Lietuvos Respublikos įmonių teisės derinimas su Europos Bendrijos įmonių teise

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos įmonių teisės derinimas su Europos Bendrijos įmonių teise
Alternative Title:
Harmonisation of Lithuanian enterprise law with the company law of the European Community
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 44 (36), p. 70-78
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje, kurio pagrindiniai aspektai buvo perteikti 2002 m. mokslinėje konferencijoje, nagrinėjama pastaruoju metu ypač svarbūs nacionalinės teisės suderinamumo su Europos Bendrijos teise įmonių teisės srityje klausimai. Straipsnyje nurodomi Europos Bendrijos įmonių teisės norminiai aktai, su kuriais turėtų būti suderinti Lietuvos įmonių teisės aktai, be to, klasifikuojami nacionaliniai įmonių teisės aktai, išskiriant aktus, kuriuose įtvirtinamos bendros visoms įmonių rūšims veiklos taisyklės, bei įmonių teisės aktai, kuriuose įtvirtinti veiklos taisyklės atskiroms įmonių rūšims. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai nacionalinės įmonių teisės suderinimo su Europos Bendrijos (toliau tekste – EB) teise trūkumai. Jie skirstomi į trūkumus administracinių gebėjimų srityje, nacionalinių teisės aktų nesuderinamumą tarpusavyje ir su acqui communautaire, nacionalinės teisės spragas ir EB teisės aktų vertimo klaidas. Šio straipsnio tikslas – ištirti, ar nacionalinė įmonių teisė yra tinkamai suderinta su EB teise, analizuoti nacionalinę įmonių teisę derinant su EB teise kylančias problemas, pateikti pagrindines jų grupes. Pagrindinis tyrimo objektas – nacionalinės ir EB įmonių teisės aktai. Nagrinėjant pasirinktą tyrimo objektą, taikyti pagrindiniai teisės mokslo tyrimo metodai: loginis–analitinis, sisteminis, lyginamasis ir kiti. Lietuvos teisės universitetas yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kurioje dėstoma Europos Bendrijos įmonių teisė.Tai suteikia galimybę mūsų Universiteto specialistams gilintis į Europos Bendrijos (toliau – EB) įmonių teisės ir Lietuvos įmonių teisės problematiką, analizuoti, ar Lietuvos įmonių teisė suderinta su EB įmonių teise. Pasirinktą temą galima nagrinėti keletu aspektu, iš jų išskirtini bent jau šie: pirmasis – Lietuvos institucijų veikla, susijusi su įmonių teisės derinimu, antrasis – įmonių teisės derinimo istorija, trečiasis – įmonių teisės derinimo su EB įmonių teise būdai ir pagrindai bei ketvirtasis – šiuo metu galiojančių Lietuvos teisės norminių aktų suderinamumo ir atitikties EB įmonių teisės reikalavimams aspektas (taip pat ir Lietuvos institucijų administraciniai gebėjimai) bei siūlymai keisti Lietuvos Respublikos teisės aktus turint tikslą suderinti su EB teise. Lietuvos įmonių teisės derinimo su EB įmonių teise aspektu svarbu analizuoti dabar galiojančius teisės aktus ir juose įtvirtintas teisės normas tiek, kiek jos atitinka EB teisės reikalavimus, atkreipiant dėmesį į pastebėtas Lietuvos Respublikos įmonių teisės suderinimo su EB įmonių teise spragas. Šį straipsnį galima suskirstyti į dvi dalis: pirmojoje, apibrėžiama, kokių teisės norminių aktų dalykas yra įmonių teisė, arba kokius galima išskirti kaip įmonių teisės aktus, antrojoje analizuojamas Lietuvos Respublikos įmonių teisės norminių aktų suderinamumas su EB įmonių teisės norminiais aktais. [Iš leidinio]

ENThe article analyses Lithuania’s obligation to implement Union’s legislation in the field of enterprise law. The article classifies the national enterprise law, distinguishing legal acts that provide the general rules applicable to all types of enterprises and the legal acts that provide rules to a specific type of an enterprise. These legal acts are compared to the legal acts of the European Community in the field of company law. The main problems of harmonisation of the national enterprise law with the EC company law, providing the examples of unsatisfactory harmonisation are analysed in the second part of the article. The four groups of problems are distinguished, i. e. the deficit of administrative capacity, the conflicting provisions in the different national laws as well as conflicts between the provisions of national and EC law, the lack of national provisions harmonising Lithuania’s legislation with acquis communautaire and mistakes in translation of the EC laws. The article analyses the establishment of the Register of Legal Persons showing it as an example of the deficit of administrative capacity in the harmonisation of the company law of Lithuania with EC legislation. As of 1 January 2002 the Register of Legal Persons should have started its activities, however, that was delayed for at least one and a half year. The conflicting provisions of national and EC law as well as those in different national laws is another group of problems of harmonisation. In author’s opinion, recently adopted Civil Code as well as the Law on Companies serves a good example of that.Notwithstanding the legal acts were introduced in the same year, these legal acts contradict each other. The list of discrepancies is finalised by the examples, showing necessity to introduce national legislation in the fields where such legislation is required by the EC law (for example, introduction of European Economic Interest grouping) and importance of the accurate translation of the EC legislation. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36480
Updated:
2018-12-17 11:14:56
Metrics:
Views: 6
Export: