Die "Jahresberichte" (Annuae litterae) der Jesuiten - Chronik der Festigung des Christentums in Litauen vom 16. bis zum 18.Jh..

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Die "Jahresberichte" (Annuae litterae) der Jesuiten - Chronik der Festigung des Christentums in Litauen vom 16. bis zum 18.Jh
In the Book:
Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste / sudarė Vydas Dolinskas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005. P. 327-332
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTSiūlydami Vilniuje steigti katalikų kolegiją, jėzuitai savo vaidmenį suprato kaip šiame regione ypatingą. Viena vertus, skatindami mokslą bandė sustabdyti reformacijos plitimą, antra, sustiprinti katalikybę Lietuvoje ir gretimuose regionuose, skleisdami katalikų tikėjimą tarp paprastų žmonių jų gimtąja kalba. Dar daugiau, ruseno viltis tikrajam tikėjimui atverti kelią ne tik į Maskvą, bet ir į Kiniją, kurią pasiekti sausuma būsią greičiau ir saugiau negu jūra. Kai čekų jėzuitas Baltazaras Hostovinas (Hostounsky, 1535-1600) susipažino su padėtimi vietoje, 1569 m. spalio 6 d. laiške į Romą parašė, kad nuo Vilniaus į Šiaurę nėra jam prilygstančio miesto, kad Vilnius gana arti Maskvos ir totorių valdų bei Švedijos. Todėl jame geriau kurti ne paprastą mokyklą, o universitetą. Metinės jėzuitų ataskaitos teikia daug vertingos medžiagos lietuvių bažnyčios ir kultūros istorijai pažinti, taip pat mitologijos, sociologijos ir psichologijos tyrimams.Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Akademija; Žemaičių vyskupija; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University).

ENWhen proposing to launch a Catholic college in Vilnius, the Jesuits understood their role as an extremely important one in the region. On one hand, by encouraging education they attempted to stop the spread of the Reformation, on the other hand, they strived for strengthening of Catholicism in Lithuania and the adjacent regions by disseminating the Catholic faith among simple people by using their own language. Moreover they also cherished the hopes for paving the way to the true faith not only to Moscow, but also to China, which could be reached over land more quickly and safely than by sea. When Czech Jesuit Baltazar Hostounsky (1535-1600) got familiarized with the situation, on 6 October 1569, in its letter to Rome, he wrote that from Vilnius to up North there is no other such city and that Vilnius is sufficiently close to Moscow, the Tatar domains and Sweden, therefore it is viable to found not just a simple school, but a university. The annual reports of the Jesuits provided a lot of valuable information for the purpose of cognition of the history of Lithuanian church and the culture, as well as for mythology, sociology and psychology studies.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3566
Updated:
2014-02-23 19:43:19
Metrics:
Views: 30
Export: