms problemoms priskirtini teisėkūros proceso teisinio reglamentavimo, planavimo bei kiti šio proceso tobulinimo klausimai. Valstybės politiką ir praktiką teisėkūros srityje per pastarąjį dešimtmetį galima vertinti dvejopai. Kiekybiniu požiūriu šis procesas buvo labai intensyvus: priimta apie 2,5 tūkst. įstatymų. Kokybiniu požiūriu, kol kas dar nėra reformuota teisėkūros sistema, nėra sukurtas reikiamas teisėkūros proceso mechanizmas ir šio proceso organizavimo bei valdymo sistema.Reikšminiai žodžiai: Seimas; Teisiėkūra; Teisėkūra; Teisės istorija; Teisės politika; Vyriausybė; Įstatymų leidėjai; Government; History of law; Law making; Legislation; Policy of law; Seimas; Subjects of the legislation.

ENOn the basis of some scientific - practical jurisprudence and legislative experience, gained in the Institute of Law, authors discuss the more general (scientific, systematic) importance of the approach and research, assessing Lithuanian legislative status and improving the organization of the process in this article. It also provides suggestions for further research of the problem being investigated and potential practical solutions. The article is limited to principal, methodological statements, reviewing, according authors, the most important issues, whose relevant scientific solution could accelerate the reform of the legislative system. These problems are related to the general concept of legislation as well as search and creation of its organization - the optimal model for Lithuania, to fundamental legislation principle realization and determination of evaluation criteria of its state, to the most important (strategic) improvement directions of legislation and its implementation – short-term targets and perspective ones. According to authors, the most important problems have been attributed to issues of legal regulation, planning and other issues of legislation process. Over the last decade the country’s policy and practice in the legislative field have been assessed twofold. From a quantitative point of view, this process was very intense: 2500 laws have been adopted. From a qualitative point of view, legislation system has not been reformed, the appropriate mechanism of legislation process as well as system of this process organization and management have not been designed.

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39240
Updated:
2016-11-22 08:40:45
Metrics:
Views: 53
Export: