Translation of English medical terminology the attribution of the lexical unit "coning" to terminology and the peculiarities of its translation. Case study

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Translation of English medical terminology the attribution of the lexical unit "coning" to terminology and the peculiarities of its translation. Case study
Alternative Title:
Anglų medicinos terminijos vertimas. Leksinio vieneto "coning" terminiškumas ir vertimo ypatumai. Atvejo tyrimas
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 19, p. 103-109
Keywords:
LT
Anglų kalba; Gramatinė analizė; Gramatinė struktūra; Leksikos vienetas; Semantika; Terminas; Vertimas; Vertimo ypatumai.
EN
English language; Grammatical analysis; Grammatical structure; Lexical unit; Pecularities of translation; Semantics; Term; Translation.
Summary / Abstract:

LTNors dauguma anglų kalboje naudojamos medicinos terminijos yra skoliniai iš lotynų ir graikų kalbų, dažnai jų vartojimas būna nutolęs nuo originalo, dėl ko iškyla tam tikrų problemų juos verčiant į lietuvių kalbą. Šiame straipsnyje nagrinėjamas vienas probleminis medicininio leksinio vieneto „coning“ vertimo į lietuvių kalbą atvejis. Atvejo problemiškumas yra dvejopas. Pirmiausia, kyla klausimas, ar šis leksinis vienetas apskritai yra terminas. Problema yra ta, kad vien pati termino sąvoka įvairių autorių yra apibrėžiama įvairiai, ko pasekmė, atitinkamai, yra dar didesnis skaičius termino požymių, kurie gali būti naudojami kaip kriterijai, siekiant nustatyti, ar sąvoka yra terminas, ar ne. Skirtingų autorių nuomonės skiriasi tiek dėl požymių skaičiaus, tiek ir dėl jų pobūdžio. Be to, nėra aiškiai nustatytos požymių hierarchijos pagal jų svarbą. Dėl to šiame straipsnyje buvo atsitiktinai parinkta grupė požymių/kriterijų, pagal kuriuos buvo analizuojama, ar sąvoka „coning“ yra priskirtina terminijai, ar ne. Požymiai buvo parinkti tokie, kurie skirtingų nagrinėtų autorių darbuose arba dubliuojasi, arba yra panašūs. Dėl darbo apimties apribojimų bei paties darbo pobūdžio buvo apsiribota 6 termino požymiais: sąvokos pobūdis; specialumas; tikslumas; vienareikšmiškumas; motyvuotumas; sinonimų neturėjimas. Kiekvienas požymis buvo nagrinėjamas atskirai ir taikomas konkrečiam leksiniam vienetui (šiuo atveju - „coning“). Pirmasis požymis yra glaudžiai susijęs su termino moksliškumu. Šiuo atveju, kalbant apie leksinį vienetą „coning“ kaip priklausantį medicinos sričiai, nekyla abejonių, kad terminas yra mokslinis, kadangi sutinkamas tik moksliniuose, specialistams skirtuose tekstuose. Dėl termino specialumo esama tam tikrų abejonių ta prasme, kad dažnai būna sunku atskirti terminus nuo profesionalizmų.Antra vertus, dauguma profesionalizmų visgi yra terminai. Remiantis kad sąvoka „coning“ aiškiai priklauso profesinei leksikai, o be to, nėra stilistiškai žymėta, galima manyti, kad ji šį kriterijų atitinka. Tikslumo požymis gali būti laikoma probleminiu ta prasme, kad sąvoka „coning“ gali reikšti ir požymį, ir procesą, tačiau, jei atsižvelgsime į tai, kad sąvoka medicinoje (tiksliau, neurologijoje) visgi susijusi su tuo pačiu reiškiniu (smegenėlių deformacija), galima taikyti tam tikras išlygas. Motyvuotumo reikalavimas labiau taikytinas sudėtiniams terminams, ir kai kurie autoriai abejoja šio požymio pagrįstumu, tačiau bet kokiu atveju, atsižvelgiant į faktą, kad ši sąvoka yra skolinys iš lotynų kalbos ir pati savaime reiškia bet ką, susijusį su kūgio formos įgavimu ar suteikimu, galima teigti, kad motyvuolumo reikalavimas šiuo atveju yra patenkintas. Sinonimų neturėjimas yra labiau siektinas, negu realus kriterijus, ypač atsižvelgiant į tai, kad gana daug mokslinių terminų (įskaitant medicinos sritį) visgi turi sinonimus. Šiuo atveju atrodytų, kad artimiausias „coning“ sinonimas yra „herniation“, tačiau tolesnė analizė rodo, kad šios dvi sąvokos nėra vienareikšmės, taigi, geriausiu atveju, gali būti laikomos daliniais sinonimais. Gramatinė šio leksinio vieneto analizė rodo, kad pats sąvokos sudarymo principas sudaro sąlygas keleriopam sąvokos supratimui, t.y. šis leksinis vienetas gali būti suprantama ir kaip veiksmažodinis daiktavardis, ir kaip būdvardis. Tai, suprantama, apsunkina jo vertimą į lietuvių kalbą. Vis dėlto, pritaikius semantinę analizę, paaiškėja, kad šis dvilypiškumas nėra esminis, ir iš principo gali užtekti vieno vertimo varianto.Atsižvelgiant į tai, kad lietuvių kalboje nėra tikslaus šios sąvokos atitikmens (tokio kaip „kūgiavimas“) bei į kalbinius skirtumus, prieita išvados, kad šį terminą verčiant į lietuvių kalbą, reikia taikyti patikslinimo/išplėtimo procedūrą, kitaip tariant, šiuo atveju vienažodis terminas išverčiamas kaip trijų žodžių junginys (kūginė smegenėlių išvarža), kas, nors ir yra tam tikras kompromisas tarp termino semantinės ir leksinės išraiškos, visgi atitinka tiek bendrinės kalbos pažyminių išdėstymo tvarką, tiek ir bendrąją loginę trižodžių sudėtinių terminų schemą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses a problematic case of a medical lexical unit "coning" first with respect to its attribution to terms, and then - with respect to its translatability into Lithuanian. The article is oriented towards practical application of theoretical knowledge in a concrete case. In the first part of the article, on the basis of the writings of famous Lithuanian and foreign terminologists, the selection and the analysis of a criteria used to identify whether a lexical unit is a term, is performed. The second part of the article is dedicated to the analysis of the grammatical structure and peculiarities of the lexical unit, influencing its translation. The third part of the article deals with the semantic analysis of the term "coning", on whose basis and with respect to the grammatical peculiarities of the term, the optimal variant of translation is selected. At the end of the article the conclusions are made. The conclusions show that this concrete lexical unit can be attributed to terms, and the polysemy conditioned by its grammatical peculiarities is eliminated by the semantic analysis of the term. Finally, it can be stated that due to the differences in the types of the two languages, the translation of this medical term from English into Lithuanian requires explicitation, which results into the single-word term in English is translated into Lithuanian as a three-word term, which, however, does not come into conflict with the rules regulating the building of Lithuanian terms. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37100
Updated:
2018-12-17 11:26:53
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: