Apmąstymai apie Didžiojo Vilniaus Seimo reikšmę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apmąstymai apie Didžiojo Vilniaus Seimo reikšmę
Alternative Title:
Reflections on the significance of the Great Seimas of Vilnius
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2005, Nr. 5, p. 9-21
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Autonomija; Didysis Vilniaus Seimas; Partijos; Politinė sistema; Revoliucija; Autonomy; Parties; Political parties; Political system; Revolution; The Great Seimas of Vilnius.
Keywords:
LT
20 amžius; Autonomija; 20 amžius iki 1914; Revoliucija.
EN
Autonomy; Great Seimas of Vilnius; Political system; Revolution.
Summary / Abstract:

LTAutorius, primindamas 1905-ųjų Rusijos revoliucijos kontekstą, aptaria Didįjį Vilniaus Seimą, išryškindamas 9 tezes: Lietuva tarptautinės teisės požiūriu (kai buvo peržengta socialinė riba tarp bet kokios prigimties kultūrinio savęs suvokimo ir iškelto politinio tikslo pripažinimo); sienų klausimu (1905 metais pirmą kartą buvo kalbama apie politinį krašto žemėlapį); dėl nacionalinio santvarkos principo (kai pirmą kartą kilo ir autonominės Lietuvos ir Baltarusijos sąjungos idėja); etnografinės nuostatos klausimu (už etnografinio Lietuvos apibrėžimo slypėjo pagrindinė būsimosios valstybės problema, ryški jau Didžiojo Vilniaus Seimo rezoliucijos tekste); apie bendros lenkų ir lietuvių tradicijos pabaigą (susitelkimas ties etnografine Lietuva skleidė akivaizdų norą atmesti galimybę atkurti XVIII a. žlugusią bendrą Lenkijos ir Lietuvos valstybę); dėl akivaizdžios 1905 metų reikšmės 1917−1918 m. Lietuvos Tarybai (Taryba 1917 m. galėjo tiesiogiai tęsti tai, ką po 1905 m. vėl sustiprėjusi caro valdžia buvo bebaigianti sunaikinti); apie besikuriančią partinę sistemą ir asmenybių veiklą (Didysis Seimas jau atspindėjo ginčus tarp „kairiųjų liberalų“ ir „konsemityvių“ grupuočių); apie poveikį kultūrai ir politikai (iki 1914 m. būdingas lietuviškų švietimo, kultūros ir ekonominių organizacijų steigimas); dėl politinės santvarkos (politinėje srityje aiškiai {žvelgiama demokratinė Seimo orientacija). Autorius aptaria ne tik Didžiojo Seimo veiklos aplinkybes, bet ir tiesioginį ryšį su Valstybės atkūrimu 1918 metais ir demokratiniu 1920−1926 metų Respublikos laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENRecalling the context of the Russian Revolution of 1905, the author discusses the Great Seimas of Vilnius by highlighting the following nine theses: Lithuania from the viewpoint of international law (when the social boundary between cultural self-perception of any nature and the recognition of the political goal set was crossed); the issue of borders (in 1905, a political map of the land was first spoken about); the national principle of the system (when the idea of autonomous union between Lithuania and Belarus was first put forward); the issue of ethnographic attitude (the main problem of a future state was behind the ethnographic definition of Lithuania, it was clear already in the text of a resolution of the Great Seimas of Vilnius); the end of the common tradition of Poles and Lithuanians (focus on ethnographic Lithuania reflected an obvious wish to dismiss a possibility of restoring the state of Poland and Lithuania that had collapsed in the 18th century); obvious significance of the year 1905 to the 1917−1918 Council of Lithuania (in 1917, the Council was able to directly continue what czarist authorities that had again strengthened after 1905 almost destroyed); creation of party system and activities of figures (the Great Seimas already reflected disputes between “left-wing liberals” and “consemitive” factions); influence on culture and politics (establishment of Lithuanian educational, cultural and economic organisations was frequent before 1914); political system (a democratic orientation of the Seimas was clearly seen in the political area). The author discusses not only circumstances surrounding the work of the Seimas, but also a direct relation to the restoration of the State in 1918 and a democratic period of the Republic from 1920 to 1926.

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Lietuvos Seimo istorija : XX-XXI a. pradžia / Danutė Blažytė-Baužienė, Mindaugas Tamošaitis, Liudas Truska. Vilnius : Baltos lankos, 2009. 558 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35703
Updated:
2022-10-19 10:34:01
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: