Key characteristics of the teacher's activity in respect to early prevention of school nonattendance

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Key characteristics of the teacher's activity in respect to early prevention of school nonattendance
In the Journal:
Keywords:
LT
Mokykla / School; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMokyklos nelankymo ir jo prevencijos problema yra aktuali visose valstybėse, kuriose įgyvendinamas privalomas vaikų mokymas. Šiuo tyrimu siekiama išryškinti tuos mokytojų veiklos ypatumus, kurie yra „raktiniai“ mokyklos nelankymo prevencijoje. Tyrimui buvo pasirinktas giluminis interviu. Interviu respondentais buvo pasirinkti 30 jaunuolių, kurie mokymosi mokykloje laikais išgyveno labai stiprų nenorą mokytis. Tačiau jie sugebėjo susidoroti su vis didėjančia problema. Kiekvienas analizuojamas atvejis kai kuriais atžvilgiais yra unikalus. Tačiau kiekvienas atvejis taip pat yra panašus ir į kitus. Todėl, analizuojant empirinius duomenis, buvo išskirti bendri visų atvejų elementai: 1.Esminis ankstyvosios mokyklos nelankymo prevencijos trikdis - žemas mokinių vertinimas. Žemas mokinių vertinimas yra dvejopas: viena vertus žemai vertinamas mokinių mokymasis, kita vertus – jų asmenybės. 2. Išaiškintos trys teigiamos „raktinės“ mokytojų veiklos mokyklos nelankymo ankstyvosios prevencijos požiūriu charakteristikos: *Santykių su mokiniais charakteristikos (myli mokinius; domisi ir rūpinasi mokiniais; supranta mokinius; skatina ir drąsina mokinius; gerbia visus mokinius; džiaugiasi ir didžiuojasi savo mokiniais); *Susijusios su žinių perteikimu/įgijimu charakteristikos (gerai išmano savo dalyką, moka valdyti klasę, yra reiklus); *Asmenybinės charakteristikos (gerai atrodo, yra malonios išvaizdos; atvirai bendrauja; moka valdytis; optimistiškai nusiteikęs; yra plačių interesų). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ankstyvoji prevencija; Mokyklos nelankymas; Early prevention; School nonattendance.

ENThe school nonattendance its prevention problem is topical in all countries, realizing compulsory schooling. This research aims to highlight the “key” characteristics of teachers’ activity in respect to early prevention of school nonattendance. It was chosen an in-depth interview as a research method. The interview respondents were 30 young people who, when studying at school, were extremely reluctant to studying. However, they managed to cope with this augmentative problem. Each of the analyzed cases is unique in some respects. However, at the same time each case is similar to the others. Therefore, analyzing empirical data, the common elements of the cases were distinguished: 1. Essential impediment to early prevention of school nonattendance, which is low assessment of pupils. Low assessment of pupils includes low assessment of pupils’ learning, on one hand, and low assessment of their personalities, on the other. 2. Three positive “key” characteristics of the teacher’s activity in respect to early prevention of school nonattendance as follow: *Characteristics in respect to relationship with pupils (love pupils; are interested in pupils and care about them; understand pupils; encourage and stimulate pupils; respect all the pupils; feel glad and proud of their pupils); *Characteristics in respect to imparting/acquiring knowledge (know their subject well; are able to control the class; are strict); *Personal characteristics (look well, have a nice appearance; communicate frankly; control themselves; optimistic; have a lot of interests). [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3870
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 11
Export: