A Cross-cultural study of leadership attitudes in three Baltic Sea Region countries

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Cross-cultural study of leadership attitudes in three Baltic Sea Region countries
Alternative Title:
Tarpkultūrinis mokslinis darbas apie vadovavimo nuostatas trijose Baltijos jūros regiono šalyse
In the Journal:
International journal of leadership studies. 2005, vol. 1, iss. 1, p. 44-63
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTŠis mokslinis darbas papildo ankstesnį tyrimą, kokią įtaką vadovavimui turi kultūros vertybės bei pateikia naujas išvadas trims Baltijos šalims – Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Straipsnyje teigiama, kad nors trys Baltijos šalys geografiškai ir istoriškai panašios, tačiau vadovų ir pavaldinių požiūris į patį vadovavimą įvairiais aspektais yra skirtingas. Tokie skirtumai pastebimi šiose vadovavimo srityse kaip kontrolėje, pavaldume, požiūryje į vadovus, įsipareigojimuose, įvairių tipų sprendimuose, iniciatyvose, vadovų požiūryje ir vadovavimo stiliuje. Straipsnyje teigiama, kad vadovavimo efektyvumas priklauso nuo vadovų suprantimo savo pavaldinių nuostatas, lūkesčius, bei elgseną įvairiose situacijose. Kad pavaldiniai pateisintų vadovų lūkesčius, jie turi būti motyvuoti. Taigi, vadovavimas turėtų būti priimtinas abiems pusėms – pavaldiniams ir vadovams, kad pavaldiniai būtų suinteresuoti įgyvendinti tiek įmonės, tiek savo tikslus bei siekius. Įprastiniai tyrimai rodo, kad vadovavimas, orientuojasi į tradicinį vadovo vadovavimo stilių ir elgseną. Stiprėjant verslo internacionalizacijai, patikrinus įvairių vadovavimo stilių veikimą tarpkultūrinėje aplinkoje, vis labiau tampa aišku, kad tam tikras, tai kultūrai artimas vadovavimo stilius yra efektyviausias savoje terpėje, įprastinėje aplinkoje. Šis mokslinis darbas gali būti naudingas vadovams, dirbantiems šiose šalyse.Reikšminiai žodžiai: Baltijos jūros regionas; Kultūra; Tarpkultūrinė studija; Baltic Sea region Countries; Culture; Cross-cultural study.

ENThis study supplements the previous research about the influence of cultural values on leadership and presents new conclusions for three Baltic countries: Lithuania, Latvia and Estonia. The article states that although three Baltic countries are similar geographically and historically, but the attitude of managers and subordinates towards the leadership is different in various aspects. The differences are noticed in such leadership spheres as control, subordination, attitude towards managers, obligations, solutions of different types, initiatives, attitude of managers and leadership style. The article maintains that the efficacy of leadership depends on the managers’ understanding of the attitudes, hopes and behaviour of their subordinates in various situations. In order the subordinates answer the managers’ hopes, they must be motivated. Thus, leadership should be acceptable for both sides - subordinates and managers, so that the subordinates would be concerned to realize both the objectives of enterprise and their own objectives. Traditional researches show that leadership is oriented to the traditional leadership style and behaviour of a manager. With the increasing trade internationalisation, after having checked the operation of different leadership styles in a cross-cultural environment, it becomes more and more clear that a certain leadership style close to culture is the most efficient within its own medium and ordinary environment. This study may be useful to managers working in the afore-mentioned countries.

ISSN:
1554-3145
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/370
Updated:
2016-10-04 08:27:14
Metrics:
Views: 18
Export: