Filosofijos istorijos apybraižos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filosofijos istorijos apybraižos
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012.
Pages:
201 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Analitinė filosofija; Antikinė filosofija; Dabarties filosofija; Egzistencializmas; Fenomenologija; Filosofija; Klasikinė vokiečių filosofija; Naujųjų laikų filosofija; Postmodernybės filosofija; Pozityvizmas; Viduramžių filosofija; Analytic philosophy; Ancient philosophy; Classical German philosophy; Contemporary philosophy; Existentialism; Medieval philosophy; Modern philosophy; Phenomenology; Philosophy; Positivism; Postmodern philosophy.
Contents:
Pratarmė — Filosofijos istorijos objektas: profesinė ir neprofesinė filosofija — Vėlyvosios antikos ir ankstyvosios krikščionybės filosofija — Sofistai ir skeptikai — Graikų-žydų mistika ir neoplatonizmas — Patristinė filosofija — Viduramžių filosofija — Žydų filosofija – tikėjimas ir protas — Vokiečių XVIII–XIX amžių filosofija — Immanuelio Kanto kritinė filosofija — Georgo Hegelio panlogistinis idealizmas — Arthuro Schopenhauerio valios filosofija — Pozityvizmas ir analitinė filosofija — Auguste Comte pozityvizmas — Analitinė Bertrando Russello filosofija — Fenomenologija ir egzistencializmas — Tikėjimas kaip egzistencija: G. Kierkegaardas ir G. Marcelis — Edmundo Husserlio fenomenologija — Maxo Schelerio fenomenologinis personalizmas — Juozas Girnius – teistinis egzistencialistas — Postmodernybės filosofija — Postmodernizmas – vertinimai be vertybių? — Individo tapatumas pagal Jacques Lacaną — Lietuviškoji filosofinė antikotyra 1918–1990 — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Egzistencializmas; Fenomenologija; Filosofija / Philosophy; Pozityvizmas; Žydai / Jews.
EN
Analytic philosophy; Ancient philosophy; Classical German philosophy; Contemporary philosophy; Existentialism; Medieval philosophy; Modern philosophy; Phenomenology; Positivism; Postmodern philosophy.
Summary / Abstract:

LTFilosofijos istorija yra viena svarbiausių šio leidinio autoriaus mokslinių interesų sričių. Interesai skleidžiasi gana plačia tematika – nuo antikinės filosofijos iki dabarties postmodernistinių tendencijų. Aptartos ir teorinės filosofijos istorijos tyrimo problemos. Tai teorinis sintetinis mokslo darbas, kuriame atskiromis temomis yra apibūdinami esmingai svarbūs filosofijos istorijos laikotarpiai, tėkmės, asmenybės. Senąją filosofiją reprezentuoja vėlyvosios antikos ir ankstyvosios krikščionybės autoriai. Aptariamos sofistų, skeptikų, neoplatonikų išplėtotos metafizinės būties vizijos, Bažnyčios tėvų nutiesti keliai krikščioniškajai viduramžių filosofijai. Viduramžiams atstovauja islamiškoje arabų kultūros aplinkoje plėtota žydų filosofija. Viena iš Vakarų filosofijos viršūnių yra laikoma XVIII–XIX a. vokiečių filosofija (I. Kanto, G. Hegelio, A. Schopenhauerio). XIX a. antrojoje pusėje Vakarų filosofijoje į pirmąjį planą kilo, iš vienos pusės, pozityvistinė filosofija (A. Comte’o, B. Russello), iš kitos – įvairios iracionalistinės antropologinės pakraipos tėkmės (S. Kierkegaardo, G. Marcelio egzistencializmas, E. Husserlio fenomenologija, M. Schelerio personalizmas), dideliu mastu lėmusios XX a. filosofijos problematiką. Knygoje nagrinėjamas ir iškiliojo lietuvių filosofo J. Girniaus teistinis egzistencializmas. Dabartiniu metu filosofijos diskurse vyrauja postmodernioji, poststruktūralistinė ir kitokia „post“ mąstysena. Leidinyje apibūdinama vertybių problematikos traktuotė postmodernybės filosofijoje, taip pat individo tapatumo samprata J. Lacano teorijoje.

ENHistory of philosophy is one of the major fields of interest of the author of this publication. His interests range from the antique philosophy to the post-modern tendencies of the present time. Problems of the research of theoretical philosophy are discussed. It is a theoretic and synthetic scientific work, where separate themes define the key significant periods and personalities in the history of philosophy. The ancient philosophy is represented by authors of the later Antique period and the early Christianity. Metaphysical existential visions of sophists, sceptics, Neo-Platonists are discussed, and the path of the Christian philosophy developed by the fathers of the Church is analysed. The Medieval period is represented by the Jewish philosophy developed in Arabic environment. One of the peaks of the Western philosophy is considered to be the German philosophy of the 18th–19th century (I. Kant, G. Hegel, and A. Schopenhauer). In the second half of the 19th century, the western philosophy faced the emergence of positivistic philosophy (A. Comte, B. Russel), and various expressions of irrational anthropology (S. Kierkegaard, G. Marcel’s existentialism, E.Husserl’s phenomenology), which highly influenced the development of the 20th century philosophy. The book analyses the existentialism of the prominent Lithuania philosopher J. Girnius. At present, post-modern and other “post” thinking prevails in the philosophical discourse. The issue defines the interpretation of the issue of virtues in the post-modern philosophy as well as the concept of individual self-identification in the theory by J. Lacan.

ISBN:
9789955194071; 9789955194064 (el. versija)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35104
Updated:
2021-03-25 17:31:29
Metrics:
Views: 40    Downloads: 7
Export: