Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1944-1990)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1944-1990)
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011.
Pages:
169 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įžanga — Lietuvos teisininkai išeivijoje ir jų publikacijos — Istorinės Lietuvos valstybės ir teisės problemos — Lietuvos valstybė ir teisė 1918–1940 m. — Konstitucionalizmo raida — Konstitucinės piliečių teisės — Apie regioninę Baltijos valstybių integraciją — Sovietmečio Lietuvos valstybė ir teisė — Teisiniai sovietinės okupacijos aspektai — Okupacija ir tarptautinė teisė — Konstitucinis Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą vertinimas — Sovietinė „konstitucinė“ raida — Baudžiamosios teisės problematika — Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas ir Lietuva — Būsimosios nepriklausomos Lietuvos valstybės ir teisės modeliavimas — Išsilaisvinimo perspektyvų ir savo priedermių būsimai Lietuvai įžvalgos — Ateities Lietuvos valstybė ir teisė — Valstybės sienų ir pilietybės problemos — Būsimos valstybės sąranga — Nuosavybės problemos ir požiūris į visuomenės sąrangą — Teisės šaltinių klausimas — Išvados — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1918-1940; Aleksandras Pliateris; Jonė Deveikytė-Navakienė; Juozas Laučka; Kazys Šidlauskas; Konstantinas Račkauskas; Migracija / Migration; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Tarptautinė teisė / International law; Teisės istorija / History of law; Teisininkai / Legal profession.
Reviews:
Recenzija leidinyje Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. 2012, 14, p. 148-152
Summary / Abstract:

LTMonografijoje siekiama inventorizuoti lietuvių išeivijos plunksnai priklausančia mokslinę ir publicistinę produkciją valstybės ir teisės klausimais, per visą Lietuvos sovietinės okupacijos laikotarpį gausiai skelbta laisvajame pasaulyje. Marga išeivijos teisininkų mokslinių ir mokslo populiarinimo darbų problematika buvo skiriama Lietuvos 1918–1940 m. valstybiniam teisiniam gyvenimui, kurio aktyviais dalyviais teko būti ir kuris jiems buvo geriausiai pažįstamas. Išeivijos indėlis į nepriklausomos Lietuvos valstybės ir teisės problematikos mokslinius tyrimus reikšmingas ne vien savo tuo metu originaliomis mintimis, bet ir tuo, kad šia problematika domėtasi ir gausioje jos spaudoje apie ją rašyta tuomet, kai tėvynainiams, likusiems šiapus geležinės uždangos, galimybės užsiimti objektyvia moksline kūryba buvo ribojamos sovietinės ideologijos ir politikos. Reikšmingas išeivijoje atliktas kritiškas sovietinės valstybinės ir teisinės tikrovės Lietuvoje vertinimas. Nubrėžti bendrieji Vakarų demokratijų aprobuotų teisės nuostatų bei principų ir sovietinės teisės skirtumai tapo vertingu tolesnių, tiesa, iki šiol negausių, Lietuvos sovietinės teisės tyrinėjimų išeities tašku Beveik visą sovietinės okupacijos laikotarpį išeivijoje aktyviai diskutuotos būsimosios nepriklausomos Lietuvos valstybės problemos. Aiškiai vyravo įsitikinimas, kad tiesiogiai pasinaudoti, sprendžiant iškilsiančias problemas, Lietuvoje okupacijos išvakarėse galiojusia teisine baze būsią netikslinga ir net neįmanoma.Reikšminiai žodžiai: Aleksandras Pliateris; Jonė Deveikytė-Navakienė; Juozas Laučka; Kazys Šidlauskas; Konstantinas Račkauskas; Konstitucionalizmas; LDK teisė; Lietuvių išeiviai; Lietuvos statutai; Lietuvos konstitucija; Valstybingumas; Okupacija; Steigiamasis Seimas; Tarptautinė teisė; Teisininkai; Aleksandras Pliateris; Constituent Assembly; Constitutionalism; GDL law; International law; Jonė Deveikytė-Navakienė; Juozas Laučka; Kazys Šidlauskas; Konstantinas Račkauskas; Lawyers; Lithuanian Statute; Lithuanian constitution; Lithuanian emigrants; Occupation; Statehood of Lithuania.

ENThe monograph is aimed at inventorying scientific and publicist works on state and legal issues by representatives of Lithuanian emigration published across the free world during the whole period of the Soviet occupation of Lithuania. The themes of works by emigrant scientists of law were devoted to the legal life of Lithuania in 1918–1940, in which they actively participated and which was well familiar to them. The contribution of emigration into scientific studies of Lithuanian state and law is significant for its original thoughts as well as for the fact that it was published when Lithuania was behind the Iron Curtain and its possibilities for objective scientific research were restricted by the Soviet ideology and politics. It should be noted that emigrants performed a significant critical evaluation of the Soviet state and legal reality in Lithuania. Differences between legal provisions and principles the Western democracies and the Soviet legal system defined by emigrant scientists became a valuable starting point for the research of the Soviet Lithuanian law. During the whole period of the Soviet occupation, the problems of the future independent Lithuania were actively discussed. A belief that it will be wrong and impossible to directly use the legal base valid on the edge of occupation of Lithuania clearly prevailed.

ISBN:
9789955193852; 9789955193869 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35108
Updated:
2021-03-04 22:31:09
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: