Implementation of public conveyance principles in administrative justice

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Implementation of public conveyance principles in administrative justice
Alternative Title:
Visuomenės informavimo principų įgyvendinimas administracinėje justicijoje
Keywords:
LT
Administracinė justicija; Informacinė visuomenė; Lietuva; Socialinės technologijos; Visuomenės informavimo principai.
EN
Administrative justice; Lithuania; Principles of public information; Social technologies; The information society.
Summary / Abstract:

LTTikslas – išnagrinėti visuomenės informavimo principų įgyvendinimo problematiką Lietuvos administracinėje justicijoje. Metodologija. Dokumentų analizės metodas taikytas išnagrinėti teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos administracinės justicijos subjektų veiklą ir visuomenės informavimo principų taikymą. Lyginamuoju metodu analizuojami visuomenės informavimo principų taikymo Lietuvos administracinėje justicijoje metodai, šių metodų poveikis administracijos justicijos subjektų uždarumo šalinimui informacinėje visuomenėje. Statistiniai metodai taikomi administracinių bylų teismų praktikos statistinei analizei. Rezultatai. Technologijų, darančių poveikį socialinei teisinei praktikai, kriterijais galima laikyti paprastumą (technologija neturi būti pernelyg sudėtinga), paslankumą, persitvarkomumą (prisitaikymas prie kintančios socialinės teisinės aplinkos), patikimumą (pasikliovimas technologijos patvarumo ištekliais), ekonomiškumą (technologija gali būti paveiki, bet neekonomiška), panaudojimo patogumą (tinkamai sukurta technologija taps nenaudinga, jei ji bus nepatogi žmonėms, kurie naudodami ją turės dirbti). Socialinių technologijų raiška teisėje yra susijusi su socialinių ir teisinių mokslo žinių būkle ir socialinės teisinės veiklos efektyvumu, nulemtu tiek socialinių, tiek ir keliamų teisinių tikslų siekiamais sprendimų visuomenėje būdais. Straipsnyje išnagrinėtas visuomenės informavimo politikos įgyvendinimas ir informacijos prieinamumas Lietuvos administracinės justicijos elektroninėje erdvėje. Tyrimo ribotumas. Straipsnyje nagrinėjama tik Lietuvos administracinės justicijos subjektų veikla.Praktinė reikšmė. Analizuojant administracinių bylų teismų praktikos statistiką, galima pastebėti nagrinėjamų bylų skaičiaus augimą. Atsižvelgiant į tai, kad administracinė justicija yra sudėtinga, administracinių pažeidimų nagrinėjimas ir nuobaudų skyrimas galimas vadovaujantis ATPK arba LR administracinės teisenos įstatymu, Lietuvos piliečiams sudėtinga orientuotis šių teisės aktų normose. Tuo pat metu su administracinės teisės pažeidimais dažniausiai susiduria kiekvienas pilietis. Todėl visuomenės informavimas ir juridinis švietimas tarnauja pilietinės visuomenės formavimui. Straipsnyje nagrinėjami administracinės justicijos aspektai iki šiol nebuvo aptariami. Originalumas/Vertingumas. A. Urmonas pabrėžia, kad socialinių technologijų implikacijos objektais gali tapti socialiniai santykiai, socialiniai procesai, šių santykių ir procesų pažinimo ir reguliavimo metodų bei priemonių (pažinimo ir reguliavimo įrankių) sistema. Tačiau socialinių technologijų taikymas administracinėje justicijoje Lietuvoje dar nėra plačiai išnagrinėtas. Lietuvoje kol kas įvyko tik viena konferencija, kurioje šios problemos buvo aptariamos teoriškai. Tyrimo tipas: tyrimo pristatymas, atvejo analizė, literatūros apžvalga. [Iš leidinio]

ENPurpose – to examine problems of implementation of public conveyance principles in Lithuanian administrative justice. Design/methodology/approach. Document analysis method was applied to examine the legislation governing the Lithuanian administrative justice and public entities in communication principles. Comparative method analyses the methods of implementation of public information principles in administrative justice in Lithuania, these techniques on the administrative justice entities closure for disposal in the information society. Statistical methods applied to the administrative courts practice of statistical analysis. Findings. Technologies that have an impact on the social rule of law, criteria can be considered simple (technology should not be too difficult), agility, changing (adaptation to the changing social legal environment), reliability (persistence technology, reliance on resources), economy (technology can be affected, but uneconomic), the use of convenience (well-designed technology is useless if it is inconvenient for people who use it will work). Social Technologies is the expression of the law relating to the social and legal status of scientific knowledge and social efficiency of the legal action arising from both the social and legal conditions and the objectives pursued by means of decisions in society. The article dealt with the public information policies and implementation of the accessibility of administrative justice Lithuania cyberspace.Research limitations/implications. The article deals with only Lithuanian administrative justice activities of entities. Practical implications. Analysis of the administrative law courts statistics can be seen in caseload growth. Given the fact that administrative justice is a complex of administrative infringements and penalties available under the CATL or administrative litigation law Republic of Lithuania, citizens navigate the complex rules of law. At the same time as the administrative law violations often face every citizen. Therefore, public information and legal education serves the formation of civil society. The article examines aspects of administrative justice has not been discussed. Originality/Value. A. Urmonas highlights the social implications of technology can become objects of social relations, social processes, relations and processes of cognition and regulation of methods and tools (cognitive tools and regulatory) system. However, the social technologies in the administrative justice Lithuania have not yet been widely investigated. Lithuania so far there has been only one conference where these issues have been discussed theoretically. [From the publication]

ISBN:
9789955193784
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39100
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 71
Export: