Vytauto didysis antspaudas - pirmoji valdžios ir valstybės herbinė manifestacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto didysis antspaudas - pirmoji valdžios ir valstybės herbinė manifestacija
Alternative Title:
Great seal of Witold - the first heraldic manifestation of the government and the state
In the Book:
Jogailos ir Vytauto laikai / redaktorius Zigmantas Kiaupa. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. P. 82-96
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antspaudai; Didikai ir magnatai; Herbai; Istorija; Istoriografija; Kunigaikščiai, didieji; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Luckas; Sfragistika; Smolenskas; Trakai; Valstybės antspaudas; Vilnius; Vytautas; Arms; Dukes, grandes; Historiography; History; Lithuania; Lutsk; Nobleman; Seals; Smolensk; Sphragistics; State seal; Trakai; Vilnius; Vytautas.
Keywords:
LT
Antspaudai; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Herbai. Simboliai. Heraldika / Coats of arms. Symbols. Heraldry; Istorija; Istoriografija / Historiography; Luckas; Monetos. Numizmatika. Sigilografija. Sfragistika / Coins. Numismatics. Sigilography; Smolenskas; Trakai; Valstybės antspaudas; Vytautas Didysis, 1350-1430 (Vytautas the Great).
EN
Arms; Dukes, grandes; History; Lutsk; Seals; Smolensk; Sphragistics; State seal.
Summary / Abstract:

LTIstoriografijoje buvo įsigalėjusi nuomonė, kad Vytauto didysis herbinis antspaudas atsirado 1401 m., kai Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila pripažino Vytautą Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu iki gyvos galvos. Manyta, kad antspaudo vaizdulyje ketvirčiuotame skyde esantys heraldiniai ženklai simbolizavo svarbiausias Didžiosios Kunigaikštystės žemes: Voluinę (kryžius), Vilnių (raitelis), Trakus (pėstininkas) ir Kijevą (lokys). Straipsnyje tikslinamos kai kurios istoriografijoje įsigalėjusios nuostatos. Pirma, prieš 1401 m. Vytautas jau buvo faktiškas Lietuvos valdovas – didysis kunigaikštis de jure. Kai kurie šaltiniai suponuoja mintį, kad didysis herbinis antspaudas jau buvo naudojamas 1398 m., kada buvo prikabintas prie Salyno sutarties. Antra, raitelio figūra antspaude neabejotinai reiškė Lietuvą siaurąja prasme, o lokys – Smolensko žemę. Trečia, gaminant matricą, ji buvo sugadinta, pažeidžiant veidrodinį spaudų raižymo principą, dėl to heraldinės figūros atsirado neteisingose vietose. Dviejų svarbiausių Lietuvos žemių heraldiniai ženklai (I ir IV skydo laukuose) ir du slaviškų žemių, kurios tuo metu priklausė Lietuvai, herbai (II ir III herbo laukuose) reprezentavo dualistinę valstybę. Vytautas turėjo tikslą parodyti išaugusią valstybę ir atgautas, vėl naujai pajungtas žemes. Tai, kad Vytauto didžiajame herbiniame antspaude vaizduojamos žemės 1398 m. priklausė Lietuvai, leidžia paneigti hipotezę, kad antspaudas atsirado 1401 m., kai Smolenskas nebeįėjo į Lietuvos sudėtį. Vytautas savo didžiuoju herbiniu antspaudu taip pat turėjo siekį parodyti save kaip suverenų valstybės valdovą.

ENAn opinion was established in historiography that the great armorial seal of Vytautas appeared in 1401, when King of Poland and Grand Duke of Lithuania Jogaila recognised Vytautas as the Grand Duke of Lithuania for life. The armorial symbols depicted in the four-section shield of the seal are supposed to have symbolised the major regions of the Grand Duchy: Volyn (cross), Vilnius (knight), Trakai (infantryman) and Kiev (bear). The paper specifies some attitudes that have established in historiography. First, before 1401, Vytautas was the factual ruler of Lithuania – Grand Duke de jure. Some sources suppose the idea that the great armorial seal was already used in 1398, when it was put on the Treaty of Salynas. Second, the figure of the knight in the seal undoubtedly denoted Lithuania in the narrow sense, and the bear signified Smolensk Region. Third, when making the matrix, it was damaged, violating the mirror principle of the impress, and the armorial figures appeared in wrong places. The armorial symbols of two most important Lithuanian regions (fields I and IV of the shield) and two blazons of Slavic regions that belonged to Lithuania at that time (fields II and III of the shield) represented the dual state. Vytautas had the aim to show the grown state and regained, newly incorporated regions. The fact that regions depicted in Vytautas’ great armorial seal belonged to Lithuania in 1398 allows denying the hypothesis that the seal appeared in 1401, when Smolensk was not the part of Lithuania anymore. By his great armorial seal, Vytautas also sought to show himself as a sovereign ruler of the state.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35204
Updated:
2013-04-28 23:20:20
Metrics:
Views: 55
Export: