Lietuviškojo patriotizmo pėdsakai XIX a. viduryje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškojo patriotizmo pėdsakai XIX a. viduryje
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2001, 2000, p. 310-325
Keywords:
LT
Adomas Kirkoras; Carinė Rusija; Istoriografija / Historiography; Kirkoras, Adomas Honorijus; Lenkai / Poles; Lietuviškasis patriotizmas; Lietuvos istorija; Patriotizmas; Tautinis tapatumas.
EN
Adam Honory Kirkor; History of Lithuania; Kirkor, Adam Honory; Lithuanian patriotism; National identity; Patriotism; Tsarist Russia.
Summary / Abstract:

LTPublikuojamas istorijos šaltinis: Rusijos valstybiniame istorijos archyve saugomas anoniminis dokumentas, rusų valdininkų įvardytas kaip „Raštas apie Lietuvos kraštą“. Išsamiame įvade publikacijos autorius aptaria jo autorystės, datavimo klausimus. Dokumento turinys, keletas jame minimų asmenų leidžia autorystę priskirti Adomui Honorijui Kirkorui. Keletas epizodų leidžia dokumentą datuoti caro Aleksandro II valdymo pradžia: galima kelti tvirtą hipotezę, jog dokumentas atsirado tarp 1856 m. pabaigos ir 1857 m. pradžios. Publikuojamas dokumentas - svarbus šaltinis tiriant Lietuvos bajorijos identiteto raidą. Formuluotinas klausimas, ar negalima A. H. Kirkoro lietuviškumą XIX a. 6-ajame dešimtmetyje traktuoti kaip regioninį identitetą. Tiesa, svarbu akcentuoti, kad šiuo atveju Lietuva suvokiama kaip atskiras istorinis-kultūrinis regionas, t. y. terminas regioninis identitetas nereiškia, jog Lietuva traktuojama kaip sudėtinė Lenkijos dalis. Šis dokumentas gali būti įdomus ir dar vienu požiūriu. Jame A. H. Kirkoras nedviprasmiškai deklaravo savo lietuvišką patriotizmą, vadinasi, jis tikėjosi, kad tokios pažiūros valdžiai yra priimtinos. Ir iš tiesų tuo metu A. H. Kirkoro deklaruotos istorinės ir politinės pažiūros valdžiai neužkliuvo. Taigi galima kelti atsargią hipotezę, jog bent jau dalis valdininkų tokį patriotizmą traktavo kaip nepavojingą, o gal net naudingą. Hipotezę, jog rusų politinis ir intelektinis elitas netapatino Lenkijos ir Lietuvos bajorijos, patvirtina ir kai kurie kiti faktai.

ENThe published historical document is an anonymous document stored with the Russian State Historical Archive which was titled by the Russian officials as “A Writing About the Lithuanian Region”. In the exhaustive introduction, the author of the publication discusses issues of the authorship and dating. The content of the document and a few persons mentioned in the document enables to attribute the authorship to Adomas Honorijus Kirkor. A few episodes suggest that the document could be dated to the beginning of the rule of Tsar Alexander II: there is a strong hypothesis that the document originated between the end of 1956 and the beginning of 1857. The published document is a significant source for research of the development of identity of Lithuanian nobility. It’s important to note, though, that in this case, Lithuania is deemed to be a separate historical-cultural region, i.e. a term of regional identity means that Lithuania is not approached as a constituent part of Poland. This document may be interesting in one more aspect. Here, A.H. Kirkor openly declared his Lithuanian patriotism, meaning that he expected such views to be acceptable to the authorities. And indeed, at that time historical and political views declared by A.H. Kirkor remained unnoticed by the authorities. Therefore, a more cautious hypothesis assumes that some of the officials did not see such patriotism as dangerous and maybe even regarded it to be useful. The hypothesis that the Russian political and intellectual elite differentiated between Lithuanian and Polish nobility could also be confirmed by some other facts.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37651
Updated:
2018-12-17 10:55:17
Metrics:
Views: 29    Downloads: 17
Export: