Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės priežiūros sugretinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės priežiūros sugretinimas
Keywords:
LT
Konstitucinė priežiūra; Konstitucinė teisė; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkijos Konstitucinis Tribunolas; Lietuvos Konstitucinis Teismas.
EN
Constitutional rewiev; Lithuania; The constitutional law of the Constitutional Court of Lithuania, the Polish Constitutional Tribunal.
Summary / Abstract:

LTŽlugus Sovietų Sąjungai, tiek Lenkijai, tiek ir Lietuvai reikėjo nueiti kelią iš totalitarizmo link demokratijos. Konstitucinių teismų egzistavimas ir jų veikla buvo ne tik radikalios sistemos pertvarkos garantas šiose šalyse, bet ir, autoriaus teigimu, skatino pokyčius, nustatė jų kryptis kiekvienai jaunai demokratijai. Straipsnyje tvirtinama, jog šalims išsilaisvinus iš totalitarinės sistemos ir pradėjus veikti konstituciniams teismams, atsiskleidė trejopas konstitucinių teismų vaidmuo. Pirma, šie teismai yra demokratijos garantas ir svarbiausių sistemos principų sergėtojai. Antra, šios institucijos skatina kurti demokratinius mechanizmus. Trečia, kita svarbi konstitucinių teismų funkcija -šių naujųjų demokratijų teisinėje sistemoje įdiegti bendruosius tarptautinius principus ir teisės normas, susijusius su žmogaus teisių ir laisvių apsauga, ypač tuos, kurie nustatyti Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje. Neabejotina, kad Lietuvos ir Lenkijos Konstitucinių teismų praktika labai priklausė nuo Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo. Tai buvo daroma dviem būdais: vienas - konstitucinių principų aiškinimas, atsižvelgiant į šio teismo jurisprudencijoje nustatytas kryptis. Kitais atvejais minėtąja konvencija buvo remtasi kaip vidaus teisės aktų kontrolės modeliu. Autorius pabrėžia, kad šiandien Europoje bandoma patvirtinti tezę, kad konstituciniai teismai gali paremti vienas kitą savo atitinkama jurisprudencija ir patirtimi, tad glaudus Lenkijos ir Lietuvos teismų bendradarbiavimas yra puikus tokių abipusių santykių pavyzdys.

ENAfter the Soviet Union collapsed, both Poland and Lithuania had to go a while from totalitarianism to democracy. The existence of constitutional courts and their activities were not only the guarantee of the radical system reform in these countries, but also, according to the author, promoted changes and identified their directions for every young democracy. The paper claims that after countries liberated from the totalitarian system and constitutional courts started to function, the threefold role of constitutional courts was revealed. First, these courts are a guarantee of democracy and the guardians of the most important principles of the system. Second, these institutions urge to create democratic mechanisms. Third, another important function of constitutional courts is to implement the general international principles and legal norms, related to the protection of human rights and freedoms, particularly those that are established in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, in the legal system of these new democracies. The practice of Lithuanian and Polish Constitutional Courts definitely highly depended on the application of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. This was achieved by two ways: interpretation of constitutional principles with regard to the directions set forth in the jurisprudence of this court and basing on the abovementioned convention as the model of controlling domestic legislation. The author notes that today Europe attempts to confirm a thesis that constitutional courts may support one another by their respective jurisprudence and experience; therefore, close cooperation of Polish and Lithuanian courts is a perfect example of these mutual relations.

Subject:
Related Publications:
Konstitucinė justicija ir demokratija : keletas sąveikos problemų / Egidijus Jarašiūnas. Jurisprudencija. 2005, Nr. 64 (56), p. 74-83.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37358
Updated:
2013-04-28 23:52:11
Metrics:
Views: 5
Export: