Įvairaus amžiaus Lietuvos krepšinio rinktinių rengimo ir žaidėjų organizmo prisitaikymo prie fizinių krūvių ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvairaus amžiaus Lietuvos krepšinio rinktinių rengimo ir žaidėjų organizmo prisitaikymo prie fizinių krūvių ypatumai
Alternative Title:
Aspects of the training of different age groups‘ basketball teams and players’ adaptation to the physical loads
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 1 (51), p. 68-74
Keywords:
LT
Adaptacija; Fizinis krūvis; Galingumas; Krepšinis; Pajėgumas.
EN
Adaptation; Basketball; Capacity; Physical loads; Power.
Summary / Abstract:

LTMūsų darbo tikslas buvo ištirti Lietuvos 16-19 metų amžiaus krepšininkų rengimo eigą, jų fizinio ir funkcinio pajėgumo ypatumus bei jų kaitą. Fizinės ir funkcinės galios buvo tirtos kiekvienais metais prieš svarbiausias sezono varžybas. Tyrimų metu buvo nustatyta: vienkartinis raumenų susitraukimo galingumas (VRSG), anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas (AARG), 30 s dirbant veloergometru – mišrus anaerobinis alaktatinis-glikolitinis raumenų galingumas (AAGRG), 5 m bėgimo greitis. Vikrumas tirtas „šešiakampio“ testu – matuotas laikas, sugaištas šuoliuojant tris ratus už visų stačiakampio kraštinių, nustatytas psichomotorinės reakcijos laikas (PRL) ir judesių dažnis (JD) per 10 s, kraujotakos ir kvėpavimo sistemų funkcinis pajėgumas įvertintas pagal nustatytą Rufjė indeksą, pulso dažnį (PD) ramybės metu, reaguojant į 30 s maksimalų fizinį krūvį ir atsigaunant per 2 min, taip pat kraujospūdį ramybės metu. Tyrimų rezultatai buvo apdoroti matematinės statistikos metodais. Parengiamuoju laikotarpiu buvo ugdomos fizinės ypatybės, daugiausia dėmesio skiriant greitumo, vikrumo, specialiosios ištvermės lavinimui. Siekiant įvertinti esamą žaidimo lygį buvo žaidžiamos kontrolinės rungtynės su užsienio šalių komandomis.Analizuojant koreliacinius ryšius nustatyta, kad santykinis VRSG turi stiprų ryšį su anaerobiniu alaktatiniu raumenų galingumu (r = 0,874), o 5 m bėgimo greitis – su 30 s darbo galingumu (r = 0,592). Fizinio krūvio analizė parodė, kad siekiant aukštų vietų svarbiausiose sezono varžybose optimalus rengimo laikotarpis turėtų būti nuo 45 iki 60 dienų. Per šį laiką galima pagerinti ne tik žaidimo įgūdžius, bet ir pagrindines fizines ypatybes. Nustatyta, kad nors vienkartinis raumenų susitraukimo galingumas per tyrimų laikotarpį didėjo, vis dėlto rezultatai buvo nepakankami dėl per mažo šuolio aukščio ir atsispyrimo greičio. Galima daryti prielaidą, kad individuali atskirų žaidėjų raumenų galingumo adaptacija viso sezono metu nebuvo orientuota šių galių didinimui. Trumpo raumenų darbo galingumo rodikliai – anaerobinis alaktatinis raumenų galingumas, 5 m bėgimo greitis ir vikrumas – gerėjo, o jų rezultatai buvo artimi didelio meistriškumo krepšininkų rodikliams. Psichomotorinės reakcijos greitis ir judesių dažnis per tyrimų laikotarpį vidutiniškai pagerėjo 15,92 ms. Kraujotakos ir kvėpavimo sistemų funkcinis pajėgumas per visus ketverius metus buvo gero adaptacinio lygio. Rufjė indeksas neviršijo 5,42 ir nebuvo mažesnis už 3,80. Pulso dažnis ramybės metu, reaguojant į fizinį krūvį ir atsigaunant po jo per ketverius metus kito mažai. [Iš leidinio]

ENAim of our research was to explore 16-19 years old basketball players‘ training process, aspects of physical and functional fitness and their dynamics. Physical and functional capacities have been tested every year before the start of main competitions of the season. Capacities measured during the testing were as follows: single muscular contraction power (VRSG), anaerobic alactic muscular power (AARG), loads of 30 s duration of veloergometre – anaerobic alactic-glycolytic muscular power (AAGRG), velocity of 5 m running. Agility have been tested using „hexagon test“– time have been measured needed for jumping three rounds behind the all sides of hexagon; psychomotor response rate (PRL) and movement frequency (JD) per 10 s have been measured, functional capacity of circulatory and respiratory systems were assessed using Roufier index, heart rate (PD) at rest, reacting to 30 s maximal physical load and recovering in 2 min, as well as blood pressure at rest. Research data have been processed using methods of mathematical statistics. During the preparatory period, physical skills were developed, with the main attention to the development of velocity, agility and special endurance. Aiming to assess present game level, control games with the teams of foreign countries were played.During the analysis of correlative relations it was found that relative VSRG has strong relation to anaerobic alactic muscular power (r = 0,874), and 5 m running velocity – to the 30 s physical load capacity(r = 0,592). Analysis of physical loads have demonstrated that aiming at high places in the main competitions of the season, optimal training period should be of 45-60 days‘ duration. In such a period, it is possible to improve game skills as well as main physical skills. It have been establishes that, although single muscular contraction power have been increasing during the testing period, results were not high enough because of too low jumps and too low speed of take-of. Thus we may assume that individual players’ adaptation during all the season have not beet oriented at the increasing of above capacities. Indices of short-term loads capacities, as anaerobic alactic muscular power, 5 m running velocity and agility, were increasing, and their results were close to the indices of high performance basketball players. Psychomotor response rate and movement frequency increased during the testing period in average 15,92 ms. During the four year period, functional capacity of circulatory and respiratory systems was of good adaptation level. Roufier index does not exceed 5,42 and was not lower than 3,80. Heart rate at rest (reacting at the physical loads and recovering after) in four years changed slightly. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35262
Updated:
2020-07-09 21:10:17
Metrics:
Views: 9
Export: