Didysis Prūsų Lietuvos žmogus : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didysis Prūsų Lietuvos žmogus: recenzija
In the Journal:
Kultūros barai. 2012, Nr. 4, p. 88-92
Keywords:
LT
Biblija; Biografijos; Istorija; Karaliaučiaus universitetas; Kultūra; L. Citavičiūtė; Lietuviška Biblija; Literatūra; Literatūra, lietuvių; Liudvikas Rėza; Martynas Liudvikas Rėza; Mažoji Lietuva; Paminklai; Prūsija; Recenzijos; Rengimas; Rytprūsiai.
EN
Biography; Culture; East Prussia; History; L. Citavičiute; Literature; Literature, lithuanian; Lithuania; Lithuania Minor; Lithuanian Bible; Martin Ludwig Rhesa; Martynas Liudvikas Reza; Monuments; Preparation; Prussia; Review; The Bible; The University of Konigsberg.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje pristatomas erudito mokslininko teologo, susirūpinusio krikščioniškųjų tiesų atvėrimu lietuviams (kaip vienai iš trijų pagrindinių, šalia vokiečių ir lenkų, Prūsijos karalystės tautų) Martyno Liudviko Rėzos „Raštų“ 1-asis tomas. Leidinyje skelbiami trys Martyno Liudviko (tiksliau Liudviko Jedemino, kaip pageidavo autorius, pabrėždamas savo gediminišką kilmę) Rėzos veikalai, visi išspausdinti Karaliaučiuje: 1816 m. išleista „Lietuviškos Biblijos istorija“ ir „Filologinės – kritinės pastabos lietuviškai Biblijai, naujojo leidimo lietuviško teksto redagavimo komentarai“, 1824 m. šį veikalą pratęsė „Filologinės kritinės pastabos lietuviškai Biblijai“, d. 2 (visų vertimai su fotokopijomis). Įdėta ir Rėzos asmeninės bibliotekos katalogo fotokopija. Knyga suteikia galimybę geriau pažinti didįjį Prūsų Lietuvos eruditą, lietuviškosiosios raštijos ir krikščioniškos minties puoselėtoją. Recenzijoje nurodomos kai kurios kritinės pastabos, galinčios būti naudingos leidžiant tolimesnius tomus, įvertinami Karaliaučiaus profesoriaus L. Rėzos nuopelnai lietuvių kultūrai ir trumpai apibūdinamas jo tekstų tyrinėjimų įdirbis.

ENThe review presents Volume 1 of “Raštai” [Writings] by Martin Ludwig Rhesa, erudite, scientist theologian concerned with the opening of Christian truth to Lithuanians (as one of the three main nations of the Kingdom of Prussia, besides Germans and Poles). The publication presents three works by Martin Ludwig (more precisely, Ludwig Jedemin, as the author requested to be called, highlighting his Gediminid descent) Rhesa, all printed in Königsberg: “Lietuviškos Biblijos istorija” [History of the Lithuanian Bible] and “Filologinės – kritinės pastabos lietuviškai Biblijai, naujojo leidimo lietuviško teksto redagavimo komentarai” [Philological-Critical Remarks regarding the Lithuanian Bible. Commentaries on the Editing of the Lithuanian Text of the New Edition] published in 1816, continued in 1824 by the publication of part 2 of “Filologinės kritinės pastabos lietuviškai Biblijai” [Philological-Critical Remarks regarding the Lithuanian Bible] (all translations with photocopies). A photocopy of the catalogue of the personal Rhesa’s library is also included. The book provides an opportunity to better know the prominent erudite of Prussian Lithuania, who cherished Lithuanian writings and Christian thought. The review indicates some critical remarks that might be useful for the publishing of further volumes, and evaluates the merit of Königsberg’s Professor Rhesa to Lithuanian culture as well as briefly describes the work already done in the field of research of his texts.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
  • Abraomas Kulvietis : pirmasis Lietuvos reformacijos paminklas / parengė Dainora Pociūtė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. 206 p.
  • Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras : istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai / Liucija Citavičiūtė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 393 p.
  • Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija. T. 1, Senasis Testamentas : lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės / [parengė Gina Kavaliūnaitė ; vertėjas į anglų kalbą Axel Holvoet]. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008. CXLIV, 761 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38562
Updated:
2020-03-11 13:33:51
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: