Baltų filologijos studijos : rinktiniai straipsniai, 1991-2007

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų filologijos studijos: rinktiniai straipsniai, 1991-2007
Alternative Title:
Studies in Baltic linguistics
Editors:
  • Judžentis, Artūras, parengė [edt]
  • Ambrazas, Vytautas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010.
Pages:
401 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Article in the Book:
Contents:
Autoriaus žodis — Pratarmė — Sutrumpinimai — Baltistas per definitionem: Pietro Umberto Dini / Bonifacas Stundžia — Pietro Umberto Dini'o bibliografija: Knygos, straipsniai, recenzijos, apžvalgos, tezės; Vertimai ir vertimo studijos; Sudarymas, parengimas, redagavimas; Vadovavimas moksliniams darbams; Literatūra apie P. U. Dinį — Lietuvių kalbos istorija — Lietuvių kalbos žodynas - žvilgsnis iš šalies — Apie netiesioginę lenkų kalbos įtaką senosios lietuvių kalbos išvestiniams būdvardžiams — Leksiniai slavizmai ir germanizmai lietuviškame Lysiaus 1719 m. katekizme — Engelis kaip Lysiaus leidėjas. Apie lietuviško katekizmo 1722 m. leidimą — Pastaba apie senosios lietuvių kalbos murinas — Baltų tautos ir kalbos — Dar sykį NEUROI: Etnolingvistinio aiškinimo paieškos — Čekų ir vokiečių eretikai baltų kraštuose XV amžiuje — Sienoje atrasti Abraomo Kulviečio daktaro laipsnio įgijimo 1540 m. protokolai — Onomastinė pastaba apie prūsų studentus Ferraroje XVI a. — Slavų, baltų ir germanų kalbų santykiai — Du nauji prūsų kalbos žodžiai Hieronymo Megiserio žodyne Thesaurus Polyglottus (1603) — Prūsų Peccare (E 329) ir Tuckoris (E 454 ) — Dėl prūsų kalbos žodžių E 452, 539 ir 175 — Prūsų E 708 ir lietuvių Baubis — Prūsų perƒtlanƒtan (E 215) kaip tautologinis darinys — Nepastebėtas Hieronymo Megiserio dvieilis senąja latvių kalba (1607) — Baltų lyginamosios kalbotyros priešaušris — Pakeliui į baltų kalbotyros istoriografiją — Baltų kalbos ir kultūros Renesanso laikais. Menami prūsizmai — Piero Francesco Giambullario Europos istorijoje (1566) — Paleokomparatyvizmas ir Baltija. Apie ankstyvosios baltų kalbotyros tyrimus — Illuc erant leones: Paleokomparatyvistinės idėjos apie Žemaitijos bei žemaičių vardą — Apie slaviškąją baltų kalbų sampratą (nuo Piccolomini'o iki Crassiniaus)— Požiūris į kalbas ir daugiakalbystę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje pagal Johanno Stobnicos Epitoma Europe (1512) — Daugiakalbystė ir kalbų įvairovė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje pagal Miechovietj (XVI a.) — Vilniaus humanistų „lotynintojų“ lingvistika — Dar kartą apie lietuvių romėniškosios kilmės teoriją: lingvistinė valakiškojo varianto samprata — Baltų kalbų ilyriškosios kilmės teorija XVI amžiuje — Biblianderio (1548) šaltinis apie baltų kalbas — Baltų kalbų sampratos įvairovė Conrado Gessnerio veikale Mithridates (1555) — Baltų kalbų samprata Angelo Roccos De dialectis (1591) — Baltų paleokomparatyvizmas ir prūsų graikiškosios kilmės teorija — Baltų kalbų sampratos raida Lorenzo Herváso y Panduro veikaluose — Pastaba apie Martyną Bielskį ir lietuvių kalbą — Šaltiniai — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Studies in Baltic Philology. Summary.
Keywords:
LT
Kalbų giminystė / Related languages; Prūsų kalba / Prussian language.
Summary / Abstract:

LTKnygoje skelbiami rinktiniai žymaus baltisto Pietro Umberto Dini'o 1991-2007 m. paskelbti straipsniai. Dauguma jų buvo parašyti nelietuviškai ir publikuoti įvairiuose periodiniuose užsienio leidiniuose. Jie išversti į lietuvių kalbą ir autoriaus iš naujo peržiūrėti. Leidinyje pakartota ir keletas Lietuvoje išspausdintų autoriaus publikacijų. Knygą pradeda Bonifaco Stundžios straipsnis apie Dini'o gyvenimą ir darbus: didžiausias dėmesys jame skiriamas baltistinių darbų pristatymui. Apžvalga pradedama nuo kalbos (ypač rašomosios) istorijos, kalbotyros istoriografijos bei istorijos tyrimų ir bibliografijos darbų, kuriuos vainikuoja sintetinis veikalas „Le lingue baltiche“ (1997). Po to aptariami kultūrinio-šviečiamojo pobūdžio darbai ir baigiama vertimais iš lietuvių bei latvių grožinės literatūros. Toks kompasas duodamas skaitytojui, ketinančiam žengti į tris P. U. Dini'o baltiškąsias stichijas: kalbotyrą, kultūrinę-šviečiamąją eseistiką ir vertimus. Įvadinį Bonifaco Stundžios straipsnį papildo išsami Dini'o mokslo darbų bibliografija. Pirmame knygos skyriuje spausdinami ankstyvieji Dini'o darbai iš lietuvių kalbos istorijos. Antrame skyriuje sudėti autoriaus baltistiniai straipsniai; į jį pateko ir etimologiniai prūsų kalbos tyrimai. Trečiame – didžiausiame – skyriuje skelbiamos autoriaus filologinės studijos. Šiame skyriuje sudėti ne tik kalbininkams, bet ir kultūros istorikams svarbūs paleokompararyvistiniai Dini'o tyrimai. Rinktinės gale pateikiami bendri visų straipsnių šaltinių ir literatūros sąrašai, taip pat asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos istorija; Baltų lyginamoji kalbotyra; Lietuvių kultūros istorija; Baltų kultūros istorija; Lotyniškoji Lietuvos literatūra; Pietro Umberto Dini, apie jį; History of lithuanian language; Balsti comparative linguistics; History of lithuanian culture; History of baltic culture; Lithuanian literature in latin; Pietro Umberto Dini, about him.

ENThe selected articles of famous Baltic Philology Specialist Pietro Umberto Dini published from 1991 to 2007 are provided in the book. Most of them were written in foreign languages and published in various foreign periodical publications. They were translated into Lithuanian and the author reviewed them. Several author’s publications printed in Lithuania were included in the book. The book starts with the article by Bonifacas Stundžia about Dini’s life and works: the presentation of Baltic studies is the major focus of the book. The overview starts with language (written in particular) history, works in the areas of linguistics historiography and history research, as well as bibliography which are completed by a synthetic work “Le lingue baltiche” (1997). Then, cultural-educational works are discussed and the book is completed by translations of Lithuanian and Latvian fiction. Such a compass is provided to the reader who intends to step into the three areas of Dini’s Baltic expertise: linguistics, cultural-educational essays and translations. The introductory article by Stundžia is supplemented by a detailed bibliography of Dini’s scientific works. Dini’s early works in the field of history of the Lithuanian language are provided in the first chapter of the book. The second chapter contains the author’s articles on Baltic studies; it includes etymological studies of the Prussian language. The third and largest one contains the author’s philological studies. Dini’s paleo-comparatyvist studies which are important not only for linguists but also for cultural historians are provided in this chapter. The collection is completed by lists of the sources of all articles, references are provided, as well as indexes of anthroponyms and place names.

ISBN:
9786094110542
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35241
Updated:
2021-03-05 20:45:10
Metrics:
Views: 38
Export: