Pedagoginės sąveikos struktūra ugdant žymiai sutrikusios ar sutrikdytos raidos specialiųjų poreikių vaikus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginės sąveikos struktūra ugdant žymiai sutrikusios ar sutrikdytos raidos specialiųjų poreikių vaikus
In the Journal:
Keywords:
LT
Pedagoginė sąveika; Pedagoginės sąveikos partneriai; Specialiojo ugdymo centras; Specialiųjų poreikių vaikai; Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas; Specialus ugdymas.
EN
Children with special needs; Partners of pedagogical interaction; Pedagogical interaction; Special education; Special education center.
Summary / Abstract:

LTTikslinga pedagoginio proceso subjektų sąveika yra viena svarbiausių efektyvaus ugdymo grandžių. Pedagoginė sąveika užtikrina ne tik ugdymo sistemos dalyvių asmeninę atsakomybę už ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, plėtoja bendrus vizijos tikslus, bet ir pati nuolat kisdama sudaro sąlygas optimaliai tenkinti vaiko ir šeimos poreikius. Pedagoginės sąveikos erdvę sudaro daug vienas kitą sąlygojančių komponentų ir kompetencijų, kurių harmoninga vienovė ir lemia ugdymo kokybę. Specialiojo ugdymo praktikoje galimos partnerių grupės, kurios neretai apibūdinamos kaip grupinio (komandinio) darbo dalyviai, t. y. mokinys, šeima, pedagogai, reabilitacijos specialistai. Sąveikos procese svarbu suvokti ir įvertinti kiekvieno partnerio, dalyvaujančio vaiko ugdymo procese, vaidmenį ir svarbą, kadangi sąveika gali būti ne tik pozityvi, konstruktyvi, bet ir negatyvi. Šiame straipsnyje pateikiamas pedagoginės sąveikos modelis, kuris patikrintas ir taikomas Šiaulių specialiojo ugdymo centro praktiniame darbe. Straipsnyje teigiama, kad pedagoginę sąveiką tenkinant specialiuosius poreikius galima analizuoti dviem būdais. Pirma, parodant kiekvieno sąveikos partnerio vaidmenį ir juos sintetiškai apibendrinant. Antra, indukciniu būdu gilinantis į vieno ugdytinio pedagoginės sąveikos ypatumus. Straipsnio autorės pasirinko antrąjį variantą, nes panašūs sąveikos modeliai išlieka ir ugdant kitus panašią negalią turinčius vaikus. Pedagoginės sąveikos vyksmą Specialiojo ugdymo centre sąlygoja pateikiamas atvejo analizės pavyzdys.

ENA proper interaction between subjects of a pedagogical process is one of the elements of efficient education. Pedagogical interaction ensures not only personal responsibility of participants of the education system for long-term and short-term goals and develops common goals of the vision, but also provides opportunities to best satisfy the needs of a child and family. The area of pedagogical interaction consists of a great many components and competences determining one another. The balance of this components and competences determines the quality of education. The practice of special education provides for a possibility of partner groups, which are usually defined as participants of group (team) work, i.e. a student, family, teachers, rehabilitation specialists. Within the interaction process, it is very important to perceive and assess the role and significance of each partner participating in the process of education, since the interaction can be not only positive, constructive, but also negative. This article presents a model of pedagogical interaction, which has been verified and applied in practical activities of the Šiauliai Centre for Special Education. The article claims that the pedagogical interaction when satisfying special needs can be analysed in two ways. First, by demonstrating the role of each partner of the interaction. Second, by analysing peculiarities of the pedagogical interaction of one student applying the induction method. The author of the article has chosen the second method, since similar models of the interaction remains when educating children with similar special needs. The development of pedagogical interaction of the Centre for Special Education is determined by the presented example of a case analysis.

ISSN:
1822-1203
Related Publications:
Individualizuoto ugdymo programų specialiųjų poreikių moksleiviams sudarymo principai : teorinis pagrindimas / Vilija Dabrišienė, Bronė Narkevičienė. Specialusis ugdymas. 2002, Nr. 2 (7), p. 24-33.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37838
Updated:
2018-12-20 22:58:53
Metrics:
Views: 91    Downloads: 5
Export: