The Metaconcept of the "Interested person"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Metaconcept of the "Interested person"
Alternative Title:
Dėl metatermino "suinteresuotas asmuo"
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2000, t. 24, p. 169-174. Tekstynų lingvistika
Keywords:
LT
Posesyviniai santykiai; Posesyvumo interpretacijos; Posesyvumo koncepcija; Sakinio semantinė struktūra; Suinteresuotas asmuo; Suinteresuotojo asmens datyvas; „Suinteresuotumo" sema.
EN
Dative of "interested person; Dative of interested person; Interpretations of possesivness; Possessive relations; Semantic structure of a sentence; The concept of possesivity; The seme of "interested person".
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie semantikoje dažnai vartojamą terminą „suinteresuotas asmuo“. Lingvistinėje literatūroje jis sutinkamas įvairiais pavadinimais: Eng. "dative of interested person", "dative of affected person", "dative of lucky agent", "dative of misfortune", Russ."zainteresovanoje lico", Lat. "Dativus Sympatheticus", etc. Ši sąvoka dažnai reiškiama konstrukcija, susidedančia iš trijų elementų: veiksmažodžio, daiktavardžio arba įvardžio naudininko linksniu bei daiktavardžio arba įvardžio galininko linksniu. Straipsnyje teigiama, jog kai kuriais atvejais „suinteresuotumo“ sema gali vaidinti svarbų vaidmenį sakinio semantinėje struktūroje ir nulemti konstrukcijos pasirinkimą. Kita vertus, pats terminas nėra tikslus ir nepadeda atskleisti tikrosios konstrukcijų, turinčių „suinteresuotumo“ semą, semantinės informacijos. Todėl straipsnyje pateikiama kitokia minėtų konstrukcijų interpretacija, teigiama, jog jas galima paaiškinti remiantis posesyvumo koncepcija. Lingvistinėje literatūroje egzistuoja dvi pagrindinės posesyvumo interpretacijos: posesyvumas siaurąja ir plačiąja prasme. Pirmuoju atveju posesyvumas suvokiamas tik kaip nuosavybės santykių išraiška, antruoju posesyvumas - tai plati nevienarūšė sąvoka. Posesyvumas suprantamas kaip didžiulė erdvė, kurios centras susijęs su tipiniais posesyviniais santykiais (dalies ir visumos, giminystės, nuosavybės ir t.t.) , o jos periferijoje yra tokios struktūros, kurios įgauna posesyvinę reikšmę tik tam tikrais atvejais. Pastarajai grupei priklauso ir straipsnyje nagrinėjama struktūra su naudininko linksniu [...]. [Iš leidinio]

ENThe article discusses a term "interested person" usually used in semantics. It has several references in linguistic literature: Eng. "dative of interested person", "dative of affected person", "dative of lucky agent", "dative of misfortune", Russ."zainteresovanoje lico", Lat. "Dativus Sympatheticus", etc. This notion is usually expressed with a construction comprising three elements: a verb, a noun or the dative case of a pronoun, and the accusative case of a noun or a pronoun. The article claims that in certain cases the seme referring to "interested" can play an important role in the semantic structure of a sentence and determine the choice of the construction. On the other hand, the term itself is not accurate and does not help reveal the actual constructions having the seme referring to "interested" or semantic information. Therefore, the article presents another interpretation of the mentioned constructions, claiming that they can be explained based on the concept of possessiveness. There are two main interpretations of possessiveness in linguistics: possessiveness in the narrow and in the wide sense. In the first case, possessiveness is perceived as an expression of ownership, and in the second case, it is a wide and heterogeneous concept. Possessiveness is perceived as a huge area, the centre of which is related to typical possessive relations, and its periphery contains structure, which gains a possessive meaning only in certain cases. The analysed structure with the dative case belongs to the latter group.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Lithuanian grammar / Vytautas Ambrazas, Emma Geniušienė, Aleksas Girdenis, Nijolė Sližienė, Dalija Tekorienė, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Baltos lankos, 2006. 802 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37785
Updated:
2018-12-17 10:47:17
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: