Lietuvių muzikinė veikla JAV 1920-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių muzikinė veikla JAV 1920-1940 metais
Alternative Title:
Music activities of Lithuanians in the USA in 1920-1940
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2001, 2, p. 104-124
Keywords:
LT
Chorai; Daina; Koncertai; Lietuvių išeivija; Muzika; Operetė; Vargonininkai.
EN
Choirs; Concerts; Lithuanian emigration; Music; Operetta; Organ players; Song.
Summary / Abstract:

LTJAV gyvenę lietuviai aktyviai reiškėsi įvairiuose kultūros baruose. Šiame straipsnyje mėginama nuosekliai apžvelgti 1920-1940 m. vargonininkų, kompozitorių bei atlikėjų veiklą, detaliau supažindinti su lietuvių koncertiniu gyvenimu, muzikiniu švietimu, natų leidyba ir plokštelių gamyba. Tyrimo objektas – vargonininkų, muzikos kūrėjų, atlikėjų, kritikų, pedagogų darbai ir muzikinio gyvenimo įvykiai. Šioje studijoje pateikiami susisteminti bei apibendrinti išeivijos spaudos duomenys, kurie yra papildyti straipsnio autorės specialių tyrinėjimų medžiaga. Straipsnis susideda iš keturių dalių: I dalis skirta informacijai apie vargonininkus; II – muzikos kūrėjams ir atlikėjams; III dalyje aprašomas koncertinis gyvenimas; IV – muzikinis švietimas, natų leidyba ir plokštelės. JAV skambėjusių lietuviškų kūrinių autoriai daugiausia buvo vargonininkai bei chorvedžiai. Šie asmenys rašė muziką, siekdami papildyti skurdų lietuvišką koncertinį repertuarą ir sudaryti sąlygas savo tautiečiams neužmiršti gimtosios kalbos bei papročių. Didžiausias vargonininkų rūpestis buvo apsaugoti liturginę muziką nuo „lengvojo“ žanro, ypač džiazo įtakos, išlaikyti jai būdingą stilių ir giedant, ir grojant vargonais. Koncertinis gyvenimas buvo labai margas ir intensyvus. Koncertus rengė įvairios draugijos, organizacijos ir pavieniai atlikėjai, jie vyko kukliose lietuvių įrengtose salėse ir ištaiginguose amerikiečių apartamentuose, po atviru dangumi ir paviljonuose. Be to, lietuviai pagal išgales rūpinosi savo vaikų muzikiniu lavinimu ir patys šioje srityje švietėsi.

ENLithuanians residing in the US were active in various cultural fields. This article tries to consistently examine the activities of organists, composers and performers in the period from 1920 to 1940, and to thoroughly present the Lithuanian concert life, musical education, publishing of notes and production of records. The subject of the research is works by organists, composers, performers, critics and pedagogues, and events of musical life. This study provides structured and generalised data from the emigration press which has been supplemented by the material from the article author’s special research. The article consists of four parts: part 1 provides information on organists, part 2 is devoted to composers and performers, part 3 describes the concert life and part 4 looks at musical education, publishing of notes and records. Authors of Lithuanian pieces performed in the US were mostly organists and choirmasters. These persons wrote music to broaden a limited Lithuanian concert repertoire and to enable their compatriots to remember their mother tongue and customs. Protection of liturgical music from the influence of an “easy genre”, especially jazz, and maintenance of its style by both chanting and playing the organ were organists’ major concern. Concert life was very exciting and intense. Concerts were organised by various associations, organisations and individual performers. They took place in modest halls equipped by Lithuanians and luxurious American apartments, in the open or in pavilions. Moreover, Lithuanians, according to their means, took care of their children’s musical education and themselves received education in this field.

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35694
Updated:
2018-12-17 10:54:44
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: