The system of objects of civil rights: problem of concepts

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The system of objects of civil rights: problem of concepts
Alternative Title:
Civilinių teisių objektų sistema: sąvokų problema
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2012, Nr. 19 (1), p. 143-157
Keywords:
LT
Civilinio teisinio santykio objektas; Civilinių teisių objektas; Nuosavybės teisės objektas.
EN
Object of civil relationship; Object of civil rights; Property object.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje iki 2000 m. CK priėmimo ir įsigaliojimo galiojęs 1964 m. CK išvis nereglamentavo civilinių teisių objektų, todėl 2000 m. CK I knygos III dalies V skyrius laikytina viena iš reikšmingesnių naujovių. CK 1.97 straipsnyje įstatymų leidėjas išvardija atskirus civilinių teisių objektus, t. y. daiktai, pinigai, vertybiniai popieriai, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, veiksmai, veiksmų rezultatai, turtinės teisės, turtinės ir neturtinės vertybės, kitas turtas. Iki šiol privatinės teisės doktrinoje egzistuoja kelios nuomonės dėl bendrosios civilinių teisių objektų sampratos: ar civilinių teisių objektas sutampa su civilinių teisinių santykių objektu, ar civilinių teisių objektas yra civilinio teisinio santykio elementas bei ar atskiri objektai (pvz., veiksmai) gali būti civilinių teisių objektais. Kai kurių autorių nuomone, diskusija dėl civilinių teisių objekto sampratos praktiniam teisės taikymui ir aiškinimui įtakos neturi, tačiau, kitų autorių nuomone, nepakankamas teoretikų dėmesys šiam klausimui kelia metodologinių problemų, nagrinėjant civilinių teisinių santykių rūšių funkcinius ir sisteminius ryšius. Atsižvelgiant į tai, šiame straipsnyje, siekiant atskleisti civilinių objektų sistemą, nagrinėjamas teisinių sąvokų „civilinių teisių objektas“ ir „civilinio teisinio santykio objektas“ santykis, ryšys tarp civilinių teisių objektų ir nuosavybės teisės objektų bei civilinių teisių objektų rūšys. Dėl to šio straipsnio tyrimo objektas yra teisinio reguliavimo ir teisės doktrinos, susijusios su civilinių teisių objektais ir jų rūšimis, analizė.Straipsnio pabaigoje pateikiamos šios išvados: šiuolaikinėje privatinės teisės doktrinoje vyraujant pliuralistinei civilinio teisinio santykio objekto teorijai, tiek civilinio teisinio santykio, tiek civilinių teisių objektu pripažįstama tai (tos gėrybės), dėl ko atsiranda teisinis santykis. Tačiau tikslesnis terminas apibūdinant gėrybę, dėl kurios buvo sukurtas teisinis santykis, yra civilinių teisių objektas; nors civilinių teisių objekto ir civilinio teisinio santykio objekto apibrėžtys abstrakčiąja prasme iš esmės sutampa, tačiau dviejų teisinių terminų vartojimas yra pateisinamas tuo, kad civilinių teisinių santykių objektas ne visuomet sutampa su civilinių teisių objektu; prievolinio teisinio santykio objektas iki prievolės visiško įvykdymo yra prievolės šalių veiksmai, o prievolinio teisinio santykio subjektų civilinių teisių objektas yra konkrečios gėrybės, kurias kreditorius gauna skolininkui įvykdžius prievolę. Prievolę įvykdžius tinkamai, prievolinio teisinio santykio objektas iš prievolės šalių veiksmų (prievolės dalyko) transformuojasi į gėrybę, dėl kurios buvo sukurta prievolė (prievolės įvykdymo dalyką) ir prievolės tinkamo įvykdymo momentu sutampa su prievolės subjektų civilinių teisių objektu; absoliučių civilinių teisinių santykių objektas visuomet sutampa su šių santykių subjektų civilinių teisių objektu, t. y. gėrybe, dėl kurios atsiranda šis teisinis santykis, nes tokie teisiniai santykiai yra statiški ir įgyvendinami paties subjektinės teisės turėtojo veiksmais; nuosavybės teisės objektais gali būti pripažįstami tik tie civilinių teisių objektai, kurie turi civilinio apyvartumo savybę bei ekonominę vertę, nes nuosavybės teisės reglamentuojami santykiai yra turtiniai.Dėl civilinių teisių objektų, kurie nepriskirtini prie nuosavybės teisės objektų, gali susiklostyti asmeniniai neturtiniai santykiai, kuriuos saugo civilinė teisė; atsižvelgiant į materialaus ir nematerialaus turto funkcinį tarpusavio ryšį, civilinių teisių objektai gali būti skirstomi į pagrindinius (pirminius) ir išvestinius (antrinius). Ši klasifikacija į pirminius ir išvestinius civilinių teisių objektus atskleidžia materialaus ir nematerialaus turto funkcinį tarpusavio ryšį bei padeda geriau suvokti daiktinės ir prievolių teisės santykį bei šių civilinės teisės pošakių genezę. [Iš leidinio]

ENThe Civil Code of Lithuania (1964), in force until 2000, did not regulate the objects of civil rights, thus Chapter V of Part III of Book I of the Civil Code of Lithuania is a significant novelty. Several approaches to an abstract definition of the objects of civil rights still exists in the legal doctrine: whether the object of civil rights and the object of the civil relationship coincide; is the object of civil rights an element of the civil relationship and can separate objects (e.g. actions) be considered as the objects of civil rights. Some authors consider such discussion useless to the practical implementation of the law, however, other authors emphasise that the lack of attention of the theory to this subject causes methodological problems while analysing the functional and systemic links among different types of civil relationships. Therefore, the purpose of this research is to analyse the link between the concepts of the object of civil rights and the object of civil relationship, the link between the objects of civil rights and property objects and the types of objects of civil rights in order to reveal the system of objects of civil rights. The subject-matter of the research is the analysis of legal regulation and legal doctrine of the objects of civil rights and their types and their interrelation with the property objects in order to identify the abstract definition of the object of civil rights and examine the system of objects of civil rights. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38596
Updated:
2018-12-17 13:16:53
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: