The Public finance control system of the Republic of Lithuania and its development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Public finance control system of the Republic of Lithuania and its development
Alternative Title:
Lietuvos Respublikos valstybės finansų kontrolės sistema ir jos tobulinimas
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2007, Nr. 4, p. 6-16
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Socialinės teisės / Social rights; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LT[...] Finansų kontrolės principus mūsų šalyje pradėta diegti pagal europinį pavyzdį Lietuvai pradėjus derybų procesą su Europos Sąjunga dė stojimo sąlygų ir užbaigtas tapus visateise ES nare. [...] Visuomenė turi teisę žinoti, o sprendimus priimantys valstybės tarnautojai turi pareigą žinoti, kaip vykdomas valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai ir nebiudžetiniai fondai, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės ir savivaldybių turtas. Tai galima pasiekti tik sukūrus veiksmingą valstybės finansų kontrolės sistemą. [...] Lietuvos valstybės finansų sistemą sudaro šios sudedamosios dalys: valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, socialinės apsaugos fondai ir specialieji valstybės nebiudžetiniai fondai. Tyrimas parodė, kad Lietuvos valstybės finansų sistemos pajamų ir išlaidų didžiąją dalį (per 60 proc.) sudaro nacionalinis biudžetas. Efektyvus valstybės finansų naudojimas yra vienas svarbiausių Lietuvos valstybės politikos tikslų. Šis tikslas gali būti pasiektas tik sukūrus nuoseklią valsstybės finansų kontrolės sistemą ir nuolat ją tobulinant. Turi būti atliekama visų valstybės finansų sistemos dalių – valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, socialinių apsaugos fondų, specialiųjų valstybės nebiudžetinių fondų ir savivaldybių privatizavimo fondų – kontrolę. Visos šios valstybės finansų sistemos dalys turi ypatingą paskirtį ir vietą bendroje valstybės finansų sistemoje ir kiekvienai jų reikalinga tam tikra kontrolė. Valstybės finansų kontrolės mechanizmą sudaro visuma tarpusavyje sąveikaujančių valstybinių kontrolės institucijų, kurios organizuotos pagal tam tikrus principus atitinkamiems tikslams įgyvendinti.Pagrindinės valstybės finansų kontrolės mechanizmo dalys yra kontrolės atlikėjas, kontrolės subjektas, atskaitomybė ir jų tarpusavio santykiai. Valstybės finansų kontrolė turi užtikrinti, kad valstybės finansai būtų tvarkomi pagal galiojančius įstatymus ir atitinkamus standartus, kad jie butų apsaugoti, teisingai apskaitomi ir naudojami pagal tikslinę paskirtį ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai. Šis užtikrinimas pasiekiamas sukūrus harmoningą finansų išorės ir vidaus kontrolės sistemą. Valstybės finansų kontrolės sistemoje yra skirtingi vidaus ir išorės kontrolės atlikejai, nevienodi jų pavaldumo ryšiai su kontrolės subjektais, skiriasi ir institucijos bei asmenys, kuriems vidaus ir išorės kontrolės atlikejai yra atskaitingi. Valstybės finansų vidaus ir išorės kontrolės atlikejų tarpusavio ryšiai turi būti pagrįsti tarpusavio užduočių pasiskirstymu ir bendradarbiavimu, jie savo veikloje turi vadovautis nacionaliniais ir tarptautiniais audito standartais. Straipsnyje siūloma pavyzdinė vatstybės kontrolės organizavimo schema, rekomenduojamos nacionalinio biudžeto, socialinių apsaugos fondų ir specialiųjų valstybės nebiudžetinių fondų kontrolės sistemos. Autoriai parengė kontrolės schemas, kuriose nurodyta sudedamosios valstybės finansų sistemos dalys, jų kontrolės atlikejai ir kontrolės atlikėjų atskaitingumas bei atsakomybė. Atliekama kiekvienos valstybės finansų sistemos sudedamosios dalies išorės ir vidaus finansų kontrolė, teisės aktų aiškiai nustatyti kontrolės atlikėjai, apibrėžtas jų atskaitingumas Seimui (Valstybės kontrolė), Prezidentui (Specialiųjų tyrimų tarnyba) ir tikrinamų subjektų vadovybei (Valstybės kontrolė, nepriklausomos audito įmonės, vidaus audito tarnybos). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kontrolės sistema; Savivaldybių finansai; Savivaldybės privatizavimo fondas; Socialinės apsaugos fondai; Specialieji valstybės nebiudžetiniai fondai; Valstybės finansai; Viešasis administravimas; Viešosios paslaugos; Control system of social security funds; Municipal Finance; Municipal privatization fund; Public Administration; Public Finance; Public Service; Special state extra-budgetary funds.

ENThe public finance control has a huge impact not only on transparent public finance management but also on strengthening of the State economy and improvement of public welfare. The public has a constitutional right to freely get information about the public finance status. […] In the article the main attention is given to the control of the following public finance system elements: national budget, social security funds, and special-purpose State nonbudgetary funds. Efficient use of public finance is one of the main goals of Lithuanian politics. […] The public finance control mechanism is comprised of interacting public control institutions which are organized according to certain principles with an aim to fulfill the prescribed aims. Fundamental elements of the public finance control mechanism are as follows: control performer, control subject, accountability and relationship between the control performer and the control subject. The public finance control should ensure that the public finance are managed in accordance to the valid legal acts and relevant standards, and that they are sale, accounted for properly and used in line with the objective purpose effectively, economically and efficiently. It could be reached if a harmonious internal and external finance control system is created. In the article, model public finance control organisation scheme is sugested, control systems of the national budget, social insurance funds, and special-purpose State nonbudgetary funds are recommended. The authors prepared control schemes, which present constituent elements of the public finance system, control performers, and their accountability and responsibility. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37374
Updated:
2017-12-18 15:43:50
Metrics:
Views: 18
Export: