Kai kurie kolektyvinės darbo teisės konstitucionalizavimo aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie kolektyvinės darbo teisės konstitucionalizavimo aspektai
Alternative Title:
Some aspects of constitutionalisation of collective labour law
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2007, Nr. 3, p. 285-301
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Darbo teisė / Labor law; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Politinės teisės / Political rights; Socialinė partnerystė / Social partnership; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTĮvairios teisės šakos ir teisės normų taikymo praktika, net teisės mokslas patiria vis didesnį Konstitucijos, jos vertybių poveikį. Konstitucija vis labiau skverbiasi į visą teisinį gyvenimą. Šis reiškinys vadinamas teisės konstitucionalizacija. Kolektyvinės darbo teisės konstitucionalizacijos laipsnis Lietuvoje nėra didelis, tačiau ir kolektyvinėje darbo teisėje galima pastebėti vis labiau ryškėjantį konstitucinių imperatyvų poveikį. Straipsnyje, analizuojant Konstitucijos 35, 50 ir 51 straipsnių nuostatas ir jų interpretavimą Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, yra atskleidžiami atskirų kolektyvinės darbo teisės institutų konstitucionalizavimo aspektai. Nagrinėjant asociacijų laisvės principą, aptariama tarptautinių teisės aktų ir konstitucinė šio principo samprata. Oficiali asociacijų laisvės principo konstitucinė doktrina plėtojama Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, kurioje yra suformuluota principinė nuostata, kad asociacijų laisvė yra konstitucinė vertybė, o Konstitucijoje nustatyta teisė į susivienijimus, arba asociacijų laisvė, – tai viena iš pilietinio ir politinio veikimo garantijų. Asociacijų laisvės principo turinys oficialiojoje Konstitucinio Teismo doktrinoje interpretuojamas pozityviuoju ir negatyviuoju aspektais. Asociacijų laisvės principą interpretuojant negatyviuoju aspektu yra konstatuota, kad Konstitucijoje laiduojama teisė savo valia nuspręsti, priklausyti ar nepriklausyti kuriai nors asociacijai; asmuo šią konstitucinę teisę įgyvendina laisva valia, kuri yra pamatinis narystės asociacijose principas.Reikšminiai žodžiai: Asociacijų laisvė; Asociacijų teisė; Darbo santykiai; Kolektyvinė darbo teisė; Kolektyvinė sutartis; Lietuvos Respublikos Konstitucija; Socialinė partnerystė; Collective agreements; Collective labor law; Freedom of association; Labour relations; Social partnership; The Constitution of the Republic of Lithuania; The right of association.

ENDifferent branches of law and the practice of application of legal norms and even the science of law have been experiencing an increasing impact of the Constitution and its values. The Constitution has been increasingly penetrating in the entire legal domain. This phenomenon is called the constitutionalization of law. The degree of constitutionalization of the collective labour law is not high in Lithuania, yet the impact of constitutional imperatives has become more evident in the collective labour law. When analysing the provisions of Articles 35, 50 and 51 of the Constitution and their interpretation in the jurisprudence of the Constitutional Court, the paper reveals the aspects of constitutionalization of individual collective labour law institutions. When examining the principle of the freedom of association, the paper discusses the concept of international legal acts and the constitutional concept of this principle. The official constitutional doctrine of the principle of the freedom of association is developed in the jurisprudence of the Constitutional Court, which has formulated the principled provision that the freedom of association is a constitutional value and one of the guarantees of civil and political action. The content of the principle of the freedom of association is interpreted in the official doctrine of the Constitutional Court from both positive and negative aspects. When interpreting the principle of the freedom of association from the negative aspect, it has been stated that the Constitution guarantees the right to voluntarily decide whether to belong to any association; a person exercises this constitutional right at free will which is the underlying principle of membership of associations.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35345
Updated:
2021-03-12 18:12:15
Metrics:
Views: 33    Downloads: 11
Export: