XX a. pradžios Kauno kultūrinio gyvenimo atspindžiai lietuvių periodikoje (1907-1914 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX a. pradžios Kauno kultūrinio gyvenimo atspindžiai lietuvių periodikoje (1907-1914 m.)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2000, 2, p. 49-90
Keywords:
LT
Draugijos; Kaunas; Kauno istorija; Kultūrinis gyvenimas; Kultūrinės draugijos; Laikraščiai; Lietuvos istorija; Moterų suvažiavimas; Parodos; Periodinė spauda; Teatras; Vakarai; 20 amžius.
EN
Cultural Societies; Exibitions; First half of the 20th century; History of Kaunas; History of Lithuania; Kaunas; Newspapers; Parties; Societies; The cultural life; The periodical press; Theatre; Women Congress.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama spaudos reikšmė lietuvių gyvenimui XX a. pradžioje. Apžvelgtoje lietuvių periodikoje, straipsniuose apie kultūrinį Kauno gyvenimą, beveik išimtinai atspindima tik Kauno lietuvių bendruomenės kultūrinė veikla. Kitataučių kultūros atspindys – retas atsitiktinis faktas. Lietuviškoji XX a. spauda buvo nukreipta į tautiškumo – lietuviškumo žadinimą, kėlimą ir platinimą. Laikraščiuose atidžiai stebima draugijų veikla. XX a. pradžiai būdingų vakarų, spektalių, koncertų bei paskaitų forma plėtota draugijų veikla yra pagrindinė informacija kultūra besidominčiam žmogui. Remiantis surinkta medžiaga, išsamiausią informaciją apie kultūrinį Kauno gyvenimą galima rasti „Vilties“ laikraštyje. Nedaug nuo „Vilties“ atsilieka „Lietuvos žinios“. Kultūrinis gyvenimas nėra toji erdvė, kurioje ryškėtų priešingų politinių srovių nesutarimai. Galima įžvelgti netiesioginį tokių nesutarimų pobūdį – tylų ignoravimą: politinės srovės savo laikraščiuose neinformuoja arba tik užsimena apie joms nepriimtinas dėl politinių (nenusipelniusias lietuviškumui ar panašiai) draugijas ir jų veiklą. Priešiškiausių išpuolių, nukreiptų prieš Kauno katališkos lietuvių kultūros plėtojimą, yra „Žarijoje“. Tiriant atskirą Kauno kultūrinio gyvenimo problemą, spauda gali būti naudojima tik kaip papildomas, o ne pagrindinis šaltinis.

ENThe article explores the significance of press to Lithuanians in the beginning of the 20th century. Reviewed Lithuanian periodicals, articles on cultural life in Kaunas, almost exclusively reflect cultural activities of merely Kaunas’ Lithuanian community. Reflection of foreign culture is a rare random fact. Lithuanian press of the 20th century was aimed at awakening, raising and spreading national identity-Lithuanianism. The newspapers closely followed activities of associations. Social evenings, performances, concerts and lectures were typical in the early 20th century. It was a common form of how the associations spread their activities. It was the main information for people interested in culture. Based on the gathered material, we can find the most comprehensive information about Kaunas‘ cultural life in the newspaper “Viltis” [Hope]. “Lietuvos žinios“ [News of Lithuania] is close to “Viltis”. Cultural life is not the area where disagreements of opposing political trends could be apparent. We can see the indirect nature of such dissidence – silent ignorance: in their newspapers political currents do not inform or only allude to associations and their activities, which are unacceptable to them due to political views (undeserved to Lithuanianism, etc.). Most hostile attacks against the development of Kaunas’ Catholic Lithuanian culture can be seen in “Žarija“ [The Ember]. When exploring an individual problem of Kaunas‘ cultural life, the press can be used only as an additional, but not the main source.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Kauno senoji knyga : raiška ir plėtotė 1843-1918 metais / Nijolė Lietuvninkaitė. Vilnius : Versus aureus, 2006. 311 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38925
Updated:
2018-12-20 22:52:37
Metrics:
Views: 18    Downloads: 16
Export: