Kauno muitininkas Henrikas Sliacheris (1496-1499; 1544)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno muitininkas Henrikas Sliacheris (1496-1499; 1544)
Alternative Title:
Heinrich Sliacher, the customs official of Kaunas (1496-1499, 1504)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2002, 3, p. 185-201
Keywords:
LT
Aleksandras, 1461-1506 (Aleksandras II, Aleksandras Jogailaitis, Alexander Jagiellon); Dvigubas apmokestinimas; 15 amžius; 16 amžius; Kaunas; Henrikas Sliacheris (Heinrich Sliater, Henrich Sliacheer); Muitininkai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Muitinės; Muitai; Protekcionizmas.
EN
15th centuries; 16th centuries; Customs; Double taxation; Financial activity; Protectionism.
Summary / Abstract:

LTKrokuvos miestietis Henrikas Sliacheris buvo tikras viduramžių miesto kapitalistinės dvasios atstovas, kuriam Kauno muitinės nuoma (1496–1499 bei 1504 laikotarpiu) tebuvo vienas epizodas įvairiapusės finansinės veiklos kontekste. Savo ruožtu, žiūrint iš vienos pelningiausių to meto LDK Kauno muitinės taško, jis tebuvo vienas iš daugelio nuomotojų. Henrikas Sliacheris yra įdomus dėl vienos iš iniciatyvų apmuitinimo srityje, to meto šaltinių kalboje vadinama naujovė. Apskritai kalbant įvairios naujovės, senos geros ir teisingos muitinių tvarkos pažeidimai, įvairios skriaudos pirkliams LDK muitinėse tuo metu buvo dažnos. Esant nuomos sistemai tai buvo neišvengiama, nes vadinamieji valdovo muitininkai, asmenys nuomavę muitines, stengėsi ne tik atgauti išleistas nuomai pinigų sumas, bet ir nemažai uždirbti. Nepaisant viso to, H. Sliacherio atvejis yra išskirtinis, nes jo įvesta naujovė nuomojamoje Kauno muitinėje, šalia pajamų padidinimo, turėjo dar vieną aiškiai apibrėžtą paskirtį – ginti Kauno miestiečių-pirklių interesus nuo Hanzos sąjungai priklaususio Dancigo miesto pirklių įsigalėjimo miesto prekyboje. Štai kodėl Kauno muitininko Henriko Sliacherio veikla gali ir turi būti analizuojama Kauno miesto istorijos kontekste. Nereiktų pamiršti ir to fakto, kad tai kol kas vienintelis atvejis iš XV a. II pusės – XVI a. laikotarpio LDK muitinių istorijoje, kada valdovo muitininkas ir vietinis miestas, priklausęs nuomojamai muitinei, taip glaudžiai bendradarbiaudavo. Unikalūs atvejai, tos išimtys iš taisyklės, reikalauja kruopščios analizės ir atidaus įvertinimo.

ENBurgher of Krakow Šliacher Henrik was real representative of a capitalist spirit of medieval town, to whom hire of Kaunas customs (during the period of 1496-1499 and 1504) was just one episode in the context of a multi-faceted financial performance. Consequently he was just one of many lessors when viewed from one of the most profitable Kaunas custom‘s point of the GDL. Henrik Šliacher is interesting because of one of the initiatives in the field of customs, which is called novelty in the current source language. In general all forms of innovation, good old and correct irregularities of customs, various injustices towards merchants in the GDL were frequent at that time. This was inevitable under the lease system, because so-called customs officers of the ruler, people who had been leasing customs, not only tried to receive back the sums of money that had been spent for the rent, but also to earn a lot. Despite all this, H. Šliacher‘s case is unique because his introduced novelty in rented customs of Kaunas had one more clearly defined purpose along with the increase of the income - to protect the interests of citizens-merchants of Kaunas from Danzig merchants’, which belonged to the Hanseatic League, establishing in urban trade. That's why Kaunas customs officer Henrik Sliacher’s activity can and should be analyzed in the context of history of Kaunas city. We should not forget the fact that this is still the only case in the period of the 2nd half of the 15th – 16th century in the history of the GDL customs, when customs officer of ruler and local city which was owned by rented customs had cooperated closely. Unique cases, these exceptions to the rule require careful analysis and attentive estimation.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38993
Updated:
2022-03-13 17:32:19
Metrics:
Views: 17    Downloads: 11
Export: