Panemunėlio krašto sakralinių pastatų ir dvarų sodybų architektūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Panemunėlio krašto sakralinių pastatų ir dvarų sodybų architektūra
In the Book:
Panemunėlis. D. 1 / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2011. P. 372-396. (Lietuvos valsčiai ; kn. 22)
Keywords:
LT
Dvarų sodybos; Panemunėlio architektūros paveldas; Panemunėlio banyčia; Panemunėlio dvaras; Panemunėlio kraštas; Panemunėlis; Sakraliniai pastatai; Trobesiai.
EN
Architectural heritage of Panemunėlis; Homes; Manor houses; Panemunėlis; Panemunėlis parish; Sacred buildings; The Church of Panemunėlis; The Estate of Panemunėlis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas kompleksiškai ištirti Panemunėlio bažnyčios bei parapijos pastatus ir Panemunėlio krašto dvarų architektūrą. Tyrime siekiama išskirti vertingiausius pastatus, nustatyti jų autentiškus bruožus ir architektūrinę vertę. Darbe aptariami Panemunėlio sakraliniai pastatai ir parapijos statiniai. Tai bažnyčia ir parapijai priklausantys statiniai: dvi klebonijos, špitolė, ūkinis trobesys, senoji mokykla. Bažnyčios projektą 1894 m. parengė civilinis inžinierius Florijonas Vyganovskis. Bažnyčia – istorizmo laikotarpio, santūrių neogotikinių formų pastatas. Už šventoriaus tvoros, į pietvakarius nuo bažnyčios, stovi dabartinė klebonija; kiek atokiau – senoji lakoniškos architektūros klebonija. Kiti parapijai priklausę trobesiai išsidėstę prie dviejų gatvių. Šiuo metu Panemunėlio krašte senųjų dvarų sodybų jau nebėra – teliko tik keli buvusių dvarų sodybų pastatų fragmentai. Panemunėlio dvaro sodyba įkurta kairiajame Nemunėlio krante, pastatai išdėstyti abipus kelio, vedančio į bažnyčią. Iki šių dienų išliko penkių dvaro sodybos pastatų fragmentai. Apie pagrindinio pastato – rūmų architektūrą tenka spręsti tik remiantis eskiziniais piešiniais ir istorinėmis nuotraukomis. Du išlikę Šetekšnių dvaro sodybos pastatai nugyventi, tačiau turi nemažai autentiškų bruožų, todėl yra vertingi išnykusio dvaro architektūros reliktai. Tarsi atsvara nugyventiems Panemunėlio apylinkių dvarams Šetekšnių kaime įkurta A. ir J. Tunaičių etnografinė sodyba, kuri tapo originaliu Rokiškio rajono traukos ir kultūros židiniu.

ENThe article is dedicated to a comprehensive study of the architecture of Panemunėlis church and parish buildings and Panemunėlis area mansions. The study is aimed at identifying the most valuable buildings, determining their authentic features and architectural value. The article discusses Panemunėlis sacred buildings and the parish buildings. These are the buildings belonging to the church and parish: two parsonages, a hospitage, auxiliary premises, and old school. The project of the church was prepared by civil engineer Floryan Wyganowski in 1894. The Church is a building of the historical period, with restrained neo-Gothic forms. The present parsonage stands behind the churchyard fence, to the south-west of the church; the old parsonage of laconic architecture is situated father away. Other buildings that used to belong to the parish are located along two streets. Nowadays, there are no old mansions in Panemunėlis area any longer – only a few fragments of former mansion foundations remain. Panemunėlis manor is located on the left bank of the Nemunėlis River, and the buildings are arranged on both sides of the road leading to the church. Fragments five manor buildings remained to this day. The architecture of the main building – palace – has to be judged only by conceptual drawings and historical photographs. Two remaining buildings of Šetekšnai manor are devastated but still have a number of authentic features, so they are valuable architectural relics of the extinct manor. The ethnographical farmstead of A. and J. Tunaitis founded in Šetekšniai village, which has become an original centre of attraction and culture of Rokiškis District, is like a counterweight to the devastated mansions of Panemunėlis surrounding country.

ISSN:
1822-489X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37601
Updated:
2019-12-13 12:18:10
Metrics:
Views: 11
Export: