Poezijos ir dailės sąveikos Leonardo Gutausko lyrikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Poezijos ir dailės sąveikos Leonardo Gutausko lyrikoje
Alternative Title:
The Interaction of poetry and art in the lyrics of Leonardas Gutauskas
In the Book:
Literatūros ir kitų menų sąveika / parengė Rūta Brūzgienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. P. 158-171
Keywords:
LT
Dailė / Art; Meno stiliai / Art styles; Romantizmas / Romanticism; Tapyba / Painting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ryškinama vizualiųjų menų įtaka L. Gutausko poezijai. Aptariami pagrindiniai poezijos ir dailės sąveikų atvejai – kai poezijoje panaudojama specifinė vizualiųjų menų patirtis (kompozicijos principai (statiškumas, dinamiškumas), vaizdo tipai (portretas, paveikslas, peizažas), dailės šakų (grafikos, kaligrafijos - rašto, ornamento) įtaka kuriant poetinį vaizdą); kai remiamasi bendromis stilistinėmis meno tendencijomis, bendru kultūros palikimu – išryškinant vaizdo kūrimo strategijas (ekspresyvumą, imažistinį raiškumą, dekoratyvumą, tapybiškumą, estetizmą, vizijiškumą, stilizaciją), artimumą epochinėms meno kryptims (romantizmo, realizmo, siurrealizmo, imažizmo dermė Gutausko poezijoje), vizualiuose ir žodiniuose kontekstuose tarpstančioms ir laisvai migruojančioms temoms ir motyvams; kai keičiamasi smulkiausiais vizualiuosius įspūdžius stimuliuojančiais meninio vaizdo komponentais – psichinės ir archetipinės patirties nešėjais per metaforas, simbolius, įvaizdžius. Teigiama, kad dailės kūrinių temos, motyvai ir aliuzijos yra paviršutiniškiausias žodinio ir vaizdinio pradų sąveikos lygmuo. Bendri Gutausko dailės ir poezijos bruožai – dekoratyvumas, tapybiškumas, sąlygiškumas, estetizmas. Vizualaus ir žodinio meno kūriniai lyginami pasitelkus šiems skirtingiems diskursams bendrą elementarųjį vienetą – meninį vaizdą, smulkiausią psichofizinės ir esteinės patirties dalelę, pasirodančią kaip ženklas ir figūra poezijoje ir dailėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Poezija ir dailė; Komparatyvistika; Dekoratyvumas; Ekspresyvumas; Tapybiškumas; Vizijos; Percepcija; Kompozicija; Portretai; Peizažai; Romantiškumas; Siurrealizmas; Chromatizmai.

ENThis article explores the influence of the visual arts on the poetry of L. Gutauskas. The basic instances of the interaction of poetry and art are discussed, such as when the influence of specific experience of visual arts (compositional principles (static, dynamic), types of images (portrait, picture, landscape), or branches of art (graphics, calligraphy - writing, ornament) is used in the poetry for creating a poetic image); when general stylistic tendencies of art are used, or general cultural heritage – clarifying image creation strategies (expressiveness, imagist clarity, decorativeness, use of techniques origination in painting, aesthetism, visionism, stylisation), closeness to the artistic style of the times (romanticism, realism, surrealism, the harmony of imagism in Gutauskas’ poetry), for themes and motifs flourishing and freely migrating in visual and language-based contexts; when the smallest visual-impression-stimulating artistic overview components are exchanged – with psychological and archetypal experience bearers through metaphors, symbols, images. The author states that the themes, motifs and allusions of artistic creations are at the superficial level of interaction of verbal ideas and images. The general features of Gutauskas’ art and poetry are its decorativeness, use of techniques origination in painting, conditionality, aesthetism. Visual and verbal artistic creations are compared using an elementary unit common to these separate discourses – the artistic image, the smallest unit of psycho-physical and aesthetic experience that appears in poetry and art as a symbol and figure.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3888
Updated:
2014-02-23 20:41:24
Metrics:
Views: 26
Export: