Paulius Subačius. Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paulius Subačius. Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2011, t. 13, p. 297-308
Keywords:
LT
"Anykščių šilelis"; Antanas Baranauskas; Baranauskas; Biografija; Gyvenimas; Kūryba; Kūrybinė veikla; Pasakojimas; Politekstas; Recenzija; Reinterpretacija; Romantizmas; Studija; Tautinis atgimimas; Tekstas.
EN
"Anykščių šilelis''; Antanas Baranauskas; Baranauskas; Biography; Creative activity; Creative works; Life; Narrative; National revival; Polytext; Re-interpretation; Review; Romanticism; Study; Text.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra Pauliaus Subačiaus knygos „Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai“ (Vilnius: Aidai, 2010) recenzija. Subačiaus studijos pagrindu tapo nemenkas pluoštas anksčiau šio mokslininko skelbtų baranauskianos tekstų. Knyga yra daugiau apibendrinanti, (pa)taisanti bei tikslinanti tai, ką Subačius per pastaruosius du dešimtmečius rašė apie Baranauską. Knygoje, be įžanginių tekstų ir „Priedo“, yra keturi skyriai, ar – kaip įvardija pats autorius – teminiai koncentrai, kuriuos stengiamasi pateikti kaip daugiau ar mažiau vientisus (į poskyrius suskirstytus) pasakojimus. Baranausko biografijai skirtas pirmasis ir polemiškiausias knygos skyrius „Asmenybės hermeneutika“. Šioje dalyje Subačius siekia koreguoti nusistovėjusius Baranausko veiklos vertinimus, daugiausia dėmesio skirdamas mažiau „apšviestai“ jo veiklai Bažnyčios struktūroje. Bažnyčios istoriko kompetencija Subačiui ne tik leidžia atnaujinti Baranausko biografijos skaitymą – ji taip pat praverčia ir antrojoje knygos dalyje („Veikalų prasmės“), nagrinėjant poetinius tekstus. Trečiojoje knygos dalyje „‘Anykščių šilelio‘ tekstualumas“ nagrinėjamos tekstologinės problemos. Paskutiniame knygos skyriuje „Naujųjų leidimų ribos“ Subačius stengiasi nužymėti ribas būsimoms Baranausko tekstų publikacijoms. Knyga baigiama „Priedu“, kuriame skelbiamos dar neviešintų Vatikano slaptajame archyve saugomų Baranausko skyrimo tituliniu Tespijos vyskupu ir Žemaičių vyskupijos sufraganu (1884) bei Baranausko skyrimo Seinų vyskupijos ordinaru (1897) kanoninio proceso dokumentų faksimilės bei jų vertimai.

ENThe article is a review of the book by Paulius Subačius entitled “Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir tekstų gyvenimai” [Antanas Baranauskas. The Text of Life and Lives of Texts] (Vilnius: Aidai, 2010). A large number of texts on Baranauskas which were previously published by Subačius provide a basis for the scholar’s study. The book rather sums up, corrects and revises what Subačius has written about Baranauskas over the last two decades. Besides introductory texts and “Priedas” [Appendix], the book contains four chapters which are presented as more or less solid narratives (divided into subchapters). The most polemic chapter one, “Asmenybės hermeneutika” [Hermeneutics of Personality], is devoted to Baranauskas’ biography. In this part, Subačius seeks to correct old evaluations of Baranauskas’ activities, focusing on his less known activities in the Church structure. The competence of Church historian not only allows Subačius to renew the reading of Baranauskas’ biography, but also proves useful in chapter two (“Veikalų prasmės” [Meanings of Works]) for the examination of poetic texts. Part three of the book “‘Anykščių šilelio’ tekstualumas” [Textuality of “The Forest of Anykščiai”] looks at problems of textual criticism. In the final chapter “Naujųjų leidimų ribos” [Limits of New Editions], Subačius tries to set limits on future publications of Baranauskas’ texts. The book ends in “Priedas” which contains facsimiles and translations of documents of the canonical process of Baranauskas appointment as titular bishop of Tespija and suffragan of Samogitian diocese (1884), and his appointment as Ordinarius of Sejny diocese (1897). These documents which are kept in secret archives of Vatican have not been published so far.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36403
Updated:
2018-12-17 13:11:05
Metrics:
Views: 95    Downloads: 15
Export: