Indoeuropietiškųjų veiksmažodinių CeT

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Indoeuropietiškųjų veiksmažodinių CeT/S tipo šaknų apofonijos galimybės
Alternative Title:
The Possibilities of apophony in Indo-European verb stems of CeT/S type
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 79-86
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išsiaiškinti, kokioms tikrovės situacijoms žymėti dažniausiai vartojami lietuvių kalbos metaforinės reikšmės veiklos veiksmažodžiai. Iš LKŽ I–XX tomų buvo renkami perkeltinės reikšmės veiksmažodžių, pagrindine reikšme priklausančių veiklos semantinei grupei, sakiniai. Iš jų buvo išrinkti ir analizuojami metaforinės perkeltinės reikšmės veiksmažodžių sakiniai. Išnagrinėjus sakinius nustatyta, kad veiklos veiksmažodžiais metaforiškai gali būti nusakomos gana įvairios tikrovės situacijos. Viena gausiausių yra kalbėjimo metaforų grupė. Dažnai veiksmažodžiai, vartojami perkeltine metaforine reikšme, neišeina į kitą, o lieka veikos semantinėje grupėje. Gerokai rečiau veiklos veiksmažodžiais nusakoma poveikio objektui situacija. Apibendrindama autorė teigia, kad veiklos veiksmažodžiai pasižymi vidinės metaforos gausumu. Tokiais atvejais semantinės sakinių struktūros iš esmės nesiskiria, o relevantiškas tokių metaforų požymis yra kitokie kategoriniai daiktavardinių leksemų požymiai. Daugeliu metaforinio veiklos veiksmažodžių vartojimo atvejų dominuoja antropocentrizmo ir abstrakčių dalykų konkretinimo metaforizacijos tendencijos.

ENThe goal of the article is to explore what real situations are most often marked in Lithuanian language with action verbs having metaphorical meaning. The author selected from the Lithuanian Language Dictionary’s vol. I–XX sentences containing verbs with figurative meaning, whose main meaning belonged to action semantic group. Out of this selection, sentences containing verbs with metaphorical figurative meaning were chosen and analyzed. Upon the analysis of sentences it was established that action verbs metaphorically can be used to describe a range of real situations. One of the most numerous ones is the group of speaking metaphors. Often, verbs, used in a figurative, metaphorical sense, do not progress into other group, but remain in action semantic group. Much more seldom, action verbs are used to describe the situation of effect on an object. In conclusion, the author claims that action verbs are distinguished by richness of internal metaphor. In such cases, semantic structures of sentences, in essence, do not differ, whereas relevant features of such metaphors are different features of categorical noun-based lexemes. In many cases, where metaphorical action verbs are used, tendencies of anthropocentrism and specifying abstract things predominate.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3675
Updated:
2018-12-17 11:37:52
Metrics:
Views: 46
Export: