III klasės mokinių dalykinės pozicijos krizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
III klasės mokinių dalykinės pozicijos krizė
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2000, Nr. 3, p. 78-81
Keywords:
LT
Mokiniai /School students; Mokiniai / School students; Mokytojai / Teachers; Pradinis ugdymas / Primary education.
EN
Primary school, students, subject position in crisis; Students of 3td class, social microenvironment, a subject position; Teachers attitudes.
Summary / Abstract:

LTIndividas kinta visą gyvenimą, tačiau visose situacijose ir visais amžiaus tarpsniais jis jaučiasi esąs tas pats žmogus, aktyvus gyvenimo dalyvis ir veikėjas. Socialinė mikroaplinka – šeima, mokykla, darbovietė turi didžiulę įtaką vystantis asmenybei. Ypač reikia pabrėžti šeimos vaidmenį. Čia, dar būdamas vaikas, individas praleidžia daugiausia laiko. Tėvai ir kiti giminės ne tik globoja, bet ir tam tikrą laiką reguliuoja jo elgesį, padeda įveikti vystymosi sunkumus. Šeimoje atsiranda pirmosios individo dorovinės nuostatos, jis susipažįsta su žmonių tarpusavio santykiais. Mokykla daro labai didelę įtaką intelektualiniam individo vystymuisi, visapusiškam jo asmenybės socialiniam brendimui. Čia sutvirtėja jo, kaip mokinio, dorovė, čia jis įgyja visuomeninės veiklos įgūdžių, kultūrinės patirties, perimdamas mokslo, technikos ir meno pagrindus. Straipsnyje siekta išsiaiškinti, ar tikrai egzistuoja krizė devintaisiais vaiko gyvenimo metais, t. y. III klasėje, ir kas ją sukelia. Taikytas ekspertų metodas: 100 mokytojų vertino III klasės mokinių pokyčius pagal 13 požymių. Tyrimas atskleidė, kad III klasės mokinių problema iš dalies yra mokytojų problema. Tyrimo rezultatai gali būti panaudoti rengiant pradinių klasių mokytojus ir keliant jų kvalifikaciją. Tikslinga dėstant pedagogikos ir psichologijos disciplinas atkreipti dėmesį į jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių diferencijavimąsi ir pedagoginio darbo specifiką I ir II klasėse bei III ir IV klasėse.

ENAn individual is changing all his/her lifetime, but in all situations and in all ages he/she considers himself/herself as the same person, active participant and actor of life. Social micro environment, such as family, school, work, has immense impact on the developing personality. The role of family needs special emphasis. While still being a child, the individual spends most of his/her time in the family. Parents and relatives do not only take care of him/her but for some time also regulate his/her behaviour, help him/her to overcome development difficulties. The first moral norms of an individual emerge in the family, he/she learns about mutual relations between people. School makes an extremely strong influence on intellectual development of an individual, comprehensive social maturation of individual's personality. Morality of the individual, as a pupil, gets consolidated at school, he/she acquires social activity skills, cultural experience by acquiring science, technique and art basics. The article aims to establish whether a child does suffer from a crisis at the age of nine, i.e. in the 3rd year form, and what causes it. The applied expert method: 100 teachers assessed changes among the 3rd year pupils by 13 criteria. The survey revealed that the problem of 3rd year pupils is partly teachers' problem as well. The results of the survey can be used in primary teachers' training and improving their qualifications. When delivering pedagogy and psychology subjects, it is expedient to draw attention to differentiation of young school-age pupils and the specifics of pedagogical work in the 1st and 2nd year and 3rd and 4th year forms.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
II-IV klasių mokinių humaniškumo ugdymas : disertacija / Rima Bakutytė. Šiauliai, 1998. 94 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36283
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 8
Export: