Гиперсемантический аспект симметрической композиции

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Гиперсемантический аспект симметрической композиции
Alternative Title:
Hipersemantinis simetrinės kompozicijos aspektas
Keywords:
LT
T. Van Dyck; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pabrėžiamas hipersemantinis ("prasmės priaugimo") aspektas, aiškinama, kaip meno kūrinių, traktuojamų kaip "išoriniai" tekstai, kompozicinės ypatybės programuoja recipiento sąmonę. Pasitelkiant T. van Deiko kategorijas "makrostruktūra", "superstruktūra", "makropropozicija", "makrotaisyklė" aprašoma etiškai motyvuotų diagnostinių kategorijų sistema. [...] Siūlomoje sistemoje tekstai grupuojami pagal dvi etiškai motyvuotas makrostruktūras ("organinis kompozicinis tipas" ir "hierarchinis kompozicinis tipas"), kurios savo ruožtu išreiškia etiškai reikšmingų superstruktūrų (t. y. - "gyvenimo teigimo" ir "gyvenimo neigimo") semantinį turinį. [...] Teksto vidinėms kompozicinėms ypatybėms aprašyti pasitelkiama "inteksto" ("svetimo žodžio") kategorija [...] Intekstų rinkinys, realizuotas tam tikros makrostruktūros (išreiškiamos vienu ar kitu kompoziciniu tipu) tekste, gali suvokėjo sąmonėje implikuoti tam tikrų etiškai reikšmingų makropropozicija - paslėptą prasmę. [...] Teksto ideologinės programos tipą lemia vyraujanti vaidmenų struktūra, kurią įkūnija intekstai, išreiškiantys tam tikrus pasaulio vaizdus. [...] Tikslinga siekti, kad tekste hierarchinio ir organinio tipų intekstai būtų subalansuoti, kad tekstas kaip visuma išsaugotų organinį kompozicinį tipą. Pateikiami pavyzdžiai (teatro spektaklis ir aikštėje pastatytas memorialinis paminklas), kuriuose ryški simetrinė organizacija ir dėl to labiau išreikštas hierarchinis tipas. [...] Nurodyta, kad šie poetologiniai svarstymai gali būti traktuojami kaip tam tikros tyrimų krypties, tam tikros disciplinos, kuri sąlygiškai galėtume pavadinti "ekologine poetika", paraiška. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Meno kūrinio semantika; T. Van Dyck; Semantinė makrostruktūra; Simetrinė kompozicija; Paminklas J. Janoniui Biržuose; M. Ivaškevičiaus "Mažylis"; Symmetrical composition.

ENThe article emphasizes the hyper-semantic ("increase of the meaning") aspect and explains how the compositional peculiarities of pieces of art, treated as “external” texts, programme the consciousness of the recipient. Employing T. van Deik’s categories “macrostructure”, “superstructure”, “macroproposition” and “macrorule”, the system of ethically motivated diagnostic categories is described. [...] The texts in the proposed system are grouped according to two ethically motivated macrostructures ("organic compositional type” and “hierarchical compositional type”), which, in turn, express the semantic content of meaningful superstructure (i. e. - "assertion of life” and “rejection of life”). [...] The category of the “intext” (“stranger’s word”) is employed for description of the internal compositional peculiarities of the text [...] The collection of intext, implemented in the text of a certain macrostructure (expressed by one or another compositional type) can imply a certain ethically meaningful macroproposition, i. e. a hidden meaning in the consciousness of the perceiver. [...] The type of the ideological programme of the text is determined by the prevalent structure of the roles, embodied by the intexts, expressing certain images of the world. [...] It is viable to strive for the intexts of the hierarchical and organic types, existing in the text, to be balanced in order for the text to retain the organic compositional type as a whole. The provided examples (the theatre show and the memorial monument, erected in the middle of a square) characterize with summetrical organization and thus, prominently displayed hierarchical type. [...] It is stated that the said poetological considerations can be treated as an expression of a certain researching direction, a certain discipline, which could be conventionally entitled “ecologic poetry”.

ISBN:
9986197899
Related Publications:
Socialinio solidarumo motyvai architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio kūryboje / Vytautas Petrušonis. Urbanistika ir architektūra. 2010, t. 34, Nr. 3, p. 128-137.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3612
Updated:
2013-04-28 15:55:15
Metrics:
Views: 21
Export: