Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis emigracijoje Prūsijoje 1706-1709 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis emigracijoje Prūsijoje 1706-1709 metais
Alternative Title:
Activities of the bishop of Vilnius Konstanty Kazimierz Brzostowski in emigration in Prussia in 1706-1709
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2012, 2011/1, p. 33-45
Keywords:
LT
1708-1709 m.; Augustas II, 1670-1733 (Frýdrichas Augùstas I, Friedrich August I, Stiprusis); Didysis Šiaurės karas, 1700-1721 (Great Northern war); Emigracija; Karolis XII, 1682-1718 (Karl XII); Konstantinas Kazimieras Bžostovskis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Petras I; Prūsija; Prūsijos Karalystė; Stanislovas I Leščinskis; Stanislovas Leščinskis, 1677-1766 (Stanislovas I Leščinskis, Stanisław I Leszczyński); Vilniaus vyskupas; Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis; Švedija (Sweden); Rusija (Russia).
EN
1708-1709; Augustus II the Strong; Charles XII of Sweden; Emigration; Great Northern War, 1700-1721; Konstanty Kazimierz Brzostowski; Peter I; Prussia; Stanislaw I Leszczynski; Stanislaw Leszczynski; Sweden; The Biscop of Vilnius Konstanty Kazimierz Brzostowski; The Bishop of Vilnius; The Grand Duchy of Lithuania; The Kingdom of Prussia.
Summary / Abstract:

LTPradedant XVII a. vidurio negandomis Rytprūsiai tapo saugia užuovėja gausiems pabėgėliams iš LDK. Nuo karinių negandų čia glaudėsi ir Vilniaus vyskupai. Šiame straipsnyje aptariamas Vilniaus vyskupo Konstantino Kazimiero Bžostovskio pasitraukimas į Prūsiją Didžiojo Šiaurės karo metais ir jo veikla emigracijoje 1706–1709 m. Darbe mėginama atsakyti į šiuos klausimus: kada ir kodėl vyskupas pasitraukė į Prūsiją; ar pripažino švedų statytinį Stanislovą Leščinskį teisėtu Lenkijos ir Lietuvos valstybės valdovu; kokioje pabėgėlių iš Lietuvos bendruomenėje atsidūrė Vilniaus vyskupas Prūsijoje ir ar pasižymėjo ten politiniu aktyvumu; kokie buvo Vilniaus vyskupijos administravimo iš Prūsijos ypatumai; kada ir kodėl jis sugrįžo į LDK. Apibendrinant teigiama, kad Bžostovskis pasitraukė į Prūsiją, vengdamas švedų puolimo. Prūsijoje rezidavo Tilžėje, kur palaikė artimus ryšius su Sapiegomis ir kitais ten prieglobstį radusiais švedų bei Stanislovo Leščinskio šalininkais iš Lietuvos. Tačiau vengė atvirai dalyvauti politinėse akcijose. 1708–1709 m., kai didžioji LDK teritorijos dalis pateko į švedų ir jų sąjungininkų rankas, Vilniaus vyskupas pasiliko emigracijoje. Tačiau tai nereiškė, kad jis atsisakė patvirtinti Leščinsko pripažinimą. 1709 m. rudenį, kai LDK vėl pateko į Rusijos kariuomenės ir jos sąjungininkų rankas, vyskupas, bijodamas, kad gali būti išvadintas Rusijos ir Augusto II priešininku, grįžo į Vilnių. Tai, kad vyskupas 1708–1709 m. liko emigracijoje, padėjo jam lengviau iš naujo įgyti Rusijos ir jos sąjungininkų pasitikėjimą.

ENDuring hardship times, which started in the middle of the 17th century, East Prussia became a safe shelter for a large number of refugees from GDL [Grand Duchy of Lithuania]. Vilnius‘ bishops have also rallied there from the hardships of war. This article discusses Vilnius‘ bishop Konstanty Kazimierz Brzostowski‘s retreat to Prussia during the Great Northern War, and his activities in emigration in 1706-1709. The work attempts to answer the following questions: when and why the bishop retreated to Prussia; did he recognize Swedish protégé Stanisław Leszczyński to be the rightful ruler of Poland and Lithuania; what was the community of Lithuanian refugees in Prussia the bishop found himself in; was he distinguished in political activities there; what were the peculiarities of administration of Vilnius‘ diocese from Prussia; when and why he returned to GDL. To summarize, K. Brzostowski retreated to Prussia avoiding attack of Sweden. In Prussia he resided in Tilsit, where he maintained close relations with the Sapieha, other Swedes and supporters of Stanisław Leszczyński from Lithuania, who have found refuge there. However, he avoided public participation in political actions. During 1708-1709, when the major part of GDL territory fell under the power of the Swedes and their allies, the bishop of Vilnius remained in emigration. However, this did not mean that he refused to confirm recognition of S. Leszczyński. In the autumn of 1709, when GDL yet again fell into hands of Russian army and its allies, the bishop returned to Vilnius fearing to be called the opponent of Russia and Augustus II. The fact that the bishop remained in emigration in 1708-1709 helped him to more easily regain confidence of Russia and its allies.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38912
Updated:
2022-01-17 13:17:09
Metrics:
Views: 26    Downloads: 12
Export: