Savarankiško mokymosi prielaidos Šiaulių kolegijos studijų organizavimo sistemose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savarankiško mokymosi prielaidos Šiaulių kolegijos studijų organizavimo sistemose
Alternative Title:
Preconditions for independent learning in the system of organising studies at Šiauliai College
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 4 (15), p. 98-109
Keywords:
LT
Profesinis mokymas; Profesinis mokymas, savarankiškas mokymasis, Šiaulių kolegija; Profesinis rengimas; Savarankiškas mokymasis; Šiaulių kolegija.
EN
Independent learning; Vocational training; Vocational training, independent learning, Šiauliai College; Šiauliai College.
Summary / Abstract:

LTAukštasis mokslas patiria stiprų postūmį iš besikuriančios žinių visuomenės. Klasikinę profesinio rengimo paradigmą – besimokančiajam perduoti apibendrintą ankstesnių kartų patirtį – keičia kitoks supratimas apie studentų mokymą: kaip pasitelkti bendruosius ir analitinius-tiriamuosius gebėjimus, įgalinančius darbo procesus valdyti kūrybiškai, savarankiškai? Savarankiškumas tampa siekiamybe ne tik darbo pasaulyje, bet ir rengiantis profesinei veiklai. Straipsnio tikslas – nustatyti studijų organizavimo sistemų ypatumus, garantuojančius savarankišką mokymąsi Šiaulių kolegijoje. Šiam tikslui pasiekti keliami trys uždaviniai: pirma, išskirti aktualias savarankiško mokymosi požiūriu studijų organizavimo sistemas Šiaulių kolegijoje; antra, susisteminti prielaidas, užtikrinančias savarankišką mokymąsi modulių realizavimo priemonėmis; trečia, išnagrinėti prielaidas, garantuojančias savarankišką mokymąsi studijų rašto darbų sistemos priemonėmis. Tyrimo metodai: literatūros ir šaltinių, dokumentų analizė ir stebėjimas. Atliktas tyrimas leidžia konstatuoti, kad modulio, kaip studijų planavimo vieneto, realizavimo priemonių visuma skatina organizacinę ir akademinę paramą studentui, įgalinančią studijuoti savarankiškai. Atskleista esminė studijų rašto darbų sistemos savybė – prielaidos, motyvuojančios studentus teorinėms studijoms ir praktiniam pasirengimui, sudarančios vienodas sąlygas visiems studentams siekti pažangos ir aukšto profesinių kompetencijų lygio.

ENHigher education has been experiencing a strong impulse from the establishing knowledge society. The classical vocational training paradigm – to transfer the summarised experience of previous generations to the learner – has been changed by a different understanding of students’ teaching: how to use generic and analytical-research competences enabling to manage work processes creatively and independently? Independence becomes a goal not only in the working world, but also when preparing for professional activities. The paper aims to identify the peculiarities of study organisation systems that guarantee independent learning in Šiauliai College. Three objectives were defined: to point out the relevant study organisation systems in Šiauliai College from the point of view of independent learning; to systematise the prerequisites that guarantee independent learning by means of modules; to analyse the prerequisites that guarantee independent learning by means of the study paper system. Research methods included the analysis of literature, sources and documents and observation. The research leads to the statement that the complex of means of realisation of a module as the unit of study planning promotes organisational and academic support to the student, which enables independent studying. The research reveals the essential characteristic of the study paper system, i.e. the prerequisites motivating students for theoretical studies and practical preparation, creating equal conditions for all students to make progress and achieve a high level of professional competences.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38013
Updated:
2018-12-17 12:08:27
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: