Jaunimas Mečislovo Reinio ateities vizijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimas Mečislovo Reinio ateities vizijoje
Alternative Title:
Youth in the future visions of M. Reinys
In the Book:
Akademinis jaunimas permainų metais. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 117-124. (Ekonominės ir socialinės politikos studijos ; 1)
Keywords:
LT
Ateities vizijos; Dekalogas; Jaunimas; Katalikiška pedagogika; Katalikiškos jaunimo organizacijos; Mečislovas Reinys.
EN
Catholic education; Catholic youth organizations; Decalogue; Future visions; Mečislovas Reinys; Youth.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Mečislovo Reinio moksliniu palikimu, straipsnyje apžvelgiamos arkivyskupo tyrinėtos problemos, nepraradusios svarbos ir šiandieną, jų sprendimas aktualus mūsų laikmečiui. Šių problemų analizė liudija M. Reinio – dvasininko, mokslininko, visuomenės veikėjo – asmenybės svarbą. Ypatingą dėmesį savo straipsniuose arkivyskupas skyrė jaunimui – tautos ir valstybės išlikties, jos suklestėjimo pagrindui, jaunimui, kurį reikia ugdyti kilnioms idėjoms ir pasiaukojamiems darbams, kuris galėtų kurti dvasingumu, dora bei kitomis tikromis humanistinėmis vertybėmis pagrįstą ateitį, kad Dekalogas taptų pagrindine atrama jų asmeniniame gyvenime ir visuomeniniame darbe. M. Reinys rūpinosi tautos ateitimi – jaunimu. Profesoriaus ir vyskupo rūpestis jaunimu skleidėsi keliomis kryptimis: per materialinę pagalbą, kuriant personalijas, organizacijas, visuomeninę (dalyvavimas renginiuose, šv. Mišių aukojimas, pamokslai, vėliavų šventinimai, paskaitos, pokalbiai) bei mokslinę veiklą (straipsniai periodikoje, mokslinės studijos). M. Reinys jaunimo ugdymo klausimais rašė straipsnius laikraščiuose bei žurnaluose (išskirtini prof. Prano Dovydaičio leisti žurnalai). M. Reinys numatė veiksnius visaverčiam jaunimo gyvenimui ugdyti. Jaunimo ugdymą grindė krikščioniškais pagrindais. M. Reinys vienas iš pirmųjų atsiliepė į Popiežiaus direktyvas Katalikų akcijai ir jas įgyvendino teoriškai ir praktiškai. Jis iškyla kaip lietuvių tautos dvasinių vertybių puoselėtojas. M. Reinio keltos jaunimo ugdymo problemos aktualios ir šiandieną.

ENWith reference to the scientific heritage of Mečislovas Reinys, the article overviews the problems, researched by Archbishop, which are also important nowadays and actual for our times. They show the significance of M. Reinys personality as a clergyman, as a scientist, as a public character. A great attention in his articles was paid to the youth as a basis of nation and state survival and its prosperity. The youth should be educated for high aims and selfless works. The special attention was paid to the representatives of movements of the Ateitininkai, the Pavasarininkai and the Angelaičiai. Three activity forms such as educational-social, patronage and scientific could be distinguished in the sphere of youth. The last form of M. Reinys concern about the youth, i.e. the scientific heritage consisting of works dedicated to education of the youth and printed before 1940, is being overviewed in this article. In author's opinion the family is the most important in the education, then there come school, church, state. He reminds that parents should follow not subjective theories but true reality, not forgetting the natural law. We have chosen 13 M. Reinys' articles that discuss sore problems in education of complete personality. Studying these articles we can clearly see what kind of youth author wanted to see at those times and in the future. He wanted to see the youth that could create the future on the basis of spirituality, honour and other real humanistic values in order the Decalogue to become the main backbone in their personal life and the society. The articles of Archbishop M. Reinys consist of the ways, forms and measures for the education of honest and spiritual youth. [text from author]

ISBN:
9955-20-055-3
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35652
Updated:
2013-04-28 23:27:10
Metrics:
Views: 3
Export: