Realism in the United States of America and Lithuania : parallels between Theodore Dreiser and Antanas Vienuolis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Realism in the United States of America and Lithuania : parallels between Theodore Dreiser and Antanas Vienuolis
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenamos skirtingos realizmo sąlygos Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvoje bei analizuojama politinė ir kultūrinė terpė dviejų stebėtinai panašių apsakymų – Teodoro Dreizerio „Laisvas“ („Free“ (1918)) ir Antano Vienuolio „Pati“ (1909) – lyginamosios analizės pagrindu. Įvairialypė dviejų apsakymų analizė padeda geriau suvokti panašių problemų skirtingą interpretaciją. Ir Antaną Vienuolį (1882-1975), ir Teodorą Dreizerį (1871-1945) domino žmogaus patirtis, jo reakcija į aplinkinį pasaulį: abiejuose apsakymuose herojai kankinasi, nepatirdami santarvės šeimoje, nerasdami bendros kalbos su žmona. Svarstydami tą pačią asmeninės laisvės temą, rašytojai skirtingai pateikia vidinio konflikto eigą ir baigtį. Antanas Vienuolis asmenybės konfliktą sutapatina su konfliktu tarp skirtingų ideologijų ir skirtingų visuomenės klasių, o Teodoras Dreizeris vidinį konfliktą grindžia dvasinių ir pragmatinių gyvenimo pusių prieštaravimais. Dreizerio herojus pasiklydęs gyvenimo verpetuose įstengia įžvelgti tik tragišką sprendimą, tuo tarpu, kai Vienuolio herojus optimistiškai ieško atsakymo savyje. Straipsnyje apžvelgiama realizmo epochos raida literatūroje: analizuojama Pilietinio karo įtaka JAV literatūros pokyčiams bei 1905 metų sukilimo ir lietuviškos spaudos atgimimo Lietuvoje atspindžiai literatūroje. JAV literatūroje tvirtas pozicijas užėmusi natūralistinio realizmo tradicija priešpastatoma psichologinio realizmo ypatumams lietuvių literatūroje. Dviejų apsakymų sąsajos demonstruoja realizmo literatūroje universalumą ir gyvybiškumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kritika; Apsakymai; Palyginimai.

ENThe article examines different realism conditions in the US and Lithuania and explores political and cultural environment of two, surprisingly similar, short stories – Theodor Dreiser’s “Free” (1918) and Antanas Vienuolis’ “Pati” [A spouse] (1909) – from the perspective of comparative analysis. The analysis of both stories helps one to understand different interpretations of similar problems. Both - Antanas Vienuolis (1882-1975) and Theodor Dreiser (1871-1945) were interested in human experience: protagonists in both short stories are tormented, failing to achieve concord in family, unable to communicate with their wives. In contemplating identical theme of personal freedom, the writers convey unfolding and conclusion of internal conflict in different manners. Antanas Vienuolis equates personal conflict with a conflict between different ideologies and different social groups, while Theodor Dreiser bases internal conflict on contradictions between spiritual and pragmatic sides of life. Dreiser’s hero, lost in the vagaries of life, is capable of only seeing a tragic decision, meanwhile, Vienuolis’ hero optimistically looks for an answer inside himself. The article reviews evolution of realism in literature: the author analyzes the influence of the Civil war on changes in US literature and reflections of 1905 rebellion and renaissance of Lithuanian press in Lithuania. The tradition of naturalist realism that came to occupy solid positions in American literature is contrasted with specific features of psychological realism in Lithuanian literature. Similarities between the two short-stories demonstrate universality and vitality of realism in literature.

ISBN:
9986197899
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/378
Updated:
2013-04-28 15:16:12
Metrics:
Views: 21
Export: