Learning, relearning, unlearning approaches to public administration English language for EU purposes teaching in Law University of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Learning, relearning, unlearning approaches to public administration English language for EU purposes teaching in Law University of Lithuania
Alternative Title:
Mokymasis, mokymosi kartojimas ir mokymasis iš naujo, dėstant anglų kalbą viešajam administravimui EU tikslams Lietuvos teisės universitete
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 19, p. 149-153
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalbos mokymasis; Mokymasis iš naujo; Mokymasis visą gyvenimą; Mokymosi kartojimas; Mokymosi kokybė; Suaugusių mokymasis; Suaugusiųjų mokymas; Viešas administravimas; Viešasis administravimas; Adult learning; Adult tearning; English language learning; Lifelong learning; Public administration; Quality of learning; Releaming; Relearning, public administration; Unlearning.
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Suaugusių mokymasis; Suaugusiųjų mokymas / Adult education; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Viešas administravimas; Viešasis administravimas; Anglų kalba / English language; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
EN
English language learning; Lifelong learning; Public administration; Quality of learning; Releaming; Relearning, public administration; Unlearning.
Summary / Abstract:

LTMokymąsi galima apibrėžti įvairiai. Tačiau daugelis mokymąsi apibrėžiančių definicijų, iš esmės, skirstytinos į dvi plačias grupes: į definicijas akcentuojančias veiklos tikslą ir į definicijas akcentuojančias procesą. Daugelis Europos Sąjungos dokumentų, kurie analizuoja Europos Sąjungos situaciją ir mokymosi galimybes žvelgia į mokymąsi kaip į visą gyvenimą trunkantį procesą. Jis apibrėžiamas kaip visa apimanti visą gyvenimą trunkanti mokymosi veikla siekiant sutvirtinti žinias, gebėjimus, pasiekti kompetencijų asmeninėje, pilietinėje, socialinėje ir darbo aplinkose. Itin stebima suaugusių mokymosi situacija, kuri suvokiama, kaip socialinio Europos Sąjungos modelio neatsiejama charakteristika. Nacionaliniame lygmenyje itin aktualiais tampa suaugusių mokymosi kokybės kriterijai ir kriterijų apibrėžtis. Bendrame Europos Sąjungos valstybių narių, naujų valstybių kandidačių bei būsimųjų kandidačių aptartame dokumente „Europos Sąjungos dokumentas dėl kokybės kriterijus visą gyvenimą trunkančiame procese“( 2002) išskiriamos pagrindinės kokybės kriterijų identifikavimo zonos, iš kurių išskirtina gebėjimų, nuostatų ir kompetencijų zona. Užsienio kalbų mokėjimas priskiriamas prie svarbiausių kompetencijų, kurias privalo įgyti piliečiai gyvenantys socialinėje Europos Sąjungos aplinkoje.Užsienio kalbos taip pat vertinamos ir kaip kitos kompetencijos – gebėjimo mokytis, laiduotojos. Gebėjimas mokytis visą gyvenimą trunkančio mokymosi sąlygomis sietinas ir su tokiomis mokymosi aplinkybėmis kaip mokymosi kartojimas, mokymasis iš naujo. Dažnai suaugusiems privalu mokytis iš naujo arba kartoti mokymosi procesą, kadangi viena iš įgytų žinių savybių – senėjimas. Senstančios žinios reikalauja nuolat grįžti į mokymosi aplinką ir peržvelgti mokymosi perspektyvas. Užsienio kalbos, tarp jų ir anglų kalba, šia prasme, išgyvena itin aktyvų reformavimosi periodą, t.y. tikslai dėl kurių buvo mokomasi viename gyvenimo periode labai pasikeitė Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, kai anglų kalba imta vartoti Europos Sąjungos procesiniams poreikiams. Valdininkai aktyviai bendradarbiaudami su Europos Sąjungos Institucijomis įgyja procesinio kalbos vartojimo patirties, bet patiria kalbos normų mokymosi iš naujo poreikį, tuo metu, kai Lietuvos teisės universitete rengiami viešojo administravimo specialistai mokomi anglų kalbos dažnai patiria negebėjimą susieti jos su profesija, nes neturi profesinės patirties. Siūlomas projektas apjungiant tris anglų kalbos mokymosi Europos Sąjungos tikslams proceso narius: profesijos atstovus, studentus ir dėstytojus kalbininkus, ir parengiant bendromis kompetencijomis (valdininkų, studentų ir dėstytojų) praturtintą penkių modulių kalbos mokymosi banką. [Iš leidinio]

ENLearning is a socially sought and scholarly analyzed phenomenon. Definitions of learning abound in number. They may be subsumed in two broad areas: definitions emphasizing the goal of learning and definitions stressing the process of learning. The 21st century challenges have established the understanding of learning as of lifelong process where specific attention is given to adult learning. Relearning and unlearning could be regarded as incentives for the lifelong learning to develop into a quality learning process. English language learning for EU purposes for public administration at the Law University of Lithuania is given as a case study. The project idea for creating real life experience record bank and an instrument for self-reflecting language relearning is presented as an outcome of the adult learning imperatives as they are recorded in EU and some national documents. The idea is presented as a project idea to be implemented after receiving support. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos : disertacija / Margarita Teresevičienė. Kaunas, 2001. 109 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37113
Updated:
2018-12-17 11:26:54
Metrics:
Views: 22
Export: