Heterogeniškumo valdymas kaip andragoginės veiklos reiškinys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Heterogeniškumo valdymas kaip andragoginės veiklos reiškinys
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, nr. 28, p. 5-12
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas heterogeniškumo valdymas amžiaus atžvilgiu andragoginės veiklos aspektais tęstinių studijų kontekste. Norint atskleisti andragoginės veiklos aspektus, taikyta mokslinės literatūros heterogeninės grupės amžiaus atžvilgiu analizė. Siekiant išsiaiškinti studentų ir dėstytojų požiūrį į heterogeniškumo valdymą andragoginės veiklos aspektais, buvo atliktas diagnostinis tyrimas. Jame dalyvavo KU dėstytojai (n=49) ir studentai (n=162). Diagnostinis tyrimas atliktas anketavimo ir pokalbių metodu. Analizuojant heterogeninės grupės struktūrą, taikytas etnografinis tyrimo metodas. Išanalizavus duomenis, daromos šios išvados. Dėstytojas (andragogas) turėtų gebėti valdyti visos grupės narių heterogeniškumą, nedarydamas jokių išlygų nei tradiciniams, nei netradiciniams studentams. Andragogas privalo pasirinkti tam tikrus andragoginės veiklos metodus, atsižvelgdamas į grupės narių sudėtį, poreikius, tobulindamas diferencijuoto individualaus darbo metodiką. Andragoginė veikla turėtų apimti individualų ir grupinį darbą, tokiu būdu užtikrinant palankią studijų aplinką plėtojant visų grupės narių savirealizavimo ir bendradarbiavimo principus. Svarbu ugdyti ne vien teorines ar praktines, bet ir socialines kompetencijas, jų kaitą, kuri reikštųsi naujomis bendravimo ir bendradarbiavimo formomis. Teigiama, kad socialinė kaita daro teigiamą įtaką individų poreikiui įsitvirtinti supančioje aplinkoje, nuolat siekti socialinio tikslo.Reikšminiai žodžiai: Heterogeniškumas; Valdymas; Andragoginė veikla; Heterogenity; Management; Andragogic activity.

ENThe article analyzes management of heterogeneousness with regard to age in the aspects of andragogic activities and in the context of continuous studies. In order to reveal the aspects of andragogic activities, the analysis of scientific literature with regard to the age of the heterogeneous group was applied. For the purpose of identification of the students’ and teachers’ view of management of heterogeneousness in the aspects of andragogic activities, a diagnostic study was performed with participation of teachers (n=49) and students (n=162) of Kaunas University. The diagnostic study was performed by employing the method of questionnaire and conversation. When analyzing the structure of the heterogeneous group, the ethnographic method of study was applied. Upon analyzing the data, the following conclusions were made. The teacher (andragogue) should be able to manage the heterogeneousness of the entire group, without making any concessions to neither traditional, nor non-traditional students. The andragogue must select certain methods for andragogic activities, taking into consideration the composition and needs of the group and by improving the methodology for the differentiated individual activities. The andragogic activities must cover individual and group work, thus ensuring a favourable environment for studies by development of the principle of self-realization and cooperation between all the group members. It is important to nurture not only theoretic and practical, but also social competences and their development, which would be manifested by new forms of communication and cooperation. It is stated that social development has positive influence on the needs of an individual to entrench in the surrounding environment and to continuously reach for the social goal.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Individualizuoto mokymosi ypatumai aukštojoje universitetinėje mokykloje / Ana Jovarauskaitė, Gitana Martinkienė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 2 (23), p. 132-141.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3716
Updated:
2018-12-17 11:37:59
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: