Ekonomistų ir vadybininkų rengimo kokybės tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomistų ir vadybininkų rengimo kokybės tyrimas
Alternative Title:
Analysis of economists and managers' training quality
In the Journal:
Ekonomika. 2002, t. 58, p. 7-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonomistų rengimo kokybė; Kokybės vadyba; Kokybę lemiantys veiksniai; Mokymas ir mokymasis aukštojoje mokykloje; Universitetinio mokymo kokybė; Quality factors; Quality management; Quality of preparation of economists; Quality of unibversity education; Teaching and learning in higher education.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Ekonomistų rengimo kokybė; Kokybė / Quality; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics.
EN
Quality factors; Quality management; Quality of preparation of economists; Quality of unibversity education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami universitetinio mokymo ir mokymosi kokybę lemiantys veiksniai. Remiantis Lietuvos verslo įmonių vadovų ir personalo vadybininkų bei Lietuvos universitetų studentų apklausų rezultatais analizuojami ekonomistų ir vadybininkų rengimo Lietuvos universitetuose pagrindiniai trūkumai ir pranašumai visuotinės kokybės vadybos požiūriu. Tyrimas atskleidė, kad mokymo kokybei vertinti naudojama visuma kokybės rodiklių, apibūdinančių skirtingus klientų poreikius. Apklausti Lietuvos studentai nurodė šiuos svarbiausius mokymo kokybės rodiklius: dėstomos medžiagos įdomus pateikimas, žinių, informacijos svarbumas ir aktualumas, dėstymo aiškumas. Lietuvos universitetuose rengiami ekonomistai ir vadybininkai nevisiškai atitinka rinkos reikalavimus. Verslui reikia ne tik teorinių ar praktinių specialybės žinių, bet ir tam tikrų atsakingą, kūrybingą ir tvirtą ekonomistą ar vadybininką apibūdinančių įgūdžių, reikalingų besikeičiančiomis rinkos situacijomis, ir kurių atsiskleidimą gali lemti universitetinis mokymas. Lietuvos universitetuose rengiami ekonomistai ir vadybininkai turi tokių profesinių trūkumų: nepakankamą sugebėjimą identifikuoti, analizuoti ir spręsti kylančias problemas ir planuoti veiklą. Verslo atstovai dažnai pabrėžė ir studentų nesugebėjimą universitete įgytas žinias panaudoti praktikoje. Taigi studentai universitetuose pratybų, seminarų metu turėtų analizuoti realias verslo problemas ir jų sprendimo galimybes, o ne tik studijuoti teorinę dalyko medžiagą. Nemažai studentų nesuderina savo profesinių norų su galimybėmis.

ENThe paper examines the factors that determine the quality of university teaching and learning. Based on the results of surveys of heads and HR managers of Lithuanian business companies as well as students of Lithuanian universities, the paper analyses the main strengths and weaknesses of the training of economists and managers in Lithuanian universities from the aspect of universal quality management. The study revealed that the teaching quality was evaluated by quality indicators describing different clients’ needs. The interviewed Lithuanian students indicated the following key teaching quality indicators: interesting presentation of material, importance and relevance of knowledge and information, clarity of instruction. Economists and managers trained in Lithuanian universities not fully meet market requirements. Business needs not only the theoretical or practical special knowledge, but also certain skills describing a responsible, creative and firm economist or manager, which are necessary under the changing market situations and which may be revealed through university teaching. Economists and managers trained in Lithuanian universities have the following professional drawbacks: insufficient competence to identify, analyse and solve the arising problems and plan activities. Business representatives often underlined students’ incapacity to apply the knowledge acquired at university in practice. Therefore, students should analyse real business problems and their solutions during practical classes and seminars at universities, rather than simply study theoretical material of the subject. A large share of students do not reconcile their professional wishes and possibilities.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35164
Updated:
2018-12-17 11:04:03
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: