The Role of personality traits, work motivation and organizational safety climate in risky occupational performance of professional drivers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of personality traits, work motivation and organizational safety climate in risky occupational performance of professional drivers
In the Journal:
Baltic journal of management. 2012, Vol. 7, No. 1, p. 103-118
Keywords:
LT
Asmenybės bruožai; Darbo motyvacija; Darbo sauga; Lietuva; Organizacijos saugos klimatas; Profesionalūs vairuotojai; Rizikingas vairavimas; Saugumas darbe; Saugus vairavimas.
EN
Lithuania; Occupational safety; Organizational safety climate; Personality traits; Professional drivers; Risky driving; Safe driving; Work motivation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – suderinti individualius (asmenybės bruožai ir profilis) bei organizacinius (suvokiamas saugus klimatas ir motyvacija dirbti) veiksnius ir ieškoti modelio, paaiškinančio saugumo sąvoką profesionalių vairuotojų atrankose. Autorės kelia hipotezę, kad asmeninių savybių poveikis rizikingam vairavimui gali būti sumažintas susipažinus su organizacijos saugiu klimato ir darbo motyvacija. Tyrime dalyvavo 166 profesionalūs vairuotojai vyrai. Tiriamieji savarankiškai pildė klausimyną, sudarytą iš Didžiojo penketo asmenybės (Big Five Inventory), Vairuotojo elgesio (Driver Behaviour), Darbo motyvacijos (Work motivation) ir Saugaus klimato (Safety Climate ) klausimynų. Asmeninių savybių, organizacinių veiksnių ir vairavimo rizikos sąryšio prognozei naudota tarpdisciplininė metodologija, dispersinė bei klasterinė analizės ir struktūrinis lygčių modeliavimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad asmenybės profilis yra labai svarbus darbinėje aplinkoje, jis leidžia prognozuoti darbo motyvaciją, suvokiamą saugų klimatą organizacijoje, rizikingą ar saugų vairavimą. Taip pat daroma išvada, kad „socialiai orientuoti“ vairuotojai vairuoja atsargiau, jei jų darbo motyvacija ir organizacijos saugaus klimato suvokimas yra aukštesnio lygio. „Emociškai nestabilūs“ profesionalūs vairuotojai greičiausiai yra veikiami neurotinių nuotaikų ir nereaguoja į organizacinius veiksnius.Atliktas tyrimas neleidžia pateikti griežtų išvadų. Be to, tiriamųjų imtis yra per maža ir gali būti nereprezentatyvi. Savarankiškai teikiami duomenys gali iškreipti rezultatus dėl socialinio patrauklumo ar savianalizės patirties trūkumo. Tyrimo rezultatai praplečia suvokimą apie asmenybės ir organizacijos sąveikos reikšmę prognozuojant profesionalių vairuotojų profesinį saugumą. Pagrindinė tyrimo nauda specialistams – sukurti tokias atrankos procedūras, kurios leistų identifikuoti saugiai vairuojančius vairuotojus. Tyrimas padeda tobulėti profesinio saugumo srityje, jungiant individualias savybes su organizaciniais veiksniais bei empirinius faktus su teorinėmis interpretacijomis. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe purpose of this paper is to combine individual (personality traits and profiles) and organizational (perceived safety climate and work motivation) factors and look for a model that explains safety performance in a sample of professional drivers. The authors hypothesize that the effect of personality on risky driving is moderated by perceived organizational safety climate and work motivation. The sample consisted of 166 professional drivers (males). The subjects completed the self-reported questionnaire that consisted of the Big Five Inventory, Driver Behaviour Questionnaire, Work motivation and Safety Climate Questionnaires. Cross-sectional methodology, analysis of variance, cluster analysis and structural equation modeling were used to predict the relationships between personality traits, organizational factors, and risky driving. The results revealed that personality profile is very important in occupational setting, predicting work motivation, perceived safety climate in organization as well as risky or safe driving. Results encourage making a conclusion that “socially oriented” drivers drive less riskily if they have higher levels of work motivation and the perception of organizational climate being safe. "Emotionally unstable" professional drivers are probably driven by neuroticism and are non-responsive to organizational factors.The design does not allow making causal statements. In addition, the sample is quite small and may not be representative. Self-report data may bias the results due to social desirability or lack of experience in self-reflection. The results of the present investigation have expanded understanding of the role of personality and organizational interaction in predicting occupational safety of professional drivers. The main implication for practitioners is to develop such selection procedures that could identify drivers with safe driving personalities. The research contributes to the field of occupational safety by integrating individual attributes with organizational factors by providing empirical findings and theoretical interpretations. [text from author]

ISSN:
1746-5265
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36701
Updated:
2020-07-23 20:34:45
Metrics:
Views: 106
Export: