The First sound recordings of Lithuanian speech and music: the fate of Eduard Wolter's collection in St. Petersburg, Vilnius and Berlin

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The First sound recordings of Lithuanian speech and music: the fate of Eduard Wolter's collection in St. Petersburg, Vilnius and Berlin
Keywords:
LT
Berlyno fonogramų archyvas; Eduardas Wolteris; Eduardo Worterio kolekcija; Garso įrašų kolekcija; Lietuvių klaba; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvas; Pirmieji garso įrašai; Pirmieji lietuviški garso įrašai; Puškino namai Sankt Peterburge.
EN
Archive of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore; Berlin Phonogram Archive; Eduard Wolter; Eduard Workers` collections; First Lithuanian sound recordings; First sound recordings; Lithuanina speach; Phonographic collection; The Pushkin House in St. Petersburg.
Summary / Abstract:

LTPirmasis garso įrašas Lietuvoje buvo padarytas 1908 m. Edisono fonografu ant vaško cilindrų. Įrašą padarė žymus Pabaltijo mokslininkas, Sankt Peterburgo universiteto docentas ir vienas iš Lietuvos mokslinės draugijos įkūrėjų Eduardas Wolteris (1856–1941). Jis parodė fonografinius įrašus draugijos pirmininkui, Lietuvos nacionalinio atgimimo lyderiui dr. Jonui Basanavičiui, kuris įnešė didelį indėlį į autentiškos folklorinės medžiagos kolekcionavimą. Šiandien E. Wolterio lietuviški įrašai yra saugomi trijose institucijose: turtingiausia kolekcija yra Berlyno fonogramų archyve (99 cilindrai), Puškino namuose Sankt Peterburge – 54 cilindrai, Lietuvių literatūros ir folkloro instituto archyve Vilniuje saugoma 30 cilindrų. Tik maža įrašų dalis buvo tyrinėjama mokslininkų, todėl nėra išsamaus visos kolekcijos aprašymo, jos struktūros ir istorijos apibūdinimo. E. Wolterio įrašai užregistruoti inventorinėse knygose labai apibendrinto turinio užrašais: „daina“, „šokių melodija“, „liaudiška“ ir pan. Be to, kiekvieno cilindro viduje yra įkišta po registracijos kortelę. Pagal atspausdintus pavadinimus kortelės priskiriamos Valstybinio menų istorijos instituto fonoarchyvui. Pasak Lietuvių mokslinės draugijos protokolų, E. Wolteris jai dovanojo 50 fonogramų 1910 m. ir 25 įrašus 1911 m. Tačiau apie tai nėra išlikę tikslios papildomos informacijos ir panašu, jog didesnė šio dovanojimo dalis yra prarasta. Keli juodraštiniai inventoriniai lapai su informacija apie fonogramas ir keletą sąsiuvinių iš ekspedicijų yra saugomi E. Wolterio fonde Sankt Peterburgo Rusijos mokslų akademijos archyve.

ENThe first sound recording in Lithuania was made in 1908 with Edison’s phonograph on wax cylinders. The recording was made by a famous scientist from the Baltic region, an associated professor of the Saint Petersburg State University and one of the founders of the Lithuanian Scientific Society Eduardas Volteris (1856–1941). He showed phonographic recordings to the chairman of the society and the leader of the Lithuanian national revival Dr. Jonas Basanavičius, who made a significant contribution to the collecting of authentic folk material. At present, Eduardas Volteris’ Lithuanian recordings are kept in three institutions: the major share of the collection is kept in the Berlin Archive of Phonograms (99 cylinders), 54 cylinders are kept in the Pushkin House in Saint Petersburg, and 30 cylinders are kept in the archive of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore in Vilnius. Only a small share of recordings has been studied by researchers, therefore, no exhaustive description of the collection and definition of its structure and history exist. Entries by Eduardas Volteris are registered in inventory books under content headings of general nature: “song”, “dance melody”, “folk”, and etc. In addition, a registry card is inserted into each cylinder. According to the printed titles, the cards originate from the phono-archive of the State Institute of History of Arts. According to the records of the Lithuanian Scientific Society, in 1910, Eduardas Volteris gave to the society 50 phonograms and 25 recordings in 1911 as a gift. However, no additional exact information has survived to the present day to evidence the above fact, and it seems that the major share of the gift has been lost. Several inventory drafts with information on phonogrames and several notebooks from expeditions are kept in the Eduardas Volteris’ fund in the archive of the Russian Academy of Sciences in Saint Petersburg.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39110
Updated:
2020-09-25 21:29:48
Metrics:
Views: 18
Export: