Kražių jėzuitų "Summariola vitae" (Nekrologai, 1665-1732) - Lietuvos provincijos jėzuitų kasdienybės ir istorijos veidrodis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kražių jėzuitų "Summariola vitae" (Nekrologai, 1665-1732) - Lietuvos provincijos jėzuitų kasdienybės ir istorijos veidrodis
Alternative Title:
"Summariola vitae" (Obituaries) of the Jesuits of Kražiai (1665-1732) - a historical mirror of everyday life of the Jesuits of the Lithuanian province
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Barokas; Biogramos; Dorybės; Jėzuitai; Jėzuitų biografijos; Kasdienis gyvenimas; Kražių kolegija; Nekrologai; Rankraštis; Baroque; Biographies; Biographies of Jesuits; Everyday life; Jesuits; Kražiai; Kražiai College; Manuscript; Obituaries.
Keywords:
LT
Barokas / Baroque; Biogramos; Dorybės; Jėzuitai / Jesuits; Kasdienis gyvenimas; Kolegijos / Colleges; Nekrologai; Rankraštis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis yra skirtas jėzuitų biogramoms, kurios sudaro rankraštinį korpusą, pavadintą „Summariola vietae nostrorum in Collegio Cronsensi defunctorum“ (Trumpi mūsiškių, mirusių Kražių kolegijoje, gyvenimo aprašymai“). Tyrimui naudotasi kopija iš Zenono Ivinskio fondo Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, ja remiantis padaryta transkripcija. Vienoje 82 puslapių rankraštinėje knygoje, rašytoje septynis dešimtmečius, sukaupti 1665–1732 metais mirusių Kražių jėzuitų gyvenimo aprašymai, įrašyti įvairių autorių ranka. Preliminariai galima teigti, kad rankraštis rašytas bent 17 skirtingų rašovų. Taigi nemažai gyvenimų rašyti viena ranka, matyt, tų jėzuitų, kuriems tam tikru metu buvo patikėta ši pareiga. Iš viso 57 daugiau ar mažiau susieję savo gyvenimą su Kražiais tėvai ir broliai jėzuitai neišnyko be detalaus ar lakoniško rašytinio portreto. Kartais aprašyti ne pačiuose Kražiuose mirę, bet tuo metu Kražių jėzuitų namams priklausę vienuolijos nariai. Jėzuitų raštuose pomirtiniai vienuolijos narių gyvenimo aprašymai vadinami įvairiai. Čia aptariamame Kražių korpuse daugiausia pasitaiko „summarium vitae“, „summariola vitae“ apibūdinimas, tik 45-tas iš eilės gyvenimo aprašymas pavadintas „Elogium C[oadjutoris] Michaelis Ląkeiwicz“. Tiek išsamaus, tiek trumpo „summariolum“ esmę galima nusakyti žodžiais: religiosae vitae curriculum“ – vienuoliško gyvenimo kelio aprašymas. Kražių jėzuitų „sumariolų“ knyga, nors buvo žinoma, iki šiol nėra nei pakankamai tirta, nei deramai apibūdintas jos turinys, forma, stilius ir kiti literatūriniai bei kultūriniai aspektai.

ENThe paper focuses on Jesuit biographies that comprise the manuscript corpus entitled “Summariola vietae nostrorum in Collegio Cronsensi defunctorum” [Brief Biographies of Our People Who Passed Away in Kražiai College]. The study used a copy from Zenonas Ivinskis’ Collection in Martynas Mažvydas National Library of Lithuania to make a transcription. One 82-page manuscript book, written for seven decades, contains the biographies of the Jesuits of Kražiai, who died in 1665–1732, hand-written by many authors. We could preliminarily state that the manuscript was written by at least 17 different people. Many biographies were written by the same hand, most probably by those Jesuits who were assigned this function at a specific period of time. The total of 57 Jesuit fathers and brothers, who related their lives with Kražiai, did not disappear without a detailed or laconic written portrait. Some descriptions concerned monks who died in places other than Kražiai, but who belonged to the Jesuits of Kražiai at that time. Post-mortem biographies of monks are called differently in Jesuit writings. The Kražiai corpus, discussed in the paper, mainly refers to “summarium vitae”, “summariola vitae”, and only the 45th in a row biography is called “Elogium C[oadjutoris] Michaelis Ląkeiwicz”. The essence of both detailed and brief “summariolum” could be described as “religiosae vitae curriculum”, i.e. the description of the monk’s life. The book of “summariola” of the Jesuits of Kražiai, although known, has not been sufficiently explored so far nor have its content, form, style and other literary and cultural aspects been adequately described.

Related Publications:
Lietuvos vienuolijų XVI–XIX a. personalinio ir biografinio pobūdžio šaltiniai / Liudas Jovaiša. Senoji Lietuvos literatūra. 2017, 43, p. 140-190.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35122
Updated:
2013-04-28 23:17:58
Metrics:
Views: 24
Export: