Jesuits in the diocese of Ermland in the 16th-18th centuries

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Jesuits in the diocese of Ermland in the 16th-18th centuries
Alternative Title:
Jėzuitai Varmijos vyskupijoje XVI-XVIII a
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Braunsbergo (Branievo) gimnazija; Edukacija; Jėzaus draugija (Jėzuitai); Jėzuitai Varmijos diecezijoje; Jėzuitų švietimas; Krikščionių misijos; Lietuvos jėzuitų provincija; Mažoji Lietuva; Pastoracinė veikla; Rešelio gimnazija; Varmija; Varmijos vyskupija; Braunsberg College; Chtistian missions; Education; Ermland; Ermland Diocese; Jesuit education; Jezuits in the diocese of Ermland; Lithuania Minor; Lithuanian Jesuit province; Lithuanian Jezuit's province; Pastoral activity; Reszel College; Society of Jesus (Jesuits).
Keywords:
LT
Braunsbergo (Branievo) gimnazija; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Jėzuitai / Jesuits; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Lietuvos jėzuitų provincija; Mažoji Lietuva; Mokslas / Science; Rešelio gimnazija; Sielovada. Pastoracinė veikla / Pastoral activity; Ugdymas / Education; Varmija; Varmijos vyskupija.
Summary / Abstract:

LTJėzuitai į Varmijos vyskupiją atvyko 1564 m. kardinolo Stanislovo Hozijaus kvietimu. Nuo pat pradžių jie atsidėjo dviem svarbiausiems uždaviniams - mokyklinei veiklai ir pamokslavimui, ypač katalikų diasporoje. Braunsberge jėzuitai įsteigė gimnaziją, bajorų bendrabutį, vyskupijos seminariją, naujokyną, popiežiaus alumnatą ir bursą neturtingiems studentams, Rešelyje - gimnaziją ir bendrabutį, o Šventaliepėje - muzikos mokyklą. Administraciškai priklausė pirmiausia Austrijos provincijai, nuo 1574 m. - naujai susikūrusiai Lenkijos, o nuo 1608 m. iki ordino panaikinimo – Lietuvos provincijai. Braunsbergo gimnazijoje, arba kolegijoje, mokyta pagal penkiametę vidurinės mokyklos studijų programą, be to, dėstyta ir filosofija bei teologija. Jėzuitų vadovaujama vyskupijos seminarija Braunsberge buvo viena seniausių Lenkijoje. Ji veikė glaudžiai bendradarbiaudama su gimnazija, kurioje alumnai įgydavo teorinių žinių. Buvo planuota kasmet j seminariją priimti 24 kandidatus, tačiau iš tiesų jų būdavo gerokai mažiau. Panašaus pobūdžio buvo ir popiežiaus alumnatas, rengęs kunigus darbui misijų kraštuose, ypač protestantiškose šalyse.1772 m., likus keleriems metams iki ordino panaikinimo Prūsijoje, jėzuitai Varmijos vyskupijoje veikė Braunsbergo ir Rešelio kolegijose, Šventaliepės, Karaliaučiaus, Tilžės misijose. Jose darbavosi apie 40 jėzuitų kunigų, be to, klierikai ir broliai. Jėzuitai ženkliai prisidėjo prie potridentinio religingumo plėtros. Jų misijinės veiklos vaisiai buvo ir gausūs protestantų atsivertimai, ir diasporoje gyvenančių katalikų tikėjimo sustiprinimas.

ENJesuits arrived to Warmia Diocese in 1564, at the invitation of Cardinal Stanislaus Hosius. From the very beginning, they dedicated themselves to two main tasks - school activities and preaching, especially in Catholic diaspora. In Braunsberg, the Jesuits founded a gymnasium, noblemen's dormitory, diocese seminary, novitiate, pope's free boarding school and dormitory for poor students, in Reszel, a gymnasium and dormitory, while in Šventalieptė - a music school. In terms of administration, initially it belonged to Austrian province and from 1574 to the newly founded Polish and from 1608 till the dissolution of the order - to the Lithuanian province. Students of Braunsberg gymnasium or college studied according to the five-year secondary school study programme, in addition, the subjects of philosophy and theology were taught there. Diocese seminary ran by the Jesuits in Braunsberg was one of the oldest seminaries in Poland. It operated in close collaboration with the gymnasium, in which alumni acquired theoretical knowledge. Twenty four candidates were planned to be accepted to the seminary every year, but their actual number used to be much smaller. Pope's boarding school was of similar type, it trained priests for service in the countries of mission, especially in Orthodox countries. In 1772, several years before the dissolution of the Order in Prussia, the Jesuits in Warmia Diocese operated in Braunsberg and Reszel colleges, Šventalieptė, Konigsberg, Tilsit missions. There were about 40 Jesuit priests, plus seminarians and brothers. The Jesuits made a significant contribution to the post-tridentine religiosity development. Outcomes of their mission activities include numerous conversions into Catholicism of Protestants, and strengthened faith of Catholics residing in the diaspora.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35185
Updated:
2013-04-28 23:19:01
Metrics:
Views: 25
Export: