Kontroversiški V Krėvės-Mickevičiaus parodymai apie 1940 m. Lietuvos okupaciją JAV Ch. J. Kersteno komitetui po Antrojo pasaulinio karo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kontroversiški V Krėvės-Mickevičiaus parodymai apie 1940 m. Lietuvos okupaciją JAV Ch. J. Kersteno komitetui po Antrojo pasaulinio karo
Alternative Title:
Controversial testimony of Vincas Krėvė-Mickevičius concerning Lithuania's occupation in 1940 to the Kersten committee of the U.S. Congress after the Second World War
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2004, 2 (16), p. 55-70
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ch. J. Kersteno komitetas; Diplomatai; Lietuvių draugija SSRS tautų kultūrai pažinti; Lietuvos okupacija; Sovietinė okupacija; Stasys Lozoraitis; V. Krėvė - Mickevičius; Association for the Understanding the Culture of the Nations of the USSR; Ch. J. Kersten Committee; Diplomats; Occupation of Lithuania; Soviet Occupation; Stasys Lozoraitis; V. Krėvė - Mickevičius.
Keywords:
LT
20 amžius; Ch. J. Kersteno komitetas; Diplomatai / Diplomats; Diplomatija / Diplomacy; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Lietuvos okupacija; Sovietinė okupacija; Stasys Lozoraitis; V. Krėvė - Mickevičius.
EN
Association for the Understanding the Culture of the Nations of the USSR; Ch. J. Kersten Committee; Occupation of Lithuania; Soviet Occupation.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje pateikiami buvusio Liaudies vyriausybės ministro pirmininko ir užsienio reikalų ministro Vinco Krėvės-Mickevičiaus parodymai apie 1940 m. Lietuvos tragiškus įvykius 1953 m. JAV Kongreso sudarytam Ch. J. Kersteno komitetui, kuris tyrė Lietuvos, Latvijos ir Estijos prievartinį inkorporavimą į Sovietų Sąjungą. Iš pradžių V. Krėvę ir kitus numatytus svarbius liudytojus apklausė lietuvių diplomatai, o kitą dieną juos parengtus pristatydavo amerikiečių komitetui. Lietuvių diplomatus ir Ch. J. Kersteno komitetą nustebino V. Krėvės parodymai, kurie akivaizdžiai skyrėsi nuo kitų liudytojų pateiktos informacijos apie tuos pačius įvykius. Nutarta jo liudijimų nedėti į komisijos leidžiamus leidinius, išskyrus V. Krėvės atsiminimų dalį “Pasikalbėjimas Maskvoje pas V. Molotovą”. Liudydamas V. Krėvė savo veiklą iki okupacijos 1940 m. teisino, nenurodė savo neigiamų, prosovietinių veiksmų minėtu laikotarpiu. Nors ne viską dėl pagrindinių dokumentų neprieinamumo galima buvo patikrinti, tačiau V. Krėvės ir kitų pateiktų parodymų pakako suprasti, kad jis kalba netiesą. Ch. J. Kersteno komiteto darbe plačiai vartotas posakis: "a la Krėvė”, tai yra liudytojas kalba kaip V. Krėvė, sako netiesą. V. Krėvės autoritetui pakenkė jo nepagrįsta nuolatinė polemika su Lietuvos diplomatijos šefu Stasiu Lozoraičiu, kuris pačiam kongresmenui Ch. J. Kerstenui nurodė, kad “Lietuvių draugija TSRS tautų kultūrai pažinti” buvo įkurta be jo pastangų. Lietuvių diplomatai apie V. Krėvės kontroversinius parodymus tautos neinformavo ir tai lėmė, kad šios asmenybė politinės veiklos ir jo atsiminimai buvo teigiamai vertinami dar kelis dešimtmečius. [Leidėjo anotacija]

ENThis article presents the testimony of the former Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Pople's Government, Vincas Krėvė-Mickevičius, concerning the tragic events 1940 in Lithuania, given to the Kersten Committee, which had been createded by the U.S. Congress in 1953 to investigate the forced incorporation of Lithuania, Latvia and Estonia into the Soviet Union. Krėvė and other invited important witnesses would first he interrogated by Lithuanian diplomats, and on the next day they would be presented to the American Committee ready for the interrogation. Lithuanian diplomats and the Kersten Committee were surprised by the evidence presented by Krėvė, which clearly differed from the information provided by other witnesses about the same events. It was decided to exclude his testimony from the Committee's publication, except the part of V. Krėvė's reminiscences, "Conversation at with Molotov in Moscow". In his testimony Krėvė justified his activities before the occupation in 1940 and failed to disclose his pro-Soviet actions during that period. Although not all the facts could be verified due to inaccessibility of the main documents, Krėvė's evidence and that of the others were enough to see that he was lying. The Kersten Committee often used the phrase "a la Krėvė", meaning that a witness was talking like Mr. Krėvė, i.e. telling lies.The standing of Krėvė was damaged by his constant pointless polemics with the head of the Lithuanian diplomatic corps, Stasys Lozoraitis, who mentioned to the Congressman Kersten himself that the Lithuanian Association for the Understanding the Culture of the Nations of the USSR was established without his efforts Lithuanian diplomats did not inform the Lithuanian people about Krėvė's controversial testimony. Because of this the writer's political activities and memoirs were considered in a positive light for some decades afterwards. [Publisher annotation]

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38817
Updated:
2019-03-20 08:58:11
Metrics:
Views: 24    Downloads: 13
Export: