Lituanistiniai rinkiniai Kento (JAV) universiteto bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lituanistiniai rinkiniai Kento (JAV) universiteto bibliotekoje
Alternative Title:
Lithuanian collections in the Library of Kent State University (USA)
In the Journal:
Gimtasai kraštas. 2011, t. 4, p. 6-15
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Bibliotekos / Libraries; Dokumentai / Documents; Migracija / Migration; Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTIki šiol Lietuvos visuomenė, net ir bibliotekininkai, istorikai, daugiausia žinojo apie išeivijos lietuvių bibliotekas, archyvus Putname (ALKA), Pasaulio lietuvių archyvą Čikagoje, Baltimorės lietuvių skautų sąjungos archyvą-muziejų. Straipsnyje aprašomi mažai kam Lietuvoje žinomi nuo 1971 m. kaupiami ir Kento valstybinio universiteto bibliotekos Specialiųjų rinkinių ir archyvų skyriuje (Department of Special Collections and Archives) saugomi lituanistiniai rinkiniai. Šiame skyriuje saugomi: Albino S. Trečioko, Tėvo Mykolo Vrembės, Juozo Stempužio, Jokūbo (Jack) Stuko, Jono Rimašausko, Vlado Lišausko, Juozo Petruševičiaus, Prano (Francis) Juro, Josepho (Juozo) Angelaičio rinkiniai. Minėtos asmenybės atliko milžinišką darbą lietuvybei JAV išsaugoti. Jų sukauptuose archyvuose atsispindi lietuvių radijo išeivijoje istorija, teisinė imigrantų padėtis, vizų klausimai, lietuvių organizacijų, judėjimų, kultūrinės, politinės veiklos, parapijų istorija. Šiuo metu Kento universiteto bibliotekos lituanistiniai rinkiniai pagal apimtį yra treti po graikų ir rumunų archyvų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Archyvai; Biblioteka; Dokumentinė medžiaga; Išeivija; Knygos; Lituanistiniai rinkiniai; Archives; Books; Documentary material; Emigrants; Library; Lithuanian collection; Lithuanian collections.

ENUp till now the Lithuanian general public knew mostly about the Lithuania emigrants' libraries, archives in Putnam (ALKA), World Lithuanian archives in Chicago and Archive-Museum of Lithuanian scout union in Baltimore. The article describes little known in Lithuania Lithuanian collections that have been collected since 1971 and kept in the Department of Special Collections and Archives of Kent State University's library. In the Department are kept collections of Albinas S. Trečiokas, Father Mykolas Vrembė, Juozas Stempužis, Jokūbas (Jack) Stukas, Jonas Rimašauskas, Vladas Lišauskas, Juozas Petruševičius, Pranas (Francis) Juras, Joseph (Juozas) Angelaitis. These personalities did a great job to keep Lithuanianism in the USA. Their archives reflect the history of Lithuanian radio in emigration, legal situation of emigrants, visas, Lithuanian organizations, movements, parishes, cultural and political activities. Now the Lithuanian collections in the library of Kent State University take the third place by volume after Greek and Romanian collections. [From the publication]

ISSN:
2029-0101
Related Publications:
Istorijos liudijimai Jono Rimašausko archyve Kento (JAV) universiteto bibliotekoje / Stasys Tumėnas. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2013, t. 16, p. 133-147.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35369
Updated:
2018-12-17 13:09:23
Metrics:
Views: 38    Downloads: 5
Export: