The State progress strategy and economy of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The State progress strategy and economy of Lithuania
Keywords:
LT
Darbo užmokestis; Reali ekonomika; Socialinis ekonominis vystymas; Socialinė ir ekonominė plėtra; Strateginis planavimas; Valstybinė pažangos strategija; Valstybės pažangos strategija.
EN
Real economy; Socio-economic development; Strategic planning; The State Progress Strategy; Wage; Wages.
Summary / Abstract:

LTLietuvos ekonomika pastaruosius daugiau kaip 20 metų juda rinkos ekonomikos bėgiais. Virš dvidešimt metų buvo vystomi rinkos ekonomikos svertai, formuluojami rinkos kontūrai, bet daugeliu atvejų gyventojų pasitenkinimo ir gyvenimo kokybės socio-ekonominiai rodikliai yra prasti tenkinant fizinius ar dvasinius poreikius. Siekiant konsoliduoti vidinius ir išorinius išteklius, reikia padėti pagrindus sistemingam ir nuosekliam koordinavimui. Šiame kontekste strateginis planavimas tampa kritiškai svarbus. Esant ekonomikos globalizacijos sąlygoms, strategija tampa sudėtingu daugelio stadijų procesu. Besikeičianti aplinka keičia visuomenės socialinius ir ekonominius procesus. Šie procesai nėra visai spontaniški ir nekontroliuojami. Valstybės prerogatyva yra apjungti socialinius, ekonominius, technologinius, kultūrinius išteklius, sukurtus remiantis mokslo pažangos pasiekimais ir pagerinti gyvenimo kokybės socialines ir ekonomines charakteristikas. Straipsnyje analizuojama „Lietuva 2030“ strategija, kurioje nubrėžtos šalies vystymosi kryptys artimiausius 20 metų. Apžvelgiami Strategijos vizija, tikslai ir uždaviniai. Pateikta trumpa statistinė analizė, rodanti strategijos prioritetų vizijas, atspindinti disonansą su faktine socialine-ekonomine šalies situacija. Analizė rodo, kad šaliai reikia socialinės ekonominės situacijos reformų, kurios būtų orientuotos į asmenį, išsilavinimą, sveikatą ir visuomenės struktūros socialinius ir ekonominius pokyčius. Deja, Lietuva 2030 pateikia tik bendrus orientacinius principus.

ENLithuania's economy for over 20 years moves on rails of market economy. Over twenty years levers of market economy were developed, the contours of the market were formulated, but in many cases, socio-economic indicators of the satisfaction of the population and quality of living is poor in terms of physical or spiritual needs. In order to consolidate the internal and external resources it is necessary to put foundation for a systematic and consistent coordination. In this context, strategic planning becomes critical. Under conditions of globalization of the economy, strategy comes to be complex and multi-stage process. The changing environment is transforming the social and economic processes in society. These processes are not completely spontaneous and uncontrolled. Prerogative of the State is to combine social, economic, technological, cultural resources built on the achievements of scientific progress and improve quality of the social economic characteristics of the life. This paper deals with "Lithuania2030" strategy which should provide country's development guidelines for nearest 20 years. An overview of the Strategy vision, objectives and tasks are discussed in this paper. Give a short statistical analysis showing the vision of the priorities of the strategy reflecting dissonance with the actual socio-economic situation of the country. The analysis shows that the country needed reform of the social economic situation, which should be oriented to person, education, health and social and economic changes of societal structure. Unfortunately, the strategy of Lithuania 2030 only provides general-oriented principles. [text from author]

ISSN:
2029-7378
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36376
Updated:
2020-12-26 16:15:20
Metrics:
Views: 10
Export: