Lietuvos prokuratūra Europos teisinės sistemos kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos prokuratūra Europos teisinės sistemos kontekste
Alternative Title:
Lithuanian prosecutor’s office in the context of the European legal system
Keywords:
LT
Parlamentas. Seimas / Parliament.
Summary / Abstract:

LTPranešime apžvelgiama Europos prokuratūros instituto teisinė padėtis ir aptariama Lietuvos prokuratūros veikla Europos teisinėje sistemoje. Pirmojoje pranešimo dalyje apžvelgiami pirmieji europiniai norminio pobūdžio dokumentai, kuriuose pradėta aptarti prokuratūros statusą teisinėje valstybėje, galimą Europos prokuroro teisinę padėtį. [...] Darytina išvada, kad europinės valdymo institucijos korektiškai siekia unifikuoti Europos Bendrijos valstybių baudžiamąją ir procesinę teiseną, o procedūrinius veiksmus planuoja spręsti per Europos prokuroro pareigybę. Pranešime plačiai analizuojamas Lietuvos Respublikos 2004 m. lapkričio 11 d. įstatymas "Dėl Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo", reglamentuojantis teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Pranešime teigiama, kad Europos prokuratūros teisinė padėtis bus plėtojama ir toliau, nes kaip tik tokios perspektyvos yra aiškiai numatytos sutartyje "Dėl Konstitucijos Europai". Antrojoje dalyje pateikiama informacija, kaip Lietuva veikia Europos teisinėje sistemoje. Aptariamos nuolatinės konferencijos ir darbiniai susitikimai - Eurojustic konferencija, visos Europos generalinių prokurorų konferencija, Baltijos jūros regiono valstybių generalinių prokurorų susitikimai [...]. Aptariamas Lietuvos prokurorų dalyvavimas nuolat veikiančiose Europos teisinėse institucijose – Eurojust, Europos teisminiame tinkle, Europos kovos su sukčiavimu tarnyboje (OLAF), CARIN grupėje. Pranešime išdėstyta nuomonė, kad prokuratūra - tiek Lietuvos, tiek Europos prokuratūros institutas - yra iš esmės vystimosi stadijoje. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Prokuratūra; Teisinė sistema; Teisinis statusas; Lietuvos prokuratūra; Europos Parlamentas (EP); Europos Sąjungos Taryba.

ENThe report overviews the legal status of the institute of the European prosecutor’s office and discusses the activities of the Lithuanian prosecutor’s office in the European legal system. Part one of the report reviews the first normative documents in Europe that started addressing the status of the prosecutor’s office in a legal state and possible legal status of the European prosecutor. [...] A conclusion ought to be made that the European executive institutions are trying in a politically correct manner to unify the penal and procedural legal proceedings of European Community members, and is planning to address procedural actions through the function of the European prosecutor. The report provides a detailed analysis of the law on ratification of the Treaty on Constitution for Europe as of November 11, 2004 that regulates judicial cooperation in criminal cases. The report states that the legal status of the European prosecutor’s office will be developed further as such prospects can be clearly seen in the Treat on Constitution for Europe. Part two contains information on Lithuania’s performance in the European legal system. It discusses various ongoing conferences and working meetings, as well as the involvement of Lithuanian prosecutors in the permanent European legal institutions. The report states that the prosecutor’s office – both in Lithuania and in Europe – is basically at the stage of development. [...].

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3657
Updated:
2013-04-28 15:55:55
Metrics:
Views: 32
Export: