Lietuvos dailės istorikų draugija : bibliografija, 1995-2004

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos dailės istorikų draugija: bibliografija, 1995-2004
Alternative Title:
The Society of Art Historians of Lithuania: Bibliography, 1995-2004
Editors:
  • Giniūnienė, Asta, sudarymas [com]
  • Vasiliūnienė, Dalia, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.
Pages:
200 p
Contents:
Pratarmė — Foreword — Stasys Abramauskas — Aleksandra Aleksandravičiūtė — Algė Andriulytė — Rasa Andriušytė-Žukienė — Laima Bialopetravičienė — Rasa Butvilaitė — Valentas Cibulskas — Osvaldas Daugelis — Kazimiera Galaunienė — Vladas Gasiūnas — Asta Giniūnienė — Liepa Griciūtė — Marius Iršėnas — Lolita Jablonskienė — Algė Jankevičienė — Giedrė Jankevičiūtė — Rūta Janonienė — Rasa Janonytė — Teresė Jurkuvienė — Dalia Klajumienė — Ingrida Korsakaitė — Laima Laučkaitė-Surgailienė — Jolita Liškevičienė — Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė — Algimantas Mačiulis — Kristina Makovska — Neringa Markauskaitė — Jūratė Markevičienė — Sigita Maslauskaitė — Marija Matušakaitė — Jolita Mulevičiūtė — Raimonda Norkutė — Mindaugas Paknys — Aistė Paliušytė — Tojana Račiūnaitė — Dalia Ramonienė — Vytenis Rimkus — Aušrinė Slavinskienė — Skirmantė Smilingytė-Žeimienė — Aldona Snitkuvienė — Regimanta Stankevičienė — Gabija Surdokaitė — Helmutas Šabasevičius — Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė — Laima Šinkūnaitė — Jolanta Širkaitė — Dalia Tar And Aite — Nijolė Tumėnienė — Vytautas Tumėnas — Rima Valinčiūtė — Dalia Vasiliūnienė — Birutė Rūta Vitkauskienė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1990-1999; 21 amžius; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiama Lietuvos dailės istorikų draugijos bibliografija (1995-2004 m.). Draugija buvo įkurta tuometinio Kultūros ir meno instituto Dailėtyros skyriaus darbuotojų iniciatyva 1995 m. pavasarį, siekiant suvienyti įvairiose šalies mokslo ir kultūros institucijose dirbančius specialistus. Šiandien organizacijai priklauso 52 dailės bei architektūros tyrinėtojai. Bibliografija liudija, kad pirmasis LDID veiklos dešimtmetis pasižymėjo ypatingu dailės tyrinėjimų intensyvumu. Apžvalga, aprėpianti laikotarpį nuo 1995 iki 2004 m., atspindi tik naujausius Lietuvos dailės istorikų darbus. Knygoje pateikiamas bibliografijas sudarė patys autoriai. Leidinyje autoriai pristatyti laikantis abėcėlinės tvarkos. Jų darbų bibliografija pagal pobūdį suskirstyta į atskiras grupes ir pateikta chronologine tvarka. Prie mokslinių darbų priskirti ne tik straipsniai moksliniuose leidiniuose, bet ir kitur publikuoti tekstai, atitinkantys mokslinius kriterijus: tyrimo objekto ir šaltinių naujumas, dailės kūrinio atributacija, lyginamosios analizės taikymas ir kt. Atskirą grupę dėl savo specifikos sudaro albumai, gausiai iliustruoti leidiniai, reprezentuojantys menininkų kūrybą. Vienas svarbių LDID narių profesinės veiklos uždavinių yra dailės populiarinimas, todėl į bibliografiją įtraukti populiarūs straipsniai bei smulkioji spauda. Atsisakyta tiksliai vardyti draugijos narių rašytus straipsnius enciklopedijoms, žodynams; šias publikacijas nesunku nustatyti pagal bibliografijoje pateiktas bendro pobūdžio nuorodas į leidinį.Reikšminiai žodžiai: Menotyros bibliografija; Lietuvos dailės istorikų draugija; Lietuvos dailės istorikų draugijos bibliografija; Menotyros mokslo istorija; Bibliography of Art Criticism in Lithuania; Lithuanian Association of Art Historians; History of Art Criticism in Lithuania.

ENThe book presents bibliography of the Society of Art Historians of Lithuania (1995-2004). The Society was founded on the initiative of the employees of the Art Science of the then Institute of Culture and Art in the spring of 1995 seeking to unite specialists working at different institutions of science and culture of the country. Today the organisation unites 52 art and architecture researchers. Bibliography testifies to the fact that the first decade of the Society was noted for great intensity of art investigations. The review covering the period between 1995 and 2004 reflects the latest works of art historians of Lithuania only. The authors themselves compiled bibliographies presented in the book. The authors are presented in the alphabetic order. Bibliography of their works is divided into separate groups by their nature and is presented in the chronological order. It is not only articles published in scientific journals but also texts published elsewhere, which meet scientific criteria, are attributed to scientific works: novelty of the subject of investigation and sources, attribution of the work of art, application of a comparative analysis, etc. Albums, illustrated publications representing work of artists constitute a separate group due to their specificity. One of the objectives of the professional activity of the members of the Society is to popularise art, therefore popular articles and the small press are included in bibliography. It was decided to exclude articles written by the members of the Society for encyclopaedias, dictionaries; it is easy to identify these publications according to presented references of general nature to the publication.

ISBN:
9955624191
Related Publications:
Dailės paveldo moksliniai tyrimai ir jų reikšmė įpaveldinimo procese / Margarita Janušonienė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2015, t. 77/78, p. 289-308.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3511
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 28    Downloads: 8
Export: